Zostawmy przyszłym pokoleniom zdrową ziemię


Stajemy się coraz bardziej świadomi ekologicznie. Czy jednak wiemy, co znajduje się pod nami? Jaką jakość ma gleba i wody gruntowe, czy do naszych domów, sklepów, nie migrują szkodliwe opary z zanieczyszczonych terenów? To sprawa ogromnej wagi, znaczenie specjalistów, którzy potrafią niwelować skażenia z gleby, rośnie z roku na rok, a neutralizacja zanieczyszczonych gruntów staje się priorytetem w strategiach ekologicznych wielu państw.

Za nami czwarta edycja międzynarodowej konferencji REMEDy 2021 PANACEUM NA ZANIECZYSZCZONE TERENY. Wydarzenie działa jak barometr - wraz ze zwiększaniem świadomości społecznej o pilnej potrzebie remediacji gruntów i wody gruntowej, przybywa uczestników konferencji, którzy chcą poznać nie tylko narzędzia i nowe metody oczyszczania i neutralizacji skażeń, ale też stan rozwiązań legislacyjnych sprzyjających lepszemu działaniu na rzecz środowiska.

 

W tym roku konferencja odbyła się w formule hybrydowej – eksperci występowali przed publicznością na żywo w studio bądź łączyli się online, po drugiej stronie uczestnicy konferencji mogli słuchać wystąpień w sieci. W czwartej edycji wydarzenia wzięło udział 22 ekspertów oraz 341 uczestników. Tematem tegorocznej konferencji była rewitalizacja terenów poprzemysłowych. Temat ten staje się coraz bardziej popularny przy obecnej hossie budowlanej oraz wzrastającemu popytowi na przestrzenie magazynowe w miastach związanemu z handlem internetowym. Podczas ubiegłorocznego REMEDy temat ten był szeroko poruszany. Ośrodki miejskie rozrastają się, a tereny pofabryczne, pokolejowe, powojskowe czy pokopalniane stają się potencjalnymi miejscami kolejnych lokalizacji dla osiedli mieszkaniowych. Właściwe podejście do kwestii rewitalizacji terenów poprzemysłowych pozwoli nie tylko odciążyć środowisko, ale też umożliwić w przyszłości bezpieczne i zdrowe wykorzystanie takich gruntów. Ważne, by zrozumieli to zarówno włodarze miast jak i developerzy.

Nauka na błędach innych


Jako społeczeństwo stajemy się coraz bardziej dojrzali i świadomi ekologicznie. Segregujemy śmieci, staramy się jeść odpowiedzialnie, kupować odpowiedzialnie, zgodnie z duchem „zero waste” czy „low carbon”. Co jednak wiemy o tym, co pod nami? Czy tam, gdzie mieszkamy, wcześniej była zielona polana, czy fabryka wykorzystująca rtęć? Neutralny środowiskowo grunt, czy uśpiona bomba ekologiczna? Nieuporządkowana przeszłość zemści się w przyszłości, o ile nic z tym nie będziemy robić. A właściwie nie będą z tym robić z jednej strony, ci, którzy mają doświadczenie i narzędzia do remediacji gruntów, z drugiej zaś regulatorzy, którzy od strony legislacyjnej zrobią wszystko, by tym pierwszym umożliwić działanie.

 

Jak zauważył Craig A. Cox, prezes i główny naukowiec Cox-Colvin & Associates, w Polsce mechanizmy legislacyjne oraz opcje finansowania remediacji w Polsce nie są jeszcze dobrze wykształcone Optymizmem napawa jednakfakt, że mamy możliwość ominięcia tych błędów, z którymi mierzyły się kraje wcześniej wchodzące na ścieżkę remediacji.

 

Na pewno jest wiele do zrobienia, w Polsce, w całej Europie.
Potrzebna jest jednak spójna polityka państw członkowskich UE. Dr Piotr Wojda, mianowany urzędnik naukowy Wspólnotowego Centrum Badawczego Komisji Europejskiej stwierdził, że właściwe zagospodarowanie terenów poprzemysłowych staje się najważniejszym tematem na najbliższe lata. Nakłada się tu kilka aspektów. Jeden, niezaprzeczalnie ważny, to środowiskowy. Inne to chociażby potrzeba wynikająca ze zwiększającego się deficytu terenów miejskich, które mogłyby posłużyć do celów mieszkaniowych. Z takim problemem boryka się wiele miast. Dlatego tak ważne jest odpowiednie zajęcie się problemem skażonych gruntów poprzemysłowych, by nowe przeznaczenie terenu było zgodne z ramami regulacyjnymi, a przede wszystkim w sposób bezpieczny służyło kolejnym pokoleniom. Agenda unijna, w której pracuje dr Piotr Wojda ma między innymi za zadanie wypracowywać spójne mechanizmy dla państw członkowskich. Jak zauważył ekspert, wiele inicjatyw wzajemnie się uzupełnia, na przykład ogłoszony dwa lata temu Zielony Ład współgra ze strategią bioróżnorodności czy ogłoszoną w tym roku strategią glebową – długoterminowym planem ochrony środowiska i remediacji zanieczyszczonych gruntów.

 

Na przykład europejski plan działania gospodarki obiegu zamkniętego (dotyczący ekstraktowania odpadów i surowców) będzie miał ważny wpływ na zagospodarowanie terenów poprzemysłowych. Wszelkie unijne inicjatywy muszą na siebie wpływać i oddziaływać.

„Musimy skoncentrować się na wspólnym standardzie raportowania, dzielenia się danymi w całej UE, uzyskaniem przejrzystości w badaniach i danych” – tłumaczył podczas konferencji dr Piotr Wojda.
Dziś tylko 13 krajów członkowskich ma zidentyfikowane tereny zanieczyszczone. W Europie mamy około 2,8 mln zanieczyszczonych terenów. Wiele z tych terenów nadal potrzebuje szczegółowych badań – ok 170 tysięcy. Natomiast ok 125 tysięcy wymaga remediacji. 14400 gruntów jest w trakcie remediacji, już po – ponad 63 tysiące. Dzieje się więc dużo, jeszcze więcej zależy od finansowania remediacji w ramach zagospodarowywania terenów poprzemysłowych. Tu mechanizmy są różne, na co wskazywał Piotr Wojda. W niektórych krajach większość remediacji wykonuje się z prywatnych funduszy, inne posiłkują się publicznymi programami finansowania.

Rozbrajanie polskich bomb


Jak na tle Europy wygląda Polska? Gdzie dziś jesteśmy? Dr Wojciech Wołkowicz z Państwowego Instytutu Geologicznego/Państwowego Instytutu Badawczego podczas REMEDy pokusił się o nakreślenie kontekstu polskiego i powstawania obszarów zdegradowanych środowiskowo.

Do lat 70-tych w Polsce akceptowano działalność przemysłową, która nie liczyła się ze środowiskiem. Dopiero w połowie lat 90-tych pojawiły się pierwsze wskazówki metodyczne do oceny stopnia zanieczyszczenia gruntu i wód podziemnych produktami ropopochodnymi, bazujące na doświadczeniach Europy Zachodniej. Pomału zaczęto identyfikować najbardziej zanieczyszczone obszary. W Polsce mamy dziś około 440 terenów, na których występuje potencjalne historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi i aż 760 terenów, na których to zanieczyszczenie jest stwierdzone. To głównie identyfikowane tereny poprzemysłowe w miastach. Posiadamy jako Polska również kilka bomb ekologicznych, sklasyfikowanych przez GIOŚ, np. składowisko odpadów azbestowych w Ogrodzieńcu czy stawy osadowe na terenie po Hucie Stalowa Wola.

 

Dr Wojciech Wołkowicz zwrócił uwagę na to, że w ramach obecnie obowiązujących przepisów brak jest procedur umożliwiających sprawne usuwanie toksyn i historycznych odpadów z terenów, które nie stanowią już niczyjej własności ani nie są zanieczyszczoną powierzchnią ziemi, którą można by było poddać procesowi remediacji. Wypracowywane są założenia projektu ustawy o wielkoobszarowych terenach zdegradowanych, która próbuje rozwiązać cześć problemów ze zgromadzonymi odpadami.

 

Planowana ustawa obejmie takie wielkoobszarowe tereny jak na przykład dawne Zakłady Chemiczne „Tarnowskie Góry” w Tarnowskich Górach, Zakłady Chemiczne „Zachem” w Bydgoszczy czy zakłady „Organika-Azot: w Jaworznie. Lista ma być otwarta, z możliwością dopisywania obiektów.

Równie ważne jest rozwiązanie kwestii terenów pokopalnianych, o czym podczas swojego wystąpienia mówiła dr Katarzyna Barańska z kancelarii Kochański & Partners. Do 2050 roku UE ma być neutralna klimatycznie, a to oznacza, że skończy się czas gospodarka oparta o kopaliny. Pomysłem na zagospodarowanie terenów powydobywczych mogą być na przykład OZE.

Skażenie tajne przez poufne


W Polsce istnieje również pewna grupa terenów zanieczyszczonych, zaistniałych wskutek historii i polityki. To tereny powojskowe. Wiedzę i doświadczenie w tym zakresie ma na pewno Andre Chiaradia z Lion Environmental, który w USA nadzorował wykonywanie projektów remediacyjnych w dwóch byłych lotniczych bazach wojskowych oraz w dwóch w Polsce (Legnica i Kluczewo pod Stargardem Szczecińskim). Operacje militarne takie jak lotnisko mają cele, które nie dotyczą środowiska. Wcześniej kwestie środowiskowe nie były brane pod uwagę. Wojsko ma inne priorytety.

 

Co mają wspólnego byłe wojskowe lotniska, amerykańskie i postradzieckie? Nie posiadają jakichś wyraźnych miejsc, gdzie były składowane groźne substancje, ale te substancje są wszechobecne. Również występują tam niewybuchy, które były utylizowane na miejscu. Na byłych terenach lotnisk są również związki PFAS, używane do gaszenia pożarów samolotów. Wojsko musiało też przeprowadzać ćwiczenia strzeleckie, więc mamy do czynienia z dużą ilością ołowiu. Jeśli chodzi o Polskę to, jak powiedział Andre Chiaradia, na wspomnianych lotniskach były już prowadzone badania dotyczące remediacji gruntów. Nie wiadomo do końca, co działo się na tych terenach, ponieważ były to obiekty tajne. Brak informacji historycznych powoduje, że trudno określić, jakie jest dokładne źródło zanieczyszczeń. Działać jednak trzeba, ponieważ to ważna przestrzeń do wykorzystania. I bomba, którą w końcu trzeba rozbroić. Tak jak na przykład staw Kalina w Świętochłowicach, który objęty jest procesem remediacji, mającym potrwać jeszcze dwa lata. O stosowanych tam technologiach remediacyjnych mówili podczas wydarzenia Remedy Piotr Surma i Przemysław Wyskocki z firmy Remea, odpowiedzialnej za remediację.

Każda metoda ma wartość


To właśnie studium przypadków i omawianie stosowanych technologii stanowi mocną stronę konferencji.. Wspomniał o tym Andre Chiaradia podczas dyskusji panelowej, zaznaczając, że jednym z celów spotkania jest pokazanie w Polsce tego, co dzieje na świecie oraz możliwości wykorzystania technologii dotyczących rozpoznawania zanieczyszczeń i remediacji. A tych jest coraz więcej i są coraz efektywniejsze.
Jednym z nich jest na przykład próbkowanie powietrza glebowego (oparów). Wiele uwagi temu tematowi poświęcili tacy paneliści jak Laurie Chilcote, dyrektor i wiceprezes Cox-Colvin & Associates czy Harry O’Neill, prezes Beacon Environmental. O tej metodzie, jak zauważyła Laurie Chilcote, wiele mówiło się w latach 80-tych, ale potem uwaga ekspertów skupiła się na analizie gleby i wód gruntowych, zaś opary glebowe poszły w zapomnienie. Wygląda na to, że analiza powietrza glebowego może dać znacznie dokładniejsze, tańsze i szybsze wyniki rozpoznawania skażeń środowiska gruntowo-wodnego. Jak zaznaczył Harry O’Neill, próbki z oparów identyfikują zanieczyszczenie znacznie szybciej niż odwierty w glebie. Poza tym, jak przypomniał ekspert, poleganie na próbkach z gleby może doprowadzić do pomijania wiele aspektów. Rozwiązania gazowe są według niego lepsze, skuteczniejsze. „Problem z tradycyjnym podejściem do próbkowania gleby jest taki, pojawia się wyzwanie, z jakiej głębokości i z jakiego miejsca powinny być one pobierane, by odzwierciedlały faktyczne skażenie na danym terenie” – zauważył. „Przewagą próbkowania gazowego jest to, że nie trzeba kopać głęboko, do źródła zakażenia. Im więcej próbek parowych, tym lepsze dane i większe oszczędności dla inwestora” – stwierdziła Laurie Chilcote.

 

Czy to może oznaczać odwrót od dotychczasowych metod próbkowania? Jak zauważył biorący udział w dyskusji Paweł Kot, Business Development Manager w i2 Analytical, powinno się mieć szeroki katalog zbierania danych o skażeniu, ponieważ każda technika ma swoje wady, a korzystając mądrze z różnych dostępnych metod mamy większą szansę osiągać trafne wyniki. Podobne doświadczenie ma Craig A. Cox, który wyjaśniał, że w USA również nie ma jednej techniki remediacji i nigdy nie ma jednego remedium na każdy teren. Musi być kilka technologii, ponieważ w różnych miejscach działają różne sposoby i dopiero na miejscu można ocenić, która będzie tą właściwą dla danego przypadku.

 

Niezależnie od wybranej metody, technologii, narzędzi, ważne, by nie umykał priorytet, jakim jest uczynienie ziemi, a szerzej – planety, zdrowszą i bezpieczną dla tego i kolejnych pokoleń.
Europejski Zielony Ład, o czym przypomniał Piotr Wojda, ma ambicję całkowicie zlikwidować emisje zanieczyszczeń do 2050 roku. Zdrowa gleba i czyste wody gruntowe będą filarem lepszej przyszłości.

STREFA VOD


STREFA VOD (wersja oryginalna)


GOŚĆ SPECJALNY


Piotr Wojda
Mianowany urzędnik naukowy Komisji Europejskiej, Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna: Wspólnotowe Centrum Badawcze.
Piotr dołączył do grona pracowników Komisji Europejskiej w 2009 roku do Dyrekcja Generalnej Wspólnotowego Centrum Badawczego. Zajmował sie wymiana danych geograficznych przy zintegrowanych systemach zarządzania i kontroli subwencji rolniczych: Systemu Informacyjnego Działek Rolnych w krajach członkowskich. Następnie, Piotr przeniósł sie do Dyrekcji Generalnej Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich w Brukseli w Belgii, gdzie zajmował sie podobna tematyka od strony legislacyjnej. Następnie, w 2019 Piotr powrócił do Wspólnotowego Centrum Badawczego we Włoszech, aby koordynować badania naukowe na temat miejscowego i rozproszonego zanieczyszczenia gleb w kontekście funkcjonowania większych ekosystemów, bezpieczeństwa żywieniowego, zrównoważonego rolnictwa i zdrowia w kontekście Wspólnotowej Polityki Rolnej i wskaźników pozwalających na pomiary osiągnięcia zamierzeń tej polityki. Dodatkowo, Piotr zajmuje sie zanieczyszczeniem gleb w kontekście światowych celów zrównoważonego rozwoju, zatrzymania degradacji zasobów ziemskich i strategi przywrócenia ich do pelnej funkcjonalnosci. Piotr lubi łączyć ludzi i dziedziny naukowe.
Piotr Wojda otrzymał tytuł doktora nauk inżynierskich z Uniwersytetu Liege w Belgii, magistra geologii z Uniwersytetu Warszawskiego i magistra ekonomii ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w Polsce.

PRELEGENCI


Dr Katarzyna Barańska
Radca prawny, Partner, Szef Praktyki Infrastruktura i Środowisko, Kochański & Partners
Katarzyna jest radcą prawnym, specjalizuje się w projektach regulacyjnych i infrastrukturalnych, ze szczególnym uwzględnieniem prawnych aspektów procesu inwestycyjnego. Prowadzi także projekty z zakresu prawa ochrony środowiska.
Posiada bogate doświadczenie w zakresie inwestycji w odnawialne źródła energii, obejmujące zarówno analizy typu due diligence, jak i doradztwo transakcyjne oraz reprezentowanie klientów przed organami administracji publicznej. Doradzała w zakresie budowy i rozbudowy farm wiatrowych, fotowoltaicznych i elektrowni wodnych. Ponadto realizowała projekty związane z budową infrastruktury pod wydobycie kopalin.

Travis Barnum
Koordynator ds. Terenów poprzemysłowych w stanie Arizona, Arizona Department of Environmental Quality
Travis Barnum jest koordynatorem ds. terenów poprzemysłowych w Arizonie, USA. Pracował przy ponad 30 projektach skupiających się na terenach poprzemysłowych na terenie całego stanu. Pomagał małym i wiejskim społecznościom zająć się zaniedbanymi nieruchomościami poprzez oceny środowiskowe i oczyszczanie środowiska. Travis zaprezentuje jak tereny poprzemysłowe mogą przyczynić się do zniwelowania zniszczeń środowiskowych oraz wykorzystana do zaspokojenia potrzeb społeczności.

Dr n. biol. Anicenta Bubak
CENIA-EKSPERTYZY
Prywatna firma wykonująca ekspertyzy i opinie w zakresie wpływu szkodliwych substancji i czynników na zdrowie ludzi i stan środowiska. Główne obszary działalności to: oceny oddziaływania na zdrowie, ocena ryzyka zdrowotnego dla zdrowia ludzi, ocena ryzyka ekologicznego, analiza konfliktów społecznych dotyczących kontrowersyjnych przedsięwzięć.
Anicenta BUBAK jest doktorem nauk biologicznych o specjalności toksykologia środowiskowa. Główne obszary zainteresowań to zanieczyszczenia powietrza, wody, gleby; narażenie dzieci na metale ciężkie, ocean ryzyka zdrowotnego (HRA) i oceny oddziaływania na zdrowie w ramach ocen oddziaływania na środowisko (EHIA). Brała udział w opracowaniu narzędzi pomocnych w ocenach oddziaływaniu na zdrowie (HIA) przedsięwzięć planowanych na terenach rolniczych i miejskich. Jej zainteresowania skupiały się wokół włączenia procedury ocen oddziaływania na zdrowie do procesu podejmowania decyzji podnoszenia kwalifikacji uczestników procesu (projekt WHO: Efektywność Ocen Oddziaływania na Zdrowie). Była uczestnikiem następujących projektów międzynarodowych UE dotyczących narażenia dzieci na metale pochodzące z gleby (2-FUN), oceny ryzyka zdrowotnego powodowanego przez metale w glebie (I+DARTS), dotyczące zanieczyszczenia wód i wód gruntowych (FOKS), a także zmian klimatu w odniesieniu do zdrowia ludzi i ich samopoczucia: BRIDGE and PREPARED.

André Chiaradia
Senior Consultant, Lion Environmental
Konsultant – Opracowywał protokoły bezpieczeństwa i higieny pracy oraz nadzorował ich wdrażanie. Oceniał kwestie potencjalnego narażania na substancje chemiczne i odpady niebezpieczne. Opracowywał i utrzymywał programy bezpieczeństwa i ochrony środowiska w celu zapewnienia zgodności z wymogami. Opracowywał kompleksowe systemy zarządzania środowiskowego. Prowadził szkolenia w zakresie ochrony środowiska, BHP oraz zgodności z przepisami. Świadczył usługi na rzecz zakładów przemysłowych, producentów energii, służby zdrowia, producentów farmaceutyków oraz firm z branży life science.
Koordynator do spraw dotacji - Odpowiadał za sektor dotacji dla terenów typu Brownfields, przyznawanych gminom, organizacjom non-profit i innym podmiotom w zakresie nabywania, sprzedaży oraz ponownego zagospodarowywania nieruchomości noszących ślady zanieczyszczeń.
Regulator/Menedżer remediacji - Administrator projektów środowiskowych prowadzonych w ramach programów: US Federal Superfund, CERCLA (Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability Act), Arizona State Superfund i WQARF. Przedstawiciel kontrahentów Departamentu Obrony USA w transakcjach dotyczących gruntów wchodzących uprzednio do zasobu wojskowego.
Dyrektor ds. Środowiska i BHP - Odpowiedzialny za opracowywanie i prowadzenie programów bezpieczeństwa i ochrony środowiska i zapewnianie ich zgodności z regulacjami dotyczącymi projektów i personelu.

Laurie A. Chilcote
Office Manager - Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu / Dyrektor i Wiceprezes
Cox-Colvin & Associates, Inc. / Vapor Pin Enterprises, Inc. & Vapor Pin Do Brasil
Laurie Chilcote jest Dyrektorem ds. Sprzedaży i Marketingu w Cox-Colvin & Associates Inc. oraz Wiceprezesem zarządu Vapour Pin Enterprises Inc. i Vapor Pin Brazil. Pełniąc swoje funkcje zapewnia nadzór kierowniczy i techniczny nad całym amerykańskim i międzynarodowym marketingiem oraz sprzedażą Vapor Pin®, zarządza amerykańskimi i międzynarodowymi patentami i znakami towarowymi oraz ustanawia i nadzoruje sieć międzynarodowych dystrybutorów firmy. Rola Laurie uwzględnia edukowanie społeczności środowiskowej w zakresie technologii Vapor Pin® poprzez prezentacje dla firm zajmujących się ochroną środowiska, organów regulacyjnych i deweloperów na całym świecie.

Craig A. Cox, CPG
Prezes i Główny Naukowiec, Cox-Colvin & Associates, Inc.
Craig Gox jest prezesem zarządu oraz głównym naukowcem w Cox-Colvin & Associates Inc., gdzie jest odpowiedzialny za sprawowanie nadzoru kierowniczego i technicznego nad dużymi projektami środowiskowymi prowadzonymi przez firmę w ramach programów RCRA, CERCLA i Brownfield. Założona w 1995 roku firma Cox-Colvin & Associates, Inc. świadczy usługi doradztwa środowiskowego dla klientów z sektora publicznego i prywatnego na terenie całych Stanów Zjednoczonych.
Oprócz działalności doradczej, Pan Cox bierze czynny udział w licznych regionalnych i międzynarodowych konferencjach na temat migracji i remediacji zanieczyszczeń wód podziemnych, oceny obszarów źródłowych oraz intruzji oparów chemikaliów. Pan Cox jest wynalazcą Vapor Pin®, urządzenia do pobierania próbek powietrza glebowego, używanego na całym świecie i jest twórcą oprogramowania do środowiskowych baz danych, w tym Data Inspector™.
Pan Cox uzyskał tytuł licencjata (B.S.) i magistra (M.S.) z geologii i mineralogii na Uniwersytecie Stanowym w Ohio oraz tytuł zawodowy z hydrogeologii w Colorado School of Mines. Pan Cox jest Certyfikowanym Specjalistą w ramach Ohio EPA Voluntary Action Program i autorem raportów dotyczących tła stężeń metali w glebach, publikowanych przez Ohio EPA. Pan Cox jest również członkiem Komitetu ASTM, który opracowuje normy dotyczące długoterminowego monitorowania systemów ograniczania emisji oparów.

Brad Elkins
Dyrektor ds. Sprzedaży Technicznej, EOS Remediation
Brad Elkins kieruje działem sprzedaży i wsparcia technicznego w EOS Remediation z siedzibą w RTP NC. Specjalizuje się we wdrażaniu strategii bioremediacyjnych, do usuwania szkodliwych substancji z gleby i wód podziemnych. Zdobył tytuł magistra geologii na East Carolina University, i jest zarejestrowanym zawodowym geologiem w NC. Brad pomaga klientom osiągać możliwie najlepsze efekty remediacji, wykorzystując technologię EOS Remediation. Stosuje się ją na całym świecie, w przypadku terenów zanieczyszczonych rozpuszczalnikami chlorowanymi, nadchloranem, metalami ciężkimi, substancjami grożącymi wybuchem, bioargumentacje dla PCE i jego pochodnych, 1,4-dioksan i ropa naftowa, regulacja pH warstwy wodonośnej, węglowodory (BTEX).

Rafał Hałabura
Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Instytut Remediacji Terenów Zanieczyszczonych
Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalizuje się w umowach w procesie inwestycyjnym, remediacji, prawie budowlanym i nieruchomościach. Doradzał w kilkuset projektach w branży budowlanej i energetyki odnawialnej oraz przy największych projektach remediacyjnych w Polsce. W latach 1998-2001 był sekretarzem Prezesa Rady Ministrów. Od 2002 roku stale współpracował z kancelarią stowarzyszoną z Deloitte, a następie z kancelarią Wardyński i Wspólnicy. Obecnie prowadzi własną kancelarię prawną i jest Prezesem Zarządu Stowarzyszenia Instytut Remediacji Terenów Zanieczyszczonych.

Joaquim Halen
Customer Success Manager Haemers Technologies
Joaqiuim Halen jest inżynierem środowiska w Haemers Technologies jako inżynier projektu, oraz Customers Success Manager. Do jego głównych zadań należy, prezentacja technologii, oraz wsparcie bieżących projektów w terenie jak i w biurze.

George (Bud) Ivey
Prezes i starszy specjalista ds. remediacji, Ivey International Inc.
George (Bud) Ivey jest prezesem i starszym specjalistą ds. remediacji w Ivey International Inc. George posiada 30 lat doświadczenia w ocenie środowiska i remediacji, podróżował do ponad 50 krajów i pracował przy ponad 2500 projektach remediacyjnych. Jego wykształcenie związane jest zarówno z chemią organiczną, geologią inżynierską jak również posiada stopień magistra w zarządzaniu projektami. George opracował wiele innowacyjnych technologii remediacyjnych, kilka międzynarodowych patentów związanych zarówno z produktami jak i procesami. Ostatnio także stworzył bezpieczny dla środowiska, biodegradowalny i wolny od PFOA i PFOS zamiennik pianek przeciwpożarowych. Oprócz tego George jest laureatem wielu międzynarodowych nagród środowiskowych takich jak: "Best Environmental & Remediation Solutions Company 2019" czy "2018 Technology Merit Remediation Award".

Sylwia Janiszewska
Kierownik działu Remediacji, Remea sp. z o.o.
Dr inż. nauk technicznych w dyscyplinie Inżynieria Środowiska Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, absolwentka ochrony środowiska Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego oraz technologii chemicznej Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej. Kierownik działu remediacji w firmie Remea sp. z o.o. Specjalizuje się w remediacji środowiska gruntowo-wodnego. Projektuje oraz wprowadza innowacyjne rozwiązania systemów technologicznych oczyszczania ścieków, wód gruntowych oraz gruntu. Nadzoruje prace na budowach w firmie Remea Sp. z o.o. pod względem prac remediacyjnych. W latach 2011-2015 asystentka na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska na Politechnice Łódzkiej. Autorka oraz współautorka około 25 publikacji naukowych, w tym artykułów z listy filadelfijskiej. Prelegent na licznych konferencjach krajowych i zagranicznych. Członek założyciel Stowarzyszenia Instytutu Terenów Zanieczyszczonych.

Dawid Jasiński
Geotechnik | Doradca projektowy,
Grupa Pietrucha
Dawid współpracuje z wykonawcami i wspiera działania z zakresu badań i rozwoju. Absolwent Politechniki Śląskiej na wydziale Górnictwa i Geologii, specjalizacja Budownictwo Podziemne i Ochrona Powierzchni. Doświadczenie zawodowe w geologii inżynierskiej i geotechnice zdobył zarówno w pracy w Polsce jak i za granicą m.in. w Anglii, Kazachstanie i Australii.

Paweł Kot
Business Development Manager, i2 Analytical
Paweł jest inżynierem środowiska z ponad 12-letnim doświadczeniem w zakresie doradztwa środowiskowego i usług laboratoryjnych. W trakcie swojej kariery brał udział w wielu projektach remediacyjnych oraz szeregu audytów środowiskowych (w Polsce, Belgii, Hiszpanii i na Litwie), był wiodącym ekspertem i audytorem ds. azbestu w międzynarodowej firmie konsultingowo-inżynieryjnej oraz odegrał kluczową rolę w tworzeniu działu rozwoju i wdrożeń w polskim oddziale komercyjnego laboratorium badawczego. Od prawie dwóch lat jego głównym zadaniem jest rozwój obecności biznesowej wiodącej międzynarodowej firmy laboratoryjnej i2 Analytical w Polsce. Elementem nierozerwalnie związanym z tą działalnością jest wykorzystywanie osobistego doświadczenia oraz narzędzi badawczych oferowanych przez i2 Analytical do zapewnienia skutecznego wsparcia klientom nawet w najbardziej złożonych i wymagających projektach z zakresu inżynierii środowiska.

Harry O’Neill
Prezes Beacon Environmental
Harry O’Neil - prezes Beacon Environmental, ma ponad 30 letnie doświadczenie w badaniach powietrza glebowego i intruzji powietrza glebowego. Zdobywał je zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i na całym świecie – w ponad 40 krajach na wszystkich siedmiu kontynentach. Pod jego kierownictwem, Beacon osiągnęło akredytację ISO/IEC 170205 w zakresie analizy próbek powietrza glebowego i powietrza w celu określenia śladowych ilości stężeń substancji organicznych. Ponadto, Harry nadzorował wdrażanie programu umożliwiającego Beacon stanie się pierwszą akredytowaną przez NEFAP organizacją pobierającą próbki I dokonującą pomiarów w terenie (FSMO) w Stanach Zjednoczonych. Harry od początku był zwolennikiem przyjęcia technologii pasywnego poboru próbek na poziomie krajowym i międzynarodowym, oraz kierował tysiącami badań nad poborem próbek powietrza glebowego. Jest założycielem Association of Vapor Intrusion Professionals (AVIP), oraz głównym autorem normy ASTM D7758 : Standard Practice for Passive Soil Gas Sampling in the Vadose Zone. Prezentował wyniki badan w całych Stanach Zjednoczonych, oraz na arenie międzynarodowej – na 5 kontynentach.

Brant A. Smith, P.E., Ph.D.
Technology Manager, PeroxyChem ©
Brant Smith jest Kierownikiem ds. Technologii w PeroxyChem. Posiadając ponad 20–letnie doświadczenie zaprojektował i wdrożył liczne metody zastosowań technologii oraz testów laboratoryjnychopierających się na ISCO, bioremediację in situ, redukcję chemiczną in situ oraz stabilizację metali. Jest autorem ponad 90 prezentacji przedstawianych na konferencjach na całym świecie, a jego badania były publikowane między innymi w Environmental Science and Technology, Journal of Contaminant Hydrology, Environmental Toxicology and Chemistry, Journal of Environmental Science and Health, i Journal of Environmental Engineering. BrantSmith uzyskał wykształcenie na kierunku Inżynierii Lądowej i Środowiska oraz Ekonomii na Worcester Polytechnic Institute a także tytuł magistra a następnie doktora Inzynierii Lądowej na Washington State University. Jest zarejestrowany jako zawodowy inżynier w stanie Waszyngton, USA.

Sebastian Stachowski
Dyrektor zarządzający, Lion Environmental
Sebastian Stachowski jest założycielem REMEDy oraz konsultantem ds. ochrony środowiska. Obecnie pracuje jako Dyrektor Zarządzający w Lion Environmental. W swojej karierze zajmował się oceną skażonych gruntów, pozwoleniami i audytem środowiskowym, dokonał szeregu ocen środowiskowych, analiz Due Diligence oraz audytów zgodności na terenie Polski i Belgii. Poadto uczestniczył w tworzeniu projektów remediacji ex-situ i wykonywaniu remediacji DNAPL prowadzonej we Włoszech. Sebastian przeprowadził wiele badań środowiskowych, studia wykonalności dotyczące wyboru lokalizacji inwestycji, zaopatrzenia w wodę i gospodarki ściekowej, a także raporty dotyczące oceny oddziaływania na środowisko. Sebastian jest absolwentem Uniwersytetu w Cambridge.

Piotr Surma
Dyrektor Kontaktu, Remea sp. z o.o.
Piotr jest absolwentem kierunku Budownictwo (specjalność geotechnika) na Politechnice Krakowskiej. Posiada ponad 15–letnie doświadczenie w branży geotechnicznej – jako kierownik robót, projektant, kierownik budowy. Obecnie pełni rolę dyrektora kontraktu, w Remea sp. z o. o i odpowiada za wdrażanie projektu pt. “Remediacja terenów zdegradowanych oraz zanieczyszczonych w rejonie stawu Kalina w Świętochłowicach”.

Ewa Szczebak
Starszy Specjalista ds. Środowiskowych, Arcadis Sp. z o.o.
Ewa Szczebak jest starszym specjalistą ds. ochrony środowiska, kierownikiem projektów w Arcadis, oraz certyfikowanym hydrogeologiem. Zdobyła tytuł mgr inż. geologii, hydrogeologii i ochrony środowiska na Uniwersytecie Wrocławskim. Ewa dołączyła do zespołu Arcadis w 2007 r., biorąc udział głównie w projektach skupiających się na ocenach środowiskowych i remediacjach (głównie in – situ), teraz zaangażowana jest w projekty cechujące się złożonymi aspektami hydrogeologicznymi i środowiskowymi.. Od 2014 roku jest członkiem zespołu oceny ryzyka w Arcadis Poland.

Radosław Piechal
Country Environmental Manager, Panattoni Development Europe sp. z o.o.
Radosław Piechal jest absolwentem Międzywydziałowego Studium Gospodarki przestrzennej w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ukończył również studia podyplomowe na Politechnice Warszawskiej w zakresie systemów informacji przestrzennej. Pracował w branży doradztwa środowiskowego oraz w sektorze nieruchomości, wydobywczym i energetycznym. Był zaangażowany w sporządzanie raportów oceny oddziaływania na środowisko farm wiatrowych
i biogazowni rolniczych, a także raportów oceny oddziaływania na środowisko, społeczeństwo
i zdrowie (ESHIA) oraz uzyskiwanie pozwoleń dla koncesji poszukiwawczych za gazem łupkowym w Polsce. Nadzorował remediacje oraz wykonywał audyty środowiskowe fazy I i II, compliance w Polsce, na Słowacji, w Rosji i na Ukrainie. Od 2018 roku Radosław pracuje w Panattoni Development Europe, a od 2021 jako Country Manager, nadzoruje proces due diligence, oceny środowiskowej terenu oraz koordynuje prace remediacyjne terenów zanieczyszczonych.

Wojciech Wołkowicz
Badacz, Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy
Wojciech Wołkowicz posiada wieloletnie doświadczenie w dziedzinach związanych z geologią środowiskową, gospodarowaniem odpadamioraz weryfikacją systemów zabezpieczeń składowisk. Jest autorem i współautorem licznych opracowań na temat stanu środowiska, w szczególności gruntów i wód podziemnych na terenach przemysłowych i poprzemysłowych. Wojciech jest także członkiem zespołu ds. terenów poprzemysłowych powołanego przez Ministra Klimatu i Środowiska.

Przemysław Wyskocki
Inżynier budowlany/Asystent projektanta, REMEA PL
Przemysław posiada tytuł mgr inż. inżynierii lądowej, który zdobył na Politechnice Poznańskiej. Od początku swojej kariery zawodowej pracował w firmach budowlanych – w działach odpowiedzialnych za jakość wykonywanych robót, jako laborant, kierownik laboratorium, technolog. W marcu 2020 r. dołączył do zespołu zajmującego się projektem pt. “Remediacja terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych w rejonie stawu Kalina w Świętochłowicach”.

André Chiaradia
Senior Consultant, Lion Environmental
Develop health and safety protocols, oversee implementation and addressed potential exposure issues to various chemicals and hazardous waste. Develop and maintained safety and environmental programs to ensure compliance with requirements. Institute comprehensive Environmental Management Systems. Carry out safety programs and conduct baseline assessments and comprehensive risk evaluations. Provide training in environmental, health and safety and regulatory compliance. Services conducted for: manufacturing entities, energy produces, health care, pharmaceutical producers, and life science companies.

Craig Franzel
Senior Project Manager,CDM Smith
Mr. Franzel is a senior project manager with the CDM Smith International Department based in Germany and has +20 years of experience as an environmental consultant. His experiences include environmental site assessments and investigations, remediation of contaminated sites, environmental compliance auditing, environmental management system implementation, permitting, industrial hygiene monitoring and emergency response, evaluation of pollution prevention/waste minimization alternatives, and geotechnical monitoring. During his current role as a Senior Project Manager at CDM Smith Mr. Franzel serves as the Project Manager for the subject remediation project in Japan.

Piotr Kociołek
Environmental director Europe, Panattoni Europe
Piotr Kociołek: born in Poland, living in Italy. A graduate of the Faculty of Chemistry at the University of Turin. All his career concentrates on environmental science, for 24 years Piotr has been working as an environmental consultant, and since 2016 he is a an European Director of Environmental Protection for Panattoni Development Europe. He is a full Member of the British IEMA (Institute of Environmental Management and Assessment). Piotr's main scope of professional experience is as following: environmental site assessments for industrial and commercial facilities (Phase I ESA (environmental site assessment), Phase II ESA, EDD (environmental due diligence)), planning and implementation of remediation projects, including estimation and calculation of environmental / remedial costs related to transactions (M&A - mergers and acquisitions).

Slawomir Adamczyk
Head of Environmental Damage Prevention, Repair andInformation on the Environment and Environmental Management Department
An Employee of the Regional Directorate for Environmental Protection in Katowice since its creation i.e. on November 15th, 2008.
Position: Head of Environmental Damage Prevention, Repair Department and Information on Environment and Environmental Management (since June 2012). Many years of experience in conducting, supervising proceedings and verification of documents in the field of environmental damage, historical pollution of the earth’s surface, waste management in closed areas, waste storage in a place not intended for this and providing information about the environment.
Previous professional experience: Katowice Geological Enterprise (mainly in geological engineering) Silesian Voivodship Office (environmental protection, groundwater protection)
Education: MA. In Geology (specialization in hydrogeology), University of Silesia in Katowice, Faculty of Earth Sciences in Sosnowiec; postgraduate studies in “Instruments and techniques of environmental management”, AGH University of Science and Technology in Krakow.

Craig A. Cox, CPG
President/Principal Scientist, Cox-Colvin & Associates, Inc.
Craig Cox currently serves as President and Principal Scientist for Cox-Colvin & Associates, Inc, and is responsible for providing managerial and technical oversight on major environmental projects conducted by the firm under RCRA, CERCLA, and Brownfield programs. Cox-Colvin & Associates, Inc., founded in 1995, provides environmental consulting services to public and private sector clients throughout the United States.
In addition to his consulting activities, Mr. Cox provides lectures and poster presentations at numerous regional and international conferences on the topics of groundwater contaminant migration and remediation, source area evaluations, and the assessment of vapor intrusion migration pathways. Mr. Cox is the inventor of the Vapor Pin®, a sub-slab soil gas sampling device used worldwide, and is the primary architect of a variety of environmental database applications, including Data InspectorTM.
Mr. Cox received his B.S. and M.S. degrees in Geology and Mineralogy from The Ohio State University and a Professional Degree in Hydrogeology from the Colorado School of Mines. Mr. Cox is a Certified Professional under Ohio EPA’s Voluntary Action Program and a contributing author on reports concerning background metals concentrations in soils published by Ohio EPA. Mr. Cox is also a member of the ASTM Committee developing standards for the long-term monitoring of vapor mitigation systems.

Piotr Bąbała
Contract Director, REMEA
Piotr Bąbała is a graduate of the Faculty of Civil Engineering, specializing in geotechnics and special construction at the AGH University of Science and Technology in Krakow. He achieved his experience on large geotechnical projects while working for the Menard Group - one of the largest geotechnical companies in the world. His professional practice and experience in the field of design was acquired in projects related to various sectors of the economy, which allowed him to obtain a technical and construction specialization in GEOTECHNICS. He is an active participant in scientific conferences both in Poland and in the international arena, and openly applies the obtained knowledge into practice. His last two years of professional activity focused on remediation issues where, as contract director together with REMEA, he directed one of the largest projects in southern Poland - an investment applied towards the revitalization of degraded areas with the goal of transforming polluted areas into public utility areas.

Guido Ebert
Senior Business Development Manager,CDM Smith
Mr. Ebert is a senior Business Development Manager with +25 years of working experience with international clients. Mr. Ebert’s experience includes Business Development, Key Account Management, Program and Project Management, Due Diligence, Environmental Site Assessment (Phase I to III), Health-Risk Assessment, Remediation Design, Implementation and Monitoring, and QA/QC-Management. For the subject remediation project in Japan, he serves as a client lead and QA/QC Manager.

Aneta Chochorek
Managing Director at WESSLING Polska sp. z o.o
Aneta Chochorek is the Managing Director at WESSLING Polska.
Associated with the company since 2008, where she began her career as a Laboratory Manager. She was responsible for the design, construction, implementation of the quality management system and management of the new WESSLING Polska environmental laboratory in Krakow. Since 2013, he has been working as the Managing Director, overseeing the work of environmental and food laboratories in Poland. Previously, she worked at the Laboratory of the Provincial Inspectorate for Environmental Protection in Krakow.
She has been associated with the environmental protection industry for over 20 years.
She is a graduate of the Faculty of Chemistry of the Jagiellonian University.

Martynas Paškevičius
Partner, ESSPO

Oliver Phipps
Partner in ERM - Global Director for Key Accounts; Leader of the Contaminated Areas Section for the region of Europe, the Middle East and Africa; Chairman of the Regulatory Working Party - NICOLE
Oliver Phipps is a UK trained hydrogeologist who has worked internationally in environmental & sustainability consulting for nearly 30 years. He currently fulfills two roles at ERM, as Partner lead of the Liability Portfolio Management & Remediation service in EMEA and ERM’s global technology enablement programme. Oliver recently took over as Chair of the Regulatory Working Group at NICOLE, the leading industry network for contaminated land in Europe.

ORGANIZATOR


PARTNERZY