O KONFERENCJI


REMEDy to konferencja poświęcona zagadnieniom środowiskowym, które mają wpływ na Polskę. Została zainicjowana w 2018 roku przez firmę doradczą Lion Environmental Sp. z o.o., a jej celem jest poruszanie problemów związanych z zanieczyszczeniem powierzchni ziemi. Sukces konferencji pozwolił na poszerzenie jej zakresu o szersze spektrum tematyczne. W konferencji uczestniczą deweloperzy, właściciele gruntów, laboratoria, konsultanci środowiskowi, kancelarie prawne oraz instytucje państwowe, takie jak Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (GDOŚ), Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska (RDOŚ) i Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. REMEDy skupia się na wymogach i rozumieniu prawa oraz na powiązanych z tym technologiach remediacji gruntu i wód podziemnych. Konferencja ta jest okazją do przyjrzenia się podejściu do kwestii środowiskowych z prawnego i technicznego punktu widzenia oraz do poznania doświadczeń z funkcjonowania regulacji poza Polską. Na poprzednich konferencjach przedstawiono doświadczenia z Kanady, Włoch, Niemiec, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. W tym roku przyjrzymy się Japonii.

Liczba uczestników REMEDy Summit

2018

2019

2020

O PROGRAMIE


Konferencja REMEDy Online składa się z trzech sesji tematycznych: międzynarodowej, prawnej i technicznej.

Uczestnicy konferencji mogą poznać nowe technologie badawcze i remediacyjne, a także metody i praktyki, które nie są zwykle stosowane w Europie Środkowej i Wschodniej. Podczas konferencji prelegenci przedstawiają tematy związane z nowo pojawiającymi się zanieczyszczeniami i specyficznymi, trudno usuwalnymi zanieczyszczeniami środowiska, które nie są jeszcze uregulowane przez polskie prawo. Dotychczasowe konferencje dotyczyły takich tematów jak azbest w glebie oraz mikroplastik. Nadchodząca konferencja będzie między innymi obejmowała dyskusję na temat związków perfluorowanych (PFAS), które zaczynają stawać na czele zagadnień związanych z zanieczyszczeniem gruntów i wód na świecie.

DO ROZPOCZĘCIA KONFERENCJI ZOSTAŁO

DNI
0
-173
-1
GODZINY
-2
-1
MINUTY
-2
-6
SEKUNDY
-5
0

AGENDA


09:00-9:10

Powitanie uczestników

Sebastian Stachowski
Lion Environmental

Międzynarodowa

09:10-9:30

USA - parowanie zanieczyszczeń z gruntu

» pokaż

Przenikanie oparów (ang: vapor intrusion) to z punktu widzenia ochrony środowiska migracja oparów chemikaliów z warstw podpowierzchniowych do posadowionych powyżej budynków. Rozpoznanie przenikania oparów z gruntu do budynków nastąpiło po raz pierwszy w latach 80. XX wieku poprzez obawy dotyczące radonu. Świadomość, że antropogeniczne substancje chemiczne (np. węglowodory ropopochodne i rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne) w gruncie, wodach gruntowych i kanalizacji również mogą stanowić zagrożenie dla jakości powietrza w pomieszczeniach, wynikała ze świadomości zagrożeń, jakie te opary ze sobą niosą. Niniejsza prezentacja koncentruje się na czynnikach ryzyka, które należy uwzględnić w badaniach nad migracją oparów z gruntu. W pierwszej kolejności omówione zostanie ogólne podejście do sposobu obliczania ryzyka wynikającego z narażenia. Następnie przedstawiony zostanie ogólny przegląd, w jaki sposób uzyskuje się istotne dane do oceny migracji oparów z gruntu. Na koniec zaprezentowane zostanie studium przypadku z Phoenix w Arizonie.

» schowaj

André Chiaradia
Lion Environmental

09:30-9:50

Uwarunkowania gruntowe i hydrogeologiczne Japonii

» pokaż

Niniejsza prezentacja przedstawi zarys realizacji remediacji in situ zanieczyszczeń węglowodorami chlorowanymi (CHC) w wodach gruntowych. Projekt pociągał za sobą potrzebę zastosowania dynamicznej metodyki wymaganej do pomyślnego przeprowadzenia remediacji w czasie krótszym niż rok, wspierając nabycie i zagospodarowanie nieruchomości przy jednoczesnym spełnieniu rygorystycznych wymogów prawnych.

» schowaj

Guido Ebert
CDM Smith
Craig Franzel
CDM Smith

09:50-10:10

Trendy w zarządzaniu zanieczyszczonymi terenami w Europie

» pokaż

Czerpiąc z doświadczeń ERM w zakresie wspierania międzynarodowych klientów ze wszystkich sektorów przemysłowych i finansowych, w szerokim spektrum wyzwań i możliwości związanych ze środowiskiem i zrównoważonym rozwojem w Europie i na świecie, Oliver omówi kluczowe trendy w zarządzaniu terenami zanieczyszczonymi w Europie. Prezentacja poruszy tematy obejmujące zmiany regulacyjne, postępy w ocenie ryzyka i remediacji oraz wpływ „mega trendów” takich jak zmiany klimatyczne i przejście na gospodarkę niskoemisyjną.

» schowaj

Oliver Phipps
ERM

10:10-10:30

Panel dyskusyjny (międzynarodowy)

Laurie Chilcote
Cox - Colvin

10:30-10:40

Przerwa

Przepisy prawne

10:40-11:00

Nasypy antropogeniczne w kontekście przepisów dotyczących zanieczyszczenia powierzchni ziemi

» pokaż

Prezentacja ma celu omówienie problemowych kwestii związanych z nasypami antropogenicznymi, występującymi w profilach geologicznych wielu lokalizacji na terenie województwa śląskiego, w kontekście przepisów dotyczących zanieczyszczenia powierzchni ziemi. Na kilku przykładach z postępowań administracyjnych z zakresu historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi zostaną omówione zagadnienia dotyczące charakterystyki i składu nasypów, problemów z oceną zanieczyszczenia powierzchni ziemi, nieprecyzyjnych przepisów i trudności w ich interpretacji w odniesieniu do nasypów.

» schowaj

Sławomir Adamczyk
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach

11:00-11:20

Europejska Sieć Wdrażania i Egzekwowania Prawa Ochrony Środowiska

» pokaż

Prezentacja skupi się na jednym z projektów sieci IMPEL dotyczącym zastosowania technologii remediacyjnych w Europie, którego celem jest przygotowanie nieobowiązkowych wytycznych dotyczących możliwości zastosowania technologii oraz monitorowania ich skuteczności.

» schowaj

Marco Falconi
Italian National Institute for Environmental Protection and Research

11:20-11:40

Katalog dobrych praktyk

» pokaż

Katalog dobrych praktyk powstał w celu poprawnego wykonania badań środowiska gruntowo-wodnego oraz, jeśli okaże się to konieczne, remediacji, zgodnie z obecnym stanem wiedzy i aktualnym stanem prawnym. Katalog ten ma za zadanie pomóc osobom, które nie zajmują się na co dzień zagadnieniami remediacyjnymi w przejściu przez skomplikowany proces oczyszczania środowiska gruntowo-wodnego – od stwierdzenia czy działka mogła być narażona na zanieczyszczenia, poprzez badania mające na celu ustalenie charakteru i zakresu zanieczyszczenia, zaprojektowanie działań remediacyjnych, aż po usunięcie zanieczyszczenia i uzyskanie potwierdzających to dokumentów.

» schowaj

Rafał Hałabura
Stowarzyszenie Instytut Remediacji Terenów Zanieczyszczonych

11:40-12:00

Wytyczne w zakresie błędów analitycznych i rozbieżności

» pokaż

Prezentacja przedstawia powiązania między pobieraniem próbek gleby i gruntu do celów środowiskowych, wynikami badań tych próbek a decyzjami biznesowymi opartymi na tych wynikach. Często ważne decyzje oraz z nimi związane istotne koszty środowiskowe zależą od bardzo małych ilości pobranego gruntu w stosunku do terenów podlegających ocenie środowiskowej, od wysokiej niepewności analitycznej i od wysokiego rozkładu stężeń, oraz czasami od rozbieżności między formalnym a realnym sposobem użytkowania terenów. W niektórych przypadkach sztywne
zastosowanie norm oraz preferencyjny wybór rozwiązań radykalnych (wydobycie zanieczyszczenia i przewiezienie go w inne miejsce) prowadzą do remediacji drogich i nie do końca uzasadnionych pod kątem realnych zagrożeń dla środowiska i zdrowia ludzi.

» schowaj

Piotr Kociołek
PANATTONI EUROPE

12:00-12:20

Panel dyskusyjny (krajowy)

Sebastian Stachowski
Lion Environmental

12:20-12:50

Przerwa na obiad

Techniczna

12:50-13:10

Ekstrakcja wspomagana surfaktantami na terenach dotkniętych zanieczyszczeniami LNAPL i DNAPL. Od pilotażu do zastosowań na pełną skalę.

» pokaż

Prezentacja wyjaśni podstawowe właściwości hydrogeochemiczne hydrofobowych organicznych związków chemicznych, w tym węglowodorów ropopochodnych, rozpuszczalników chlorowcoorganicznych, PFAS i pestycydów, w reżimach nasyconych i nienasyconych, od ich ogólnej charakterystyki fizykochemicznej do szczegółowego podziału fazowego i sorpcji (tj. absorpcji i adsorpcji), oraz jak ich zachowanie kinetycznie ogranicza „dostępność” do remediacji, a także ich pierwotne przyczyny „odbijania się” stężeń zanieczyszczeń (dyfuzja zwrotna). Sorpcja zanieczyszczeń i zmniejszona dostępność mogą być znacznie zredukowane poprzez ekstrakcję wspomaganej surfaktantami, w celu wzmocnienia desorpcji fazowej zanieczyszczeń (tj. oparów, cieczy i ciał stałych) oraz znacznego zwiększenia ich "dostępności" w celu poprawy fizycznych, biologicznych i chemicznych metod remediacji in situ oraz ex-situ.

» schowaj

Ivey Bud
IVEY - SOL

13:10-13:30

Rola mikroorganizmów w walce z problemem zanieczyszczeń

» pokaż

Martynas będzie mówił o postępach w zakresie oczyszczania z substancji ropopochodnych, ekologicznych rozwiązaniach dotyczących remediacji gruntów, wody i drewna przy użyciu biotechnologii. W związku z dużymi obawami o zanieczyszczenie środowiska, istnieje coraz większe zapotrzebowanie na ekologiczne rozwiązania dotyczące zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi. W prezentacji zostaną przedstawione technologie, które pomagają rozkładać substancje ropopochodne w gruncie, wodzie i drewnie, które są zarówno przyjazne dla środowiska, jak i opłacalne. Omawiane rozwiązania to technologie bioremediacyjne nowej generacji, stosowane w przypadku zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi. Końcowe bioprodukty powstające przy stosowaniu tych metod są bezpieczne dla ludzi i środowiska, to H2O i CO2. Technologie te są odpowiednie do oczyszczania zarówno ciężkich jak i lekkich węglowodorów ropopochodnych oraz są stosowane do oczyszczania kreozotu, toksycznego i niebezpiecznego środka chemicznego stosowanego do konserwacji drewnianych podkładów kolejowych i drewnianych słupów energetycznych.

» schowaj

Martynas Paškevičius
ESSPO

13:30-13:50

Parowanie zanieczyszczeń z gruntu - ewolucja metod badawczych, kierunki rozwoju

» pokaż

Podczas prezentacji zostanie dokonany przegląd ewolucji procesu oceny migracji oparów chemikaliów oraz tego, jak zmienił się on w ciągu ostatnich 20 lat i w jakim kierunku, jak sądzimy, zmierza na następne dwadzieścia lat. Omówimy aktualny stan wiedzy, jak dane nas kierowały i dlaczego niektóre z nich mogły być mylące. Omówimy w jaki sposób wznowiono wysiłki mające na celu ocenę znaczenia ścieżek preferencyjnych takich jak kanalizacja. Omówimy także opracowanie odpowiednich wskaźników w celu przewidywania, kiedy należy pobrać najbardziej reprezentatywną próbkę. Przedstawimy również studium przypadku dotyczącego znaczącego projektu w Stanach Zjednoczonych, który ewoluował od klasycznego migrowania oparów w wyniku skażenia wód gruntowych do takiego, który był zdominowany przez wpływ ścieżek preferencyjnych.

» schowaj

Laurie Chilcote
Cox - Colvin

13:50-14:10

Panel dyskusyjny (techniczny - sesja I)

André Chiaradia
Lion Environmental

14:10-14:20

Przerwa

14:20-14:40

Ocena i remediacja dużego terenu zanieczyszczonego przez zmieszane LZO w zachodnim Ohio, studium przypadku

» pokaż

Wykrycie w 1998 roku chlorowanych lotnych związków organicznych (CVOCs) na obszarze publicznego ujęcia wody pitnej skłoniło Agencję Ochrony Środowiska z Ohio do rozpoczęcia poszukiwań potencjalnych źródeł. Do 2002 roku czterech różnych konsultantów reprezentujących lokalny przemysł, zidentyfikowało zmieszaną plamę zanieczyszczeń rozciągającą się na odległość czterech mil. Przez przypadek, większość obiektów przemysłowych leżała wzdłuż trasy przepływu wód gruntowych i miała tendencję do stosowania podobnych CVOCs, co skomplikowało kwestię identyfikacji źródła zanieczyszczeń. Wyniki badań w skali regionalnej z setek odwiertów monitoringowych, studni przydomowych, piezometrów oraz próbek wód powierzchniowych posłużyły do utworzenia bazy danych dotyczącej jakości wód gruntowych i powierzchniowych. Na podstawie analizy GIS stosunków zanieczyszczeń tetrachloroetenu, trichloroetenu, cis-1,2-dichloroetenu i 1,1,1-trichloroetanu w połączeniu z danymi o kierunku przepływu wód podziemnych stwierdzono, że wypadkowa plama zanieczyszczenia pochodzi z co najmniej sześciu odrębnych obszarów. Do chwili obecnej cztery źródła poddane remediacji, a jakość wód gruntowych uległa znacznej poprawie. W niniejszej prezentacji omówiony zostanie rozwój procesu oceny oraz technologie wykorzystane do remediacji obszarów źródłowych.

» schowaj

Craig Cox
Cox - Colvin

14:40-15:00

Rola Laboratorium Środowiska jako jednego z filarów wsparcia dla bezpiecznego planowania i realizacji procesu inwestycyjnego

» pokaż

Laboratoria środowiskowe posiadają odpowiednie zasoby merytoryczne i techniczne, pozwalające na kompleksowe wsparcie planowania i realizacji procesu inwestycyjnego Klientów. Nadrzędnym celem każdego laboratorium jest dostarczenie Klientowi wiarygodnych wyników, które umożliwią uzyskanie odpowiedzi na temat stanu środowiska. Prezentacja przygotowana przy współudziale Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

» schowaj

Aneta Chochorek
WESSLING

15:00-15:20

Rozwiązania pod klucz czyli remediacja terenu byłej koksowni Orzegów w ramach przedsięwzięcia stworzenia parku dla lokalnej społeczności

» pokaż

Projekt dotyczy uzyskania terenu oczyszczonego z odpadów i zanieczyszczeń, niezagrażającego zdrowiu użytkowników, przywrócenie równowagi środowiskowej z zagospodarowaniem w sposób umożliwiający prawidłowy rozwój i ochronę flory i fauny na tym terenie, oraz zapobieżenie dalszej degradacji.
Przedmiotem planowanego przedsięwzięcia jest przeprowadzenie remediacji tego obszaru i przewrócenie całemu terenowi byłej koksowni przy ul. Hlonda w Rudzie Śląskiej zdegradowanemu poprzez historyczną działalność przemysłową, funkcji kulturowej i przyrodniczej, co więcej cały teren objęty inwestycją stanie się atrakcją turystyczną regionu ze względu na wykorzystanie starych budynków pokoksowniczych objętych nadzorem konserwatora budynków. Niniejszy projekt dotyczy działań planowanych do realizacji w ramach międzynarodowego projektu pn. rekultywacji i remediacji terenów dawnej koksowni Orzegów”, współfinansowanego ze środków NFOŚiGW w ramach działania 2.5 – poprawa jakości środowiska miejskiego Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020”.

» schowaj

Piotr Bąbała
REMEA

15:20-15:40

PFAS – nowo identyfikowane, syntetyczne zanieczyszczenia

» pokaż

PFAS (substancje poli- i perfluoroalkilowe) to grupa ponad 4000 syntetycznych związków chemicznych oraz produktów degradacji tych związków. Zostały one zidentyfikowane jako „substancje stanowiące bardzo duże zagrożenie” i w związku z rozwojem technik analitycznych są coraz częściej wykrywane w glebie oraz wodach powierzchniowych i gruntowych.
Badana naukowe dotyczące toksyczności PFAS wskazują na wiele zagrożeń zdrowotnych związanych z tymi związkami - eksperci oraz prawodawcy coraz częściej skupiają na nich swoją uwagę. Właściwości zanieczyszczeń PFAS powodują szereg problemów związanych z odpowiednim pobieraniem próbek oraz technikami analitycznymi – wynikają one głównie z zastosowania nieodpowiedniego sprzętu, a także niedostateczną identyfikacją źródeł tych zanieczyszczeń w procesie analizy. Prezentacja ma na celu przedstawienie dostępnych metod badawczych i ich skuteczności w odniesieniu do różnych typów PFAS. Opisane zostaną również potencjalne komplikacje związane ze stosowaniem poszczególnych metod. W przypadku terenów zanieczyszczonych PFAS, kluczem do przeprowadzenia skutecznej oceny ryzyka jest identyfikacja specyficznych dla tych zanieczyszczeń czynników i problemów w odniesieniu do lokalnych warunków. Prezentacja będzie zawierać krótkie przykłady wyzwań związanych z diagnozą zanieczyszczenia PFAS w terenie oraz szereg dostępnych rozwiązań z zakresu remediacji obszarów zanieczyszczonych tymi związkami, wraz z wadami i zaletami każdego z nich.

» schowaj

Paweł Kot
i2 Analytical

15:40-16:00

Panel dyskusyjny (techniczny - sesja II)

Piotr Kociolek
PANATTONI EUROPE

16:00-16:10

Zakończenie konferencji

Sebastian Stachowski
Lion Environmental

KONFERENCJA REMEDy 2019 W LICZBACH

Planowana liczba osób
Liczba prelegentów
Liczba wystawców

GOŚĆ SPECJALNY


Marco Falconi
Italian National Institute for Environmental Protection and Research
Marco Falconi jest naukowcem, instruktorem oraz wykładowcą z dziedziny remediacji z ponad ośmioletnim doświadczeniem. Ma wykształcenie z dziedziny zrównoważonego rozwoju oraz zdrowia i bezpieczeństwa ludzi, posiada również stopień naukowy w dziedzinie nauk o środowisku i geologii. Piastował szereg stanowisk dydaktycznych na uniwersytetach i w prywatnych firmach szkoleniowych, a także posiada różnorodne doświadczenie jako współpracownik przy projektach Amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska, Europejskiej Agencji Środowiska i EuroGeoSurveys.

W GRONIE PRELEGENTÓW KONFERENCJI


Sławomir Adamczyk
Naczelnik Wydziału Zapobiegania i Naprawy Szkód w Środowisku oraz Informacji o Środowisku i Zarządzania Środowiskiem
Pracownik Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach od momentu jej powstania, tj. 15 listopada 2008 r.

Stanowisko:
Naczelnik Wydziału Zapobiegania i Naprawy Szkód w Środowisku oraz Informacji o Środowisku i Zarządzania Środowiskiem (od czerwca 2012 r.). Wieloletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia i nadzorowania postępowań oraz weryfikacji dokumentów w zakresie szkód w środowisku, historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi, gospodarki odpadami na terenach zamkniętych, składowania odpadów w miejscu do tego nieprzeznaczonym, udostępniania informacji o środowisku.

Wcześniejsze doświadczenie zawodowe:
Katowickie Przedsiębiorstwo Geologiczne (głównie w zakresie geologii inżynierskiej), Śląski Urząd Wojewódzki (ochrona środowiska, w szczególności ochrona wód podziemnych)

Wykształcenie:
mgr geologii (specjalizacja hydrogeologia), Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk o Ziemi w Sosnowcu; studia podyplomowe „Instrumenty i techniki zarządzania środowiskiem”, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie.

Piotr Bąbała
Dyrektor kontraktu, REMEA
Piotr Bąbała jest absolwent wydziału budownictwa w specjalności geotechniki i budownictwa specjalnego Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie. Swoje doświadczenie zdobywał przy dużych projektach geotechnicznych pracując w Firmie Menard - jednej z największych firm geotechnicznych na świecie. Jego praktyka zawodowa w dziedzinie projektowania oraz doświadczenie zdobyte na realizacjach w różnych sektorach gospodarki pozwoliły mu na uzyskanie specjalizacji techniczno - budowlanej GEOTECHNIKA. Jest otwarty na wprowadzanie w obszar praktyki wiedzy pozyskanej poprzez czynny udział w konferencjach naukowych zarówno w Polsce jak i na arenie międzynarodowej. Jego ostatnie dwa lata działalności zawodowej skupiły się na zagadnieniach remediacyjnych, gdzie jako dyrektor kontraktu razem z Firmą REMEA prowadzi jedną z największych obecnie w południowej Polsce realizacji dotyczącej rewitalizacji terenów zdegradowanych, przekształcając miejsca zanieczyszczone na obszary użyteczności publicznej.

Laurie A. Chilcote
Office Manager - Director of Sales Marketing / Director & Vice President
Cox-Colvin & Associates, Inc. / Vapor Pin Enterprises, Inc. & Vapor Pin Do Brasil
Laurie Chilcote jest Dyrektorem ds. Sprzedaży i Marketingu w Cox-Colvin & Associates Inc. oraz Wiceprezesem zarządu Vapour Pin Enterprises Inc. i Vapor Pin Brazil. Pełniąc swoje funkcje zapewnia nadzór kierowniczy i techniczny nad całym amerykańskim i międzynarodowym marketingiem oraz sprzedażą Vapor Pin®, zarządza amerykańskimi i międzynarodowymi patentami i znakami towarowymi oraz ustanawia i nadzoruje sieć międzynarodowych dystrybutorów firmy. Rola Laurie uwzględnia edukowanie społeczności środowiskowej w zakresie technologii Vapor Pin® poprzez prezentacje dla firm zajmujących się ochroną środowiska, organów regulacyjnych i deweloperów na całym świecie.

Craig A. Cox, CPG
President/Principal Scientist, Cox-Colvin & Associates, Inc.
Craig Gox jest prezesem zarządu oraz głównym naukowcem w Cox-Colvin & Associates Inc., gdzie jest odpowiedzialny za sprawowanie nadzoru kierowniczego i technicznego nad dużymi projektami środowiskowymi prowadzonymi przez firmę w ramach programów RCRA, CERCLA i Brownfield. Założona w 1995 roku firma Cox-Colvin & Associates, Inc. świadczy usługi doradztwa środowiskowego dla klientów z sektora publicznego i prywatnego na terenie całych Stanów Zjednoczonych.
Oprócz działalności doradczej, Pan Cox bierze czynny udział w licznych regionalnych i międzynarodowych konferencjach na temat migracji i remediacji zanieczyszczeń wód podziemnych, oceny obszarów źródłowych oraz intruzji oparów chemikaliów. Pan Cox jest wynalazcą Vapor Pin®, urządzenia do pobierania próbek powietrza glebowego, używanego na całym świecie i jest twórcą oprogramowania do środowiskowych baz danych, w tym Data Inspector™.
Pan Cox uzyskał tytuł licencjata (B.S.) i magistra (M.S.) z geologii i mineralogii na Uniwersytecie Stanowym w Ohio oraz tytuł zawodowy z hydrogeologii w Colorado School of Mines. Pan Cox jest Certyfikowanym Specjalistą w ramach Ohio EPA Voluntary Action Program i autorem raportów dotyczących tła stężeń metali w glebach, publikowanych przez Ohio EPA. Pan Cox jest również członkiem Komitetu ASTM, który opracowuje normy dotyczące długoterminowego monitorowania systemów ograniczania emisji oparów.

André Chiaradia
Senior Consultant, Lion Environmental
Konsultant – Opracowywał protokoły bezpieczeństwa i higieny pracy oraz nadzorował ich wdrażanie. Oceniał kwestie potencjalnego narażania na substancje chemiczne i odpady niebezpieczne. Opracowywał i utrzymywał programy bezpieczeństwa i ochrony środowiska w celu zapewnienia zgodności z wymogami. Opracowywał kompleksowe systemy zarządzania środowiskowego. Prowadził szkolenia w zakresie ochrony środowiska, BHP oraz zgodności z przepisami. Świadczył usługi na rzecz zakładów przemysłowych, producentów energii, służby zdrowia, producentów farmaceutyków oraz firm z branży life science.
Koordynator do spraw dotacji - Odpowiadał za sektor dotacji dla terenów typu Brownfields, przyznawanych gminom, organizacjom non-profit i innym podmiotom w zakresie nabywania, sprzedaży oraz ponownego zagospodarowywania nieruchomości noszących ślady zanieczyszczeń.
Regulator/Menedżer remediacji - Administrator projektów środowiskowych prowadzonych w ramach programów: US Federal Superfund, CERCLA (Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability Act), Arizona State Superfund i WQARF. Przedstawiciel kontrahentów Departamentu Obrony USA w transakcjach dotyczących gruntów wchodzących uprzednio do zasobu wojskowego.
Dyrektor ds. Środowiska i BHP - Odpowiedzialny za opracowywanie i prowadzenie programów bezpieczeństwa i ochrony środowiska i zapewnianie ich zgodności z regulacjami dotyczącymi projektów i personelu.

Aneta Chochorek
Dyrektor Zarządzający w WESSLING Polska sp. z o.o.
Aneta Chochorek jest Dyrektorem Zarządzającym w WESSLING Polska.
Związana z firmą od 2008 roku, gdzie rozpoczynała swoją karierę jako Kierownik Laboratorium. Była odpowiedzialna za projekt, budowę, wdrożenie systemu zarządzania jakością oraz zarządzanie nowym laboratorium środowiskowym WESSLING Polska w Krakowie. Od 2013 roku pracuje na stanowisku Dyrektora Zarządzającego, nadzorując pracę laboratoriów środowiskowych i żywnościowych w Polsce. Wcześniej pracowała w Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie.
Z branżą ochrony środowiska związana od ponad 20 lat.
Jest absolwentką Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Rafał Hałabura
Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Instytut Remediacji Terenów Zanieczyszczonych
Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalizuje się w umowach w procesie inwestycyjnym, remediacji, prawie budowlanym i nieruchomościach. Doradzał w kilkuset projektach w branży budowlanej i energetyki odnawialnej oraz przy największych projektach remediacyjnych w Polsce. W latach 1998-2001 był sekretarzem Prezesa Rady Ministrów. Od 2002 roku stale współpracował z kancelarią stowarzyszoną z Deloitte, a następie z kancelarią Wardyński i Wspólnicy. Obecnie prowadzi własną kancelarię prawną i jest Prezesem Zarządu Stowarzyszenia Instytut Remediacji Terenów Zanieczyszczonych.

George (Bud) Ivey
Prezes i starszy specjalista ds. remediacji, Ivey International Inc.
George (Bud) Ivey jest prezesem i starszym specjalistą ds. remediacji w Ivey International Inc. George posiada 30 lat doświadczenia w ocenie środowiska i remediacji, podróżował do ponad 50 krajów i pracował przy ponad 2500 projektach remediacyjnych. Jego wykształcenie związane jest zarówno z chemią organiczną, geologią inżynierską jak również posiada stopień magistra w zarządzaniu projektami. George opracował wiele innowacyjnych technologii remediacyjnych, kilka międzynarodowych patentów związanych zarówno z produktami jak i procesami. Ostatnio także stworzył bezpieczny dla środowiska, biodegradowalny i wolny od PFOA i PFOS zamiennik pianek przeciwpożarowych. Oprócz tego George jest laureatem wielu międzynarodowych nagród środowiskowych takich jak: "Best Environmental & Remediation Solutions Company 2019" czy "2018 Technology Merit Remediation Award".

Piotr Kociołek
Dyrektor europejski ds. środowiska, Panattoni Europe
Piotr Kociołek, urodzony w Polsce, zamieszkały we Włoszech. Absolwent wydziału chemii Uniwersytetu w Turynie. Przez całą swoją zawodową karierę pracował w zakresie ochrony środowiska, m.in. przez 24 lata jako konsultant środowiskowy, a od 2016 r. jako Dyrektor europejski ds. ochrony środowiska w Panattoni Europe. Pełnoprawny członek (Full Member) brytyjskiego IEMA (Institute of Environmental Management and Assessment). Podstawowy zakres doświadczenia zawodowego: ocena stanu jakości środowiska gruntowo-wodnego dla zakładów przemysłowych i obiektów handlowych (tzw. Phase I ESA (Environmental Site Assessment), Phase II ESA, EDD (environmental due diligence), projektowanie i przeprowadzanie projektów remediacyjnych a także szacowanie kosztów środowiskowych / remediacyjnych związanych z transakcjami.

Paweł Kot
Business Development Manager, i2 Analytical
Paweł jest z wykształcenia inżynierem środowiska, z ponad 12-letnim doświadczeniem w zakresie doradztwa środowiskowego i usług laboratoryjnych. W trakcie swojej kariery brał udział w wielu projektach remediacyjnych oraz szeregu audytów środowiskowych (w Polsce, Belgii, Hiszpanii i na Litwie), był wiodącym ekspertem i audytorem ds. azbestu w międzynarodowej firmie konsultingowo-inżynieryjnej oraz odegrał kluczową rolę w tworzeniu działu rozwoju i wdrożeń w polskim oddziale komercyjnego laboratorium badawczego. Od prawie dwóch lat jego głównym zadaniem jest rozwój obecności biznesowej wiodącej międzynarodowej firmy laboratoryjnej - i2 Analytical - w Polsce. Elementem nierozerwalnie związanym z tą działalnością jest wykorzystywanie osobistego doświadczenia oraz narzędzi badawczych oferowanych przez i2 Analytical do zapewnienia skutecznego wsparcia klientom - nawet w najbardziej złożonych i wymagających projektach z zakresu inżynierii środowiska.

Oliver Phipps
Partner w ERM – Dyrektor Globalny ds. Kluczowych Klientów; Lider Sekcji Terenów Zanieczyszczonych dla rejonu Europy, Bliskiego Wschodu oraz Afryki; Przewodniczący Grupy Roboczej ds. Regulacji - NICOLE
Oliver Phipps jest hydrogeologiem z ponad trzydziestoletnim, międzynarodowym doświadczeniem w dziedzinie doradztwa środowiskowego i zrównoważonego rozwoju. Obecnie pełni w ERM dwie funkcje, jako wiodący partner Liability Portfolio Management & Remediation service w EMEA oraz globalnego programu udostępniania technologii.
Niedawno Oliver objął stanowisko przewodniczącego grupy roboczej ds. regulacji w NICOLE, wiodącej sieci na rzecz terenów zanieczyszczonych przez przemysł w Europie.

Sebastian Stachowski
Dyrektor zarządzający, Lion Environmental
Sebastian Stachowski jest konsultantem ds. środowiska. Obecnie pracuje jako Dyrektor Zarządzający
w Lion Environmental. W swojej karierze zajmował się oceną skażonych gruntów, pozwoleniami i audytem środowiskowym, dokonał szeregu ocen środowiskowych, analiz Due Diligence oraz audytów zgodności na terenie Polski i Belgii. Poadto uczestniczył w tworzeniu projektów remediacji ex-situ i wykonywaniu remediacji DNAPL prowadzonej we Włoszech. Sebastian przeprowadził wiele badań środowiskowych, studia wykonalności dotyczące wyboru lokalizacji inwestycji, zaopatrzenia w wodę i gospodarki ściekowej, a także raporty dotyczące oceny oddziaływania na środowisko. Sebastian jest absolwentem Uniwersytetu w Cambridge.

Craig Franzel
Senior Project Manager,CDM Smith
Pan Franzel jest starszym kierownikiem projektu w międzynarodowym oddziale CDM Smith w Niemczech i ma ponad dwudziestoletnie doświadczenie jako konsultant ds. środowiska. Jego doświadczenie obejmuje oceny środowiskowe, remediacje terenów zanieczyszczonych, audyty zgodności środowiskowej, wprowadzanie systemów zarządzania środowiskowego, uzyskiwanie pozwoleń, monitorowanie higieny miejsc pracy, zarządzanie kryzysowe, ocena alternatyw dot. ograniczania zanieczyszczeń i odpadów oraz monitorowanie geotechniczne. Jako starszy kierownik projektu w CDM Smith Pan Franzel jest kierownikiem projektu remediacyjnego w Japonii.

Guido Ebert
Senior Business Development Manager,CDM Smith
Pan Ebert jest starszym menadżerem ds. rozwoju z ponad dwudziestopięcioletnim doświadczeniem z międzynarodowymi klientami. Doświadczenie Pana Eberta obejmuje rozwój biznesowy, kierownictwo ds. kluczowych klientów, kierownictwo nad projektami, audyty Due Diligence, oceny środowiskowe (ang. Environmental Site Assessment) faz I – III, oceny ryzyka zdrowotnego, projektowanie, implementowanie i monitorowanie remediacji oraz zarządzanie jakością. W przedstawionym projekcie remediacyjnym w Japonii służy jako opiekun klienta oraz kierownik ds. jakości.

Martynas Paškevičius
Partner, ESSPO
Martynas Paškevičius jest menadżerem ds. rozwoju w JSC ESSPO wspierając ich starania w zapewnieniu bezpieczniejszych chemikaliów w miejscach pracy oraz w remediacji zanieczyszczeń środowiska za pomocą biotechnologii. JSC ESSPO projektuje, wytwarza oraz dostarcza innowacyjne produkty i technologie.

OPINIE UCZESTNIKÓW O KONFERENCJI REMEDy

Anonimowe opinie przekazane po konferencji.


Bardzo cenna i potrzebna, szczególnie możliwość wymiany doświadczeń między pracownikami organów administracji publicznej a przedstawicielami nauki i biznesu

REMEDy
2020-03-06T10:10:03+01:00
Bardzo cenna i potrzebna, szczególnie możliwość wymiany doświadczeń między pracownikami organów administracji publicznej a przedstawicielami nauki i biznesu

Bardzo udana konferencja. Wysoki poziom merytoryczny.

REMEDy
2020-03-07T18:26:26+01:00
Bardzo udana konferencja. Wysoki poziom merytoryczny.

Wykłady prezentowane na konferencji zawierały dużo informacji. Były przedstawione w sposób prosty i przystępny. Udział w konferencji poszerzył moją wiedzę na temat zanieczyszczeń gruntu

REMEDy
2020-03-07T18:26:44+01:00
Wykłady prezentowane na konferencji zawierały dużo informacji. Były przedstawione w sposób prosty i przystępny. Udział w konferencji poszerzył moją wiedzę na temat zanieczyszczeń gruntu

Super konferencja! Prezentacje krótkie i treściwe. Poruszone zostały ciekawe tematy. Organizacja konferencji na wysokim poziomie

REMEDy
2020-03-07T18:27:04+01:00
Super konferencja! Prezentacje krótkie i treściwe. Poruszone zostały ciekawe tematy. Organizacja konferencji na wysokim poziomie
0
0
REMEDy

PARTNERZY


REJESTRACJA


LION ENVIRONMENTAL


Lion Environmental jest niezależną firmą konsultingową działającą w dziedzinie inżynierii środowiska i BHP, stworzoną przez osoby, które chcą pozytywnie zmieniać rzeczywistość. Nasi założyciele odnosili sukcesy jako dyrektorzy, kierownicy projektów, czy konsultanci w najbardziej prestiżowych firmach konsultingowych z branży. Z biegiem czasu aspiracje naszych założycieli wzrastały ponad firmy, w których pracowali, więc podjęli niezwykle ważną decyzję, aby wykorzystać swoją wiedzę i doświadczenie i stworzyć własną firmę. Zaangażowanie zespołu jest naszym podstawowym fundamentem.

PARTNERZY


ORGANIZATOR GŁÓWNY