O KONFERENCJI


REMEDy to konferencja poświęcona zagadnieniom środowiskowym mającym realny wpływ na Polskę. Konferencja po raz pierwszy odbyła się w 2018 roku. Jej organizatorem jest firma konsultingowa Lion Environmental, wychodząca z założenia, że najlepszym sposobem na rozwiązanie problemów środowiskowych jest ich gruntowne przeanalizowanie i zrozumienie od strony technicznej, prawnej, regulacyjnej, ekonomicznej i praktycznej. REMEDy jest miejscem dyskusji na temat nowych, efektywnych rozwiązaniach dla badań i remediacji gruntu i wód podziemnych oraz zagospodarowania terenów poprzemysłowych będących alternatywą dla starych, niewydajnych metod. Spojrzenie na ten problem z szerszej perspektywy zdecydowanie ułatwia podejmowanie ważnych decyzji biznesowych zgodnych z polityką firmy. Jeżeli będziemy się dzielić wiedzą i doświadczeniem, możemy oczekiwać szybkiego rozwoju rynku dla zagospodarowania terenów poprzemysłowych.

Tegoroczne REMEDy jest większe, lepsze i bez opłat.

REMEDy jest platformą do poszukiwania rozwiązań dla narastających problemów środowiskowych jak również okazją do nawiązania kontaktu pomiędzy branżystami z sektora publicznego i prywatnego mającymi na celu rozwój rynku i zarządzanie środowiskiem naturalnym.

 

Podczas poprzednich edycji zaszczycili nas swoją obecnością deweloperzy, właściciele gruntów, przedstawiciele kancelarii prawnych i laboratoriów, konsultanci środowiskowi, a także reprezentanci instytucji takich jak Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Państwowy Instytut Geologiczny-Państwowy Instytut Badawczy, a także Włoski Instytut Narodowy Ochrony Środowiska i Badań.

 

Konferencja ma charakter międzynarodowy. Podczas dotychczasowych prelekcji specjaliści z całego świata prezentowali zagadnienia środowiskowe w kontekście prawa kanadyjskiego, włoskiego, niemieckiego, szwedzkiego, japońskiego, litewskiego, brytyjskiego oraz amerykańskiego.

Naród niszczący swoje ziemie, niszczy sam siebie

Franklin D. Roosevelt

Czwarta edycja REMEDy odbędzie się 29 września 2021 r.
– bądź na bieżąco i dowiedz się więcej!

Liczba uczestników REMEDy Summit

2018

2019

2020

TBC

2021

PROGRAM KONFERENCJI


REMEDy składa się z trzech głównych sesji tematycznych: Regulacyjnej, Międzynarodowej i Technicznej.

Tematem przewodnim REMEDy 2021 będą możliwości zagospodarowania i rozwoju terenów poprzemysłowych. Ciągły wzrost gospodarczy w Polsce oraz zmiany jakie zaszły na skutek pandemii COVID-19, poskutkowały wzrostem zapotrzebowania na obiekty przemysłowe znajdujące się w pobliżu centrów miast w całym kraju.

Polska znajduje się w punkcie zwrotnym; musi zrównoważyć potrzebę wspierania wzrostu gospodarczego ze skutkami długoterminowymi. Co jest najlepsze dla Polski? Zrównoważony rozwój jest jedyną rozsądną odpowiedzią. Nowe inwestycje muszą skupić swoją uwagę raczej na terenach poprzemysłowych aniżeli na terenach niezagospodarowanych

- Lion Environmental

Tegoroczna konferencja koncentruje się na możliwościach zagospodarowania terenów poprzemysłowych, które oferują możliwość strategicznego, zrównoważonego rozwoju struktur miejskich, lub nieruchomości dotkniętych negatywnym oddziaływaniem, z szerszą perspektywą rozwoju społeczno-gospodarczego.

 

Tereny poprzemysłowe stanowią przeszkodę wstrzymującą rozwój większych obszarów w obrębie miast, a nawet samego miasta. Rozsądne i zrównoważone przekształcanie ich minimalizuje ryzyko zagrożenia dla zdrowia mieszkańców, pracowników oraz otaczającego środowiska. Stanowi również wymierną korzyść dla deweloperów udostępniając im strategicznie zlokalizowane tereny, a dla agencji rządowych poprzez likwidację terenów negatywnie wpływających na środowisko. Jest również szansą na poprawę warunków życia lokalnej społeczności poprzez wyeliminowanie potencjalnego źródła niekorzystnych skutków zdrowotnych oraz na rozwój poprzez zagospodarowanie nieużytków na terenie gminy.

 

Zapraszamy przedstawicieli przemysłu, administracji, doradców środowiskowych, dostawców rozwiązań oraz środowiska naukowego do wzięcia udziału w tegorocznej konferencji REMEDy.

 

AGENDA


09:00-9:10

Mowa powitalna

Sebastian Stachowski
Lion Environmental

Rozwiązania stosowane w badaniach jakości wód i gleb

9:10-9:25

Techniki poboru próbek powietrza glebowego dla efektywnego określenia charakterystyki terenu i badań w celu udoskonalenia modelu koncepcyjnego terenu.

» więcej

Wprowadzenie: Zdolność do dokładnej oceny lokalizacji i potencjału intruzji powietrza glebowego (VI, vapor intrusion), źródeł LZO pod budynkami jest kluczowa dla opracowania efektywnego koncepcyjnego modelu terenu (CSM, conceptual site model). Innowacyjna i sprawdzona metoda pozwala znacznie usprawnić i udoskonalić proces przeprowadzania oceny. Dzięki temu, specjaliści mogą wykonać dokładną i precyzyjną ocenę warunków występowania oparów w gruncie pod posadzkami, w krótszym czasie i z wykorzystaniem niższych nakładów finansowych. Informacje uzyskane w wyniku dokładnej oceny mogą być następnie wykorzystane przy użyciu GIS do określenia źródła LZO i potencjalnego mechanizmu uwalniania, oraz do lepszego zdefiniowania CSM.

Cel: Standardowe praktyki usuwania odpadów przed przyjęciem przepisów środowiskowych; powody, dla których wywiady z pracownikami zakładu mogą spowodować, że specjalista skupi się na niewłaściwych obszarach; powody, dla których usprawnione metody są skutecznym środkiem poprawy jakości danych, ich gęstości i zrozumienia potencjału VI. Prezentacja ma na celu przedstawienie, jak metody GIS i wykorzystanie wielu linii dowodowych mogą pomóc specjalistom w dokładniejszym zrozumieniu tematyki źródeł LZO i modelu CSM.

Wnioski: W dyskusji przedstawione zostaną studia przypadków ukazujące wykorzystanie wysokiej jakości i szybko uzyskiwanych pomiarów gazów w gruncie pod posadzkami, ocenę preferencyjnych ścieżek migracji, wizualną interpretację danych i wykorzystanie CSM. Powyższe informacje są niezbędne do prawidłowego lokalizowania źródeł LZO i lepszego zdefiniowania CSM, tym samym zapewniając oszczędność czasu i pieniędzy, oraz umożliwiając ponowne zagospodorowanie terenu.

» mniej

Laurie Chilcote
Cox-Colvin & Associates, Inc. / VaporPin®

9:25-9:40

Pomiary immisji pyłów za pomocą próbników pasywnych wykorzystywane w ocenie ryzyka

» więcej

Eksperci przeprowadzający audyty środowiskowe „due dilligence” na potrzeby zakupu/sprzedaży nieruchomości korzystają z różnorodnych metod oceny środowiska. Ułatwiają one dokonania możliwie najlepszej oceny ryzyka, na przykład dla potencjalnych obiektów remediacji. Kluczowa w takiej ocenie jest identyfikacja zarówno źródeł zanieczyszczenia, jak i tak zwanych „otwartych ścieżek narażenia”, to jest mechanizmów w wyniku których zanieczyszczenia mogą mieć negatywny wpływ przede wszystkim na ludzkie zdrowie, ale i na inne elementy środowiska. Udowodniono, iż pomiary immisji pyłów z wykorzystaniem próbników pasywnych są efektywne i praktyczne w przypadkach np. zakupu gruntu znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie potencjalnego emitora pyłów w sposób zorganizowany lub nie. Ocena mobilności zanieczyszczeń w powierzchniowej warstwie gleby w wyniku emisji pyłów przez podmiot, ocena efektywności pomiarów ochrony przeciwpyłowej podczas budowy.
W prezentacji przedstawione zostaną dostępne próbniki, oraz odpowiadające im techniki pomiarów, możliwości związane z analizą chemiczną zebranego pyłu, przykłady norm według których przeprowadzane są pomiary oraz przykłady zastosowań wspomnianych technik w praktyce.

» mniej

Paweł Kot
i2 Analytical Ltd. Sp. z o.o. Oddział w Polsce

9:40-9:55

Zaawansowane ilościowe metody badania powietrza glebowego – aby dostrzec to co niewidoczne.

» więcej

Aby odpowiednio zaprojektować koncepcyjny model terenu (conceptual site model – CSM) i usprawnić proces remediacji oraz monitoringu, należy zacząć od zebrania dokładnych danych. Pasywne badania powietrza glebowego są uznawane na całym świecie za wysoce dokładne narzędzie do charakterystyki terenu, pozwalające jednocześnie ocenić, czy zanieczyszczenia są obecne w powietrzu glebowym, gruncie czy wodach gruntowych.

» mniej

Harry O’Neill
Beacon Environmental

9:55-10:10

Te same LZO, inne wyniki – studium dwóch przypadków remediacji wód gruntowych.

» więcej

Firma Cox-Colvin & Associates (Cox-Colvin) była głównym konsultantem w dwóch miejscach występowania chlorowanych LZO (tetrachloroeten, trichloroeten i cis-1,2-dichloroeten.), zanieczyszczających wody gruntowe w stanie Ohio. Substancje te migrując poza granice zanieczyszczonego terenu, budziły obawy lokalnych społeczności. Przez ponad dwie dekady firma Cox-Colvin współpracowała z właścicielami nieruchomości, regionalnymi i lokalnymi organami nadzorującymi, oraz lokalną społecznością w celu zbadania, a następnie remediacji obszarów źródłowych, wyeliminowania zagrożenia dla zdrowia ludzkiego i środowiska oraz przywrócenia jakości wód gruntowych. Chociaż źródła zostały podobnie ocenione i w podobny sposób odbyła się remediacja, wyniki w zakresie jakości wód gruntowych skrajnie się od siebie różniły. Koncentracje w plamie zanieczyszczeń z jednej lokalizacji, rozciągającej się na ponad 4 mile, osiągają docelowe wartości, te z drugiej lokalizacji nie. Kluczem wydaje się być geologia – nieskonsolidowane osady wodnolodwcowe przeciwko podłożu skalnemu z piaskowca sprzed 300 milionów lat

» mniej

Craig A. Cox, CPG
Cox-Colvin & Associates, Inc. / VaporPin®

10:10-10:20

Rozwiązania dla badań jakości gleby i wód gruntowych – sesja Q&A

Andre Chiaradia
Lion Environmental Sp. z o.o.

10:20-10:30

Przerwa

Panel międzynarodowy

10:30-10:45

Perspektywy środowiskowe w przekształcaniu byłych obiektów wojskowych w strefy ekonomiczne.

» więcej

Pozostałości po byłych obiektach wojskowych, w postaci dużych niezagospodarowanych nieruchomości, możliwe korzyści finansowe, oraz odpowiednie warunki określone planami zagospodarowania przestrzennego sprzyjają powstawaniu stref ekonomicznych. Charakteryzują się one jednak specyficznymi wymaganiami środowiskowymi, które należy spełnić w celu bezpiecznego przekształcenia i eksploatacji. Pokrótce omówione zostaną wspólne problemy środowiskowe występujące na terenie byłych obiektów wojskowych w USA i w Polsce.

» mniej

Andre Chiaradia
Lion Environmental Sp. z o.o.

10:45-11:00

Wpływ polityki europejskiej na badania naukowe na temat zagospodarowania terenów poprzemysłowych

» więcej

Zagospodarowanie terenów poprzemysłowych i Europejski Zielony Ład
Dlaczego zagospodarowanie terenów poprzemysłowych staje się jednym z najważniejszych tematów nadchodzących dekad? Odpowiedzią może być fakt, że pozwala to na znalezienie rozwiązań na rozwijające się miasta, zagospodarowanie i zajmowania gleby i jej uszczelnianie.
W maju 2020 roku, Europejska Komisja opublikowała Europejska Strategię Bioróżnorodności do roku 2030, będąc częścią europejskiego Zielonego Ładu. Jej celem jest odbudowa różnorodności biologicznej Europy z korzyścią dla ludzi, klimatu i planety. Jednym z postanowień, jest zaproponowanie do końca 2021 roku serii instrumentów prawnie wiążących, ustanawiających cele i założenia aby przywrócić funkcjonalności ekosystemów do 2030 roku. Te postanowienia będą również miały znaczący wpływ na strefy potencjalnie zanieczyszczone, wliczając w to tereny poprzemysłowe.
W tym dynamicznych kontekście legislacyjnym, współpraca pomiędzy instytucjami europejskimi, narodowymi, światem badań i nauki musi być wzmocniona. Pomysł prawnie wiążących celów jakie należy osiągnąć sugeruje stworzenie Narodowych Planów Odbudowy a następnie stworzenie metodologii i sieci monitorowania postępu w osiąganiu tych zdefiniowanych celów.

» mniej

Piotr Wojda, Arwyn Jones
Mianowany urzędnik naukowy Komisji Europejskiej,
Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna: Wspólnotowe Centrum Badawcze.

11:00-11:15

Przykłady ponownego zagospodarowania terenów poprzemysłowych w Arizonie

Travis Barnum
Arizona Department of Environmental Quality

11:15-11:25

Panel międzynarodowy – Q&A

Katarzyna Barańska, PhD
Kochański & Partners

11:25-11:35

Przerwa

Technologie remediacji i studia przypadku

11:35-11:50

Przegląd technologii remediacji zastosowanych na projekcie „Kalina” w Świętochłowicach.

» więcej

Rejon stawu „Kalina” w Świętochłowicach wraz z leżącą nieopodal hałdą odpadów po byłych Zakładach Chemicznych Hajduki od ponad trzydziestu lat określany jest mianem bomby ekologicznej, która w znacznym stopniu utrudnia życie okolicznym mieszkańcom. Konsorcjum firm Remea Sp. z o.o. Menard Sp. z o.o.; Remea Sp. z o.o oraz Remea societe par actions simplifiee a associe unique od stycznia 2020 roku, na zlecenie Urzędu Miasta w Świętochłowicach realizuje projekt pod nazwą „Poprawa jakości środowiska miejskiego Gminy Świętochłowice - remediacja terenów zdegenerowanych i zanieczyszczonych w rejonie stawu "Kalina" wraz z przywróceniem jego biologicznej aktywności”. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego.
Podstawowym celem Projektu jest remediacja gruntów zdegradowanych i zanieczyszczonych działalnością człowieka, usunięcie lub zmniejszenie ilości substancji powodujących ryzyko do stopnia gwarantującego osiągnięcie efektu ekologicznego oraz przywrócenie biologicznej aktywności zdegradowanego i zanieczyszczonego zbiornika (stawu) Kalina. Zakres wykonywanych prac obejmuje wykonanie: bariery przeciwfiltracyjnej w technologii trenchmix i wykopu wąskoprzestrzennego, ograniczającej negatywne oddziaływanie istniejącej obok hałdy zanieczyszczającej staw Kalina pochodzącymi z niej odciekami, montaż i uruchomienie zestawu urządzeń służących do wydobycia, odwodnienia i neutralizacji osadu dennego, oczyszczanie wody w stawie, bioremediację oraz fitoremediację gruntów na terenie wokół stawu. Docelowo cały obszar będzie pełnił funkcję rekreacyjną (zaprojektowano wykonanie placów zabaw, zespołu boisk, elementów siłowni terenowych, itp.)

» mniej

Piotr Surma and Przemysław Wyskocki
Remea sp. z o.o.

11:50-12:05

Desorpcja termiczna ex-situ – przypadek zanieczyszczenia gleby węglowodorami ropopochodnymi z byłych zakładów przemysłowych.

» więcej

Prezentacja ma na celu omówienie desorpcji termicznej ex-situ przeprowadzonej na gruncie silnie zanieczyszczonym przez węglowodory ropopochodne oraz częściowo zanieczyszczonym rtęcią. Głównym celem było przeprowadzenie remediacji gleby w celu spełnienia docelowych poziomów dopuszczalnych. Zastosowano technologię desorpcji termicznej na gruncie usypanym w pryzmy, oraz oczyszczanie zanieczyszczonych oparów uzyskanych w wyniku procesu remediacji.

» mniej

Joaquim Halen
Haemers Technologies

12:05-12:20

Zbiornik poflotacyjny w kopalni odkrywkowej cynku i ołowiu: Grodzice winylowe z uszczelkami jako ścianki szczelne – studium przypadku

» więcej

Grodzice winylowe z uszczelkami EcoLock – innowacyjne rozwiązanie do budowy szczelnych barier na terenach wrażliwych pod względem ekologicznym – studium przypadku w oparciu o przykład zbiornika poflotacyjnego z Kazachstanie. Celem prezentacji jest pokazanie jak udało nam się rozwinąć nasz główny produkt – EcoLock, dzięki zastosowanym udoskonaleniom technologicznym w postaci zintegrowanej uszczelki zapewniającej 100 % szczelności. Zostanie ona szczegółowo przedstawiona na przykładzie zbiornika powstałego w Kazachstanie, którego projekt zakładał budowę szczelnej bariery przeciwfiltracyjnej wokół osadnika odpadów poflotacyjnych w odkrywkowej kopalni cynku i ołowiu.

» mniej

Dawid Jasiński
Geotechnical Engineer | Design Advisor
The Pietrucha Group

12:20-12:30

Technologie remediacji oraz studia przypadku – Q&A

Craig A. Cox, CPG
Cox-Colvin & Associates, Inc. / VaporPin®

12:30-13:00

Przerwa

13:00-13:15

Inwestycje brownfield z perspektywy dewelopera: problemy środowiskowe, prawne i projektowe na podstawie studium przypadku – terenu po byłej fabryce kabli w północnej Polsce.

» więcej

Panattoni, lider rynku nieruchomości przemysłowych w Europie, przywraca do życia stare tereny poprzemysłowe. W ramach inwestycji typu brownfield deweloper realizuje przyjętą przez firmę strategię zrównoważonego rozwoju Go Earthwise. Realizacje typu brownfield stanowią już ponad 10 proc. wszystkich inwestycji Panattoni szybko zwiększając udział. Projekty na tego typu terenach są trudne, czasochłonne i wiążą się z wieloma dodatkowymi aspektami prawnymi, technicznymi i finansowymi, których nie ma na terenach typu „greenfield”. Prezentacja przedstawia etapy realizacji projektu od strony dewelopera oraz prezentuje „case study” zagospodarowania terenu po byłej fabryce kabli w północnej Polsce.

» mniej

Radosław Piechal
Panattoni Development Europe sp. z o.o.

13:15-13:30

Abiotyczne, biotyczne i hybrydowe metody wspomaganego redukcyjnego dechlorowania

» więcej

Wykorzystanie redukcji chemicznej in situ (in situ chemical reduction – ISCR), oraz podniesienie poziomu efektywności bioremediacji in situ (enhanced in situ bioremediation – EISB) w oczyszczaniu wód gruntowych z ciężkich do usunięcia związków stało się w ostatniej dekadzie niezwykle istotne w przemyśle środowiskowym. Mają one także zastosowanie podczas przekształcania terenów poprzemysłowych. Nie wymagają specjalnej infrastruktury, koszt ich wdrażania jest stosunkowo niski, oraz zapewniają trwały efekt remediacji. Po jednorazowym zastosowaniu, efekty remediacji utrzymują się latami. Często wspomniane technologie stosowane są osobno, na przykład w przypadku zanieczyszczenia tetrachloroetenem (PCE), jednak zdarza się także stosowanie ich razem. Mają one zbliżony bilans redoks, przez co nie neutralizują ani nie wykluczają się nawzajem w podłożu. Mimo ich dużej popularności, częste jest ich nieprawidłowe stosowanie. Przykładem jest brak skuteczności EISB w przypadku kiedy wody gruntowe są kwaśne, lub gdy równocześnie występują związki etanu i etenu. Odczynniki ISCR (zerowartościowe żelazo) musi wejść w bezpośredni kontakt z zanieczyszczeniem, aby rozłożyć je do produktów o mniejszej zawartości chloru. Podczas prezentacji przeanalizowane zostaną zarówno mocne, jak i słabe strony obu technologii. Omówione zostaną przykładowe warunki terenu i ograniczenia które należy przezwyciężyć aby zastosowane metody mogły zakończyć się sukcesem. Przedstawione zostanie także studium przypadku pralni chemicznej w Kalifornii, gdzie wdrożone zostały obie technologie, co zaowocowało spadkiem wartości PCE o kilka rzędów wartości.

» mniej

Brad Elkins
EOS Remediation

13:30-13:45

Ekstrakcja zanieczyszczeń z gleb i wód gruntowych z zastosowaniem surfaktantu jako szybka metoda umożliwiająca sprawne zagospodarowanie terenu.

» więcej

Dawna gazownia Bacchus Marsh, funkcjonująca w latach 1889 – 1973 mieści się na rozległym tarasie zalewowym rzeki Werribee. Woda gruntowa na tarasie zalewowym znajduje się w płytszym poziomie wodonośnym, i jest w dużym stopniu wykorzystywana do nawadniania. Obecność smoły węglowej i związanych z nią substancji rozpuszczonych w wodzie gruntowej, pochodzących ze zbiorników gazu oraz studni zrzutowych smoły do płytkiego poziomu wodonośnego dodatkowo wpływa na jego wykorzystanie. Prezentacja skupia się na remediacji dwóch plam zanieczyszczeń cieczy pochodzących ze smoły węglowej, przeprowadzonych in situ których celem było spełnienie standardów Victorian EPA, oraz celów zrównoważonego rozwoju założonych przez klienta.

» mniej

George (Bud) Ivey
President and senior remediation specialist, Ivey International Inc.

13:45-14:00

Zastosowanie alkalicznie aktywowanego nadsiarczanu do oczyszczania terenów skażonych węglowodorami ropopochodnymi pod budową 32 – piętrowego budynku mieszkalnego.

» więcej

Zastosowany pełnoskalowo, alkalicznie aktywowany nadsiarczan pozwolił na zredukowanie poziomu stężeń związków benzenu, toluenu, etylobenenu i ksylenu (BTEX) w glebie i wodach gruntowych o ponad 99 %. Kwartalny monitoring na przestrzeni roku pozwolił stwierdzić iż wyniki pozostały niezmienne. Ten sukces poskutkował zakończeniem remediacji przez organ regulacyjny (Departament Zgodności Środowiskowej w Nowym Jorku).

» mniej

Brant Smith
Technology Manager at PeroxyChem

14:00-14:10

Technologie remediacji oraz omawiane przypadki – Q&A II

Sylwia Janiszewska
Remea sp. z o.o.

14:10-14:25

Przerwa

Regulacje prawne

14:25-14:40

Wielkoobszarowe tereny zdegradowane

» więcej

W Polsce istnieje problem wielkoobszarowych terenów zdegradowanych, na których również obecne są duże ilości odpadów w tym niebezpiecznych. Większość zanieczyszczeń została wygenerowana w dalekiej przeszłości. Dawne sposoby gospodarowania środowiskiem skutkują obecnie powstawaniem zanieczyszczeń, które stwarzają zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi.
Takich obiektów na terenie kraju jest kilka i wszystkie łączy zanieczyszczenie środowiska gruntowo wodnego oraz skomplikowana sytuacja formalno-prawna obiektów. Obowiązujące przepisy w zakresie ochrony środowiska oraz gospodarki odpadami, okazują się niewystarczające do rozwiązania tego problemu.
Dodatkową trudnością jest brak szczegółowych, aktualnych wyników badań jakości środowiska, które pozwoliły by na określenie zasięgu stref zdegradowanych oraz zakresu koniecznych prac remediacyjnych. Brak jest także danych które pozwoliły by na oszacowanie kosztów prac niezbędnych dla naprawy sytuacji.
W związku z czym wymagana jest modyfikacja istniejących przepisów, tak aby umożliwić sprawne przeprowadzenie procedury naprawy środowiska w sensie formalnym i technicznym oraz zapewnić środki finansowe dla realizacji zaplanowanych prac.

» mniej

Wojciech Wołkowicz
Researcher, The Polish Geological Institute - National Research Institute

14:40-14:55

Jak można przekształcić tereny pokopalniane w tereny dla rozwoju zakładów produkujących zieloną energię

» więcej

Prezentacja porusza kwestie regulacji prawnych związanych z rekultywacją terenów pokopalnianych, w celu wykorzystania ich jako miejsc przeznaczonych pod produkcję energii odnawialnej, zwłaszcza zielonych węzłów produkcyjnych. Ma to duże znaczenie w związku z rolą wodoru w Europejskim przemyśle, transporcie i innych gałęziach gospodarki, która będzie z roku na rok większa.

» mniej

Katarzyna Barańska, PhD
Kochański & Partners

14:55-15:10

Dlaczego w Polsce tak rzadko wykonuje się remediację on site, czy wydobyta gleba i ziemia zawsze musi być odpadem?

» więcej

Rozstrzygniecie statusu gleby, ziemi i osadów wydobytych i oczyszczanych na terenie remediacji jako nie-odpadów ma kluczowe znaczenie dla możliwości prowadzenia najbardziej korzystnej dla środowiska i zgodnej z zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym remediacji on site.
Przyjęcie odmiennego stanowiska w praktyce często uniemożliwia prowadzenia remediacji on site, bo prace zawiązane z oczyszczaniem gleby, ziemi lub osadów mogą być klasyfikowane jako przetwarzanie odpadów w instalacjach. Taka kwalifikacja powoduje, że może okazać się konieczne uzyskanie wielu decyzji administracyjnych (w Polsce może to być nawet 5 decyzji: decyzja ustalająca plan remediacji, decyzja o warunkach zabudowy lub zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia, pozwolenie na budowę, pozwolenie na przetwarzanie odpadów). Taki proces trwa po prostu zbyt długo i przez to remediacja on site staje się nieopłacalna. Zanieczyszczony grunt opuszcza teren remediacji – problem zanieczyszczenia nie jest ostatecznie rozwiązany, a jedynie zmienia się jego lokalizacja bo zanieczyszczony grunt nie jest podawany oczyszczeniu ale składowany jest w innym miejscu.
Prawo środowiskowe i odpadowe powinno z jednej strony wpłynąć na ograniczenie ilości nielegalnych i szkodzących środowisku sposobów pozbywania się niechcianego, zanieczyszczonego gruntu. Z drugiej jednak strony powinny zachęcać do oczyszczania gruntu oraz legalnego i bezpiecznego ponownego wykorzystywania oczyszczonej ziemi na miejscu, po zweryfikowaniu ich poziomu czystości i bezpieczeństwa, w tym na miejscu ich wydobycia bez zbędnego przemieszczania zanieczyszczonego gruntu.

» mniej

Rafał Hałabura
Association of the Contaminated Areas Remediation Institute

15:10-15:20

Badania ekotoksyczności zanieczyszczonej gleby i ziemi – konieczność, czy fantazje?

» więcej

Stwierdzenie zanieczyszczenia gleby lub ziemi, a także zamiar ewentualnego przemieszczania mas ziemnych poza obręb terenu działki, na której zanieczyszczenie zostało stwierdzone wiąże się z koniecznością przeprowadzenia klasyfikacji odpadów. Typowa klasyfikacja ta opiera się zazwyczaj o zawartość składników w odpadzie, czyli określeniu ilości substancji powodujących ryzyko w glebie i ziemi. Nie obejmuje zazwyczaj ustalenia właściwości HP14 „Ekotoksyczne”. W prezentacji zostaną omówione głównie wymagania dyrektywy odpadowej, rozporządzenia CLP, ustawy o odpadach i aktów wykonawczych.

» mniej

Dr n. biol. Anicenta Bubak
CENIA-EKSPERTYZY

15:20-15:40

Ocena zagrożeń narzędziem do zrównoważonego rozwoju terenów poprzemysłowych

» więcej

Zanieczyszczenie powierzchni ziemi może utrudniać przekształcenie terenów poprzemysłowych w nowe funkcjonalne przestrzenie. Koszty remediacji prowadzącej do usunięcia zanieczyszczenia do poziomu standardów jakości dla gleby i ziemi mogą nierzadko przewyższać wartość nieruchomości. Metody remediacji często są nieekologiczne (depozycja na składowisku odpadów) lub wymagają długiego czasu, którego inwestor nie ma. Dlatego warto szukać rozwiązań, które spełnią potrzeby inwestora i jednocześnie będą zgodne z ideą zrównoważonego rozwoju. Od kilku lat prawo środowiskowe w Polsce pozwala na rozpatrywanie zanieczyszczenia w odniesieniu do realnego zagrożenia, jakie ono niesie, zamiast w odniesieniu do określonych odgórnych wartości docelowych.
Kilkuletnia praktyka Arcadis w Polsce oraz wieloletnie doświadczenie z krajów europejskich pokazały, że można przekształcić zanieczyszczony teren i wykorzystać jego potencjał, nie ponosząc olbrzymich kosztów remediacji. W tym celu wykorzystuje się ilościową analizę zagrożeń, która pozwala na szczegółowe przeanalizowanie wszystkich ryzyk związanych z obecnością różnych substancji w środowisku. Następnym krokiem jest zdefiniowanie najistotniejszych ryzyk dla zdrowia ludzi i stanu środowiska i remediacja w celu usunięcia znaczącego zagrożenia. Ilościowa analiza ryzyka wymaga uzyskania dodatkowych danych terenowych i przeprowadzenia szerokiej analizy wszystkich elementów modelu koncepcyjnego (źródła, drogi narażenia i receptorów). Czas i środki finansowe przeznaczone na dodatkowe badania, rekompensowane są oszczędnościami przy remediacji. Takie podejście niejednokrotnie pozwoliło znaleźć zrównoważone rozwiązanie dla klientów Arcadis i ponownie zagospodarować poprzemysłowe przestrzenie. Przykładem metodyki Arcadis, która przyczyniła się do ponownego zagospodarowania poprzemysłowego terenu jest oparta o ilościową analizę ryzyka remediacja na obszarze dużego zakładu z branży elektrycznej w północnej Polsce.

» mniej

Ewa Szczebak
Arcadis Sp. z o.o.

15:40-16:00

Regulacje prawne – Q&A

Sebastian Stachowski
Lion Environmental Sp. z o.o.

16:00-16:10

Mowa końcowa

Sebastian Stachowski
Lion Environmental

GOŚĆ SPECJALNY


Piotr Wojda
Mianowany urzędnik naukowy Komisji Europejskiej, Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna: Wspólnotowe Centrum Badawcze.
Piotr dołączył do grona pracowników Komisji Europejskiej w 2009 roku do Dyrekcja Generalnej Wspólnotowego Centrum Badawczego. Zajmował sie wymiana danych geograficznych przy zintegrowanych systemach zarządzania i kontroli subwencji rolniczych: Systemu Informacyjnego Działek Rolnych w krajach członkowskich. Następnie, Piotr przeniósł sie do Dyrekcji Generalnej Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich w Brukseli w Belgii, gdzie zajmował sie podobna tematyka od strony legislacyjnej. Następnie, w 2019 Piotr powrócił do Wspólnotowego Centrum Badawczego we Włoszech, aby koordynować badania naukowe na temat miejscowego i rozproszonego zanieczyszczenia gleb w kontekście funkcjonowania większych ekosystemów, bezpieczeństwa żywieniowego, zrównoważonego rolnictwa i zdrowia w kontekście Wspólnotowej Polityki Rolnej i wskaźników pozwalających na pomiary osiągnięcia zamierzeń tej polityki. Dodatkowo, Piotr zajmuje sie zanieczyszczeniem gleb w kontekście światowych celów zrównoważonego rozwoju, zatrzymania degradacji zasobów ziemskich i strategi przywrócenia ich do pelnej funkcjonalnosci. Piotr lubi łączyć ludzi i dziedziny naukowe.
Piotr Wojda otrzymał tytuł doktora nauk inżynierskich z Uniwersytetu Liege w Belgii, magistra geologii z Uniwersytetu Warszawskiego i magistra ekonomii ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w Polsce.

PRELEGENCI


Dr Katarzyna Barańska
Radca prawny, Partner, Szef Praktyki Infrastruktura i Środowisko, Kochański & Partners
Katarzyna jest radcą prawnym, specjalizuje się w projektach regulacyjnych i infrastrukturalnych, ze szczególnym uwzględnieniem prawnych aspektów procesu inwestycyjnego. Prowadzi także projekty z zakresu prawa ochrony środowiska.
Posiada bogate doświadczenie w zakresie inwestycji w odnawialne źródła energii, obejmujące zarówno analizy typu due diligence, jak i doradztwo transakcyjne oraz reprezentowanie klientów przed organami administracji publicznej. Doradzała w zakresie budowy i rozbudowy farm wiatrowych, fotowoltaicznych i elektrowni wodnych. Ponadto realizowała projekty związane z budową infrastruktury pod wydobycie kopalin.

Travis Barnum
Koordynator ds. Terenów poprzemysłowych w stanie Arizona, Arizona Department of Environmental Quality
Travis Barnum jest koordynatorem ds. terenów poprzemysłowych w Arizonie, USA. Pracował przy ponad 30 projektach skupiających się na terenach poprzemysłowych na terenie całego stanu. Pomagał małym i wiejskim społecznościom zająć się zaniedbanymi nieruchomościami poprzez oceny środowiskowe i oczyszczanie środowiska. Travis zaprezentuje jak tereny poprzemysłowe mogą przyczynić się do zniwelowania zniszczeń środowiskowych oraz wykorzystana do zaspokojenia potrzeb społeczności.

Dr n. biol. Anicenta Bubak
CENIA-EKSPERTYZY
Prywatna firma wykonująca ekspertyzy i opinie w zakresie wpływu szkodliwych substancji i czynników na zdrowie ludzi i stan środowiska. Główne obszary działalności to: oceny oddziaływania na zdrowie, ocena ryzyka zdrowotnego dla zdrowia ludzi, ocena ryzyka ekologicznego, analiza konfliktów społecznych dotyczących kontrowersyjnych przedsięwzięć.
Anicenta BUBAK jest doktorem nauk biologicznych o specjalności toksykologia środowiskowa. Główne obszary zainteresowań to zanieczyszczenia powietrza, wody, gleby; narażenie dzieci na metale ciężkie, ocean ryzyka zdrowotnego (HRA) i oceny oddziaływania na zdrowie w ramach ocen oddziaływania na środowisko (EHIA). Brała udział w opracowaniu narzędzi pomocnych w ocenach oddziaływaniu na zdrowie (HIA) przedsięwzięć planowanych na terenach rolniczych i miejskich. Jej zainteresowania skupiały się wokół włączenia procedury ocen oddziaływania na zdrowie do procesu podejmowania decyzji podnoszenia kwalifikacji uczestników procesu (projekt WHO: Efektywność Ocen Oddziaływania na Zdrowie). Była uczestnikiem następujących projektów międzynarodowych UE dotyczących narażenia dzieci na metale pochodzące z gleby (2-FUN), oceny ryzyka zdrowotnego powodowanego przez metale w glebie (I+DARTS), dotyczące zanieczyszczenia wód i wód gruntowych (FOKS), a także zmian klimatu w odniesieniu do zdrowia ludzi i ich samopoczucia: BRIDGE and PREPARED.

André Chiaradia
Senior Consultant, Lion Environmental
Konsultant – Opracowywał protokoły bezpieczeństwa i higieny pracy oraz nadzorował ich wdrażanie. Oceniał kwestie potencjalnego narażania na substancje chemiczne i odpady niebezpieczne. Opracowywał i utrzymywał programy bezpieczeństwa i ochrony środowiska w celu zapewnienia zgodności z wymogami. Opracowywał kompleksowe systemy zarządzania środowiskowego. Prowadził szkolenia w zakresie ochrony środowiska, BHP oraz zgodności z przepisami. Świadczył usługi na rzecz zakładów przemysłowych, producentów energii, służby zdrowia, producentów farmaceutyków oraz firm z branży life science.
Koordynator do spraw dotacji - Odpowiadał za sektor dotacji dla terenów typu Brownfields, przyznawanych gminom, organizacjom non-profit i innym podmiotom w zakresie nabywania, sprzedaży oraz ponownego zagospodarowywania nieruchomości noszących ślady zanieczyszczeń.
Regulator/Menedżer remediacji - Administrator projektów środowiskowych prowadzonych w ramach programów: US Federal Superfund, CERCLA (Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability Act), Arizona State Superfund i WQARF. Przedstawiciel kontrahentów Departamentu Obrony USA w transakcjach dotyczących gruntów wchodzących uprzednio do zasobu wojskowego.
Dyrektor ds. Środowiska i BHP - Odpowiedzialny za opracowywanie i prowadzenie programów bezpieczeństwa i ochrony środowiska i zapewnianie ich zgodności z regulacjami dotyczącymi projektów i personelu.

Laurie A. Chilcote
Office Manager - Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu / Dyrektor i Wiceprezes
Cox-Colvin & Associates, Inc. / Vapor Pin Enterprises, Inc. & Vapor Pin Do Brasil
Laurie Chilcote jest Dyrektorem ds. Sprzedaży i Marketingu w Cox-Colvin & Associates Inc. oraz Wiceprezesem zarządu Vapour Pin Enterprises Inc. i Vapor Pin Brazil. Pełniąc swoje funkcje zapewnia nadzór kierowniczy i techniczny nad całym amerykańskim i międzynarodowym marketingiem oraz sprzedażą Vapor Pin®, zarządza amerykańskimi i międzynarodowymi patentami i znakami towarowymi oraz ustanawia i nadzoruje sieć międzynarodowych dystrybutorów firmy. Rola Laurie uwzględnia edukowanie społeczności środowiskowej w zakresie technologii Vapor Pin® poprzez prezentacje dla firm zajmujących się ochroną środowiska, organów regulacyjnych i deweloperów na całym świecie.

Craig A. Cox, CPG
Prezes i Główny Naukowiec, Cox-Colvin & Associates, Inc.
Craig Gox jest prezesem zarządu oraz głównym naukowcem w Cox-Colvin & Associates Inc., gdzie jest odpowiedzialny za sprawowanie nadzoru kierowniczego i technicznego nad dużymi projektami środowiskowymi prowadzonymi przez firmę w ramach programów RCRA, CERCLA i Brownfield. Założona w 1995 roku firma Cox-Colvin & Associates, Inc. świadczy usługi doradztwa środowiskowego dla klientów z sektora publicznego i prywatnego na terenie całych Stanów Zjednoczonych.
Oprócz działalności doradczej, Pan Cox bierze czynny udział w licznych regionalnych i międzynarodowych konferencjach na temat migracji i remediacji zanieczyszczeń wód podziemnych, oceny obszarów źródłowych oraz intruzji oparów chemikaliów. Pan Cox jest wynalazcą Vapor Pin®, urządzenia do pobierania próbek powietrza glebowego, używanego na całym świecie i jest twórcą oprogramowania do środowiskowych baz danych, w tym Data Inspector™.
Pan Cox uzyskał tytuł licencjata (B.S.) i magistra (M.S.) z geologii i mineralogii na Uniwersytecie Stanowym w Ohio oraz tytuł zawodowy z hydrogeologii w Colorado School of Mines. Pan Cox jest Certyfikowanym Specjalistą w ramach Ohio EPA Voluntary Action Program i autorem raportów dotyczących tła stężeń metali w glebach, publikowanych przez Ohio EPA. Pan Cox jest również członkiem Komitetu ASTM, który opracowuje normy dotyczące długoterminowego monitorowania systemów ograniczania emisji oparów.

Brad Elkins
Dyrektor ds. Sprzedaży Technicznej, EOS Remediation
Brad Elkins kieruje działem sprzedaży i wsparcia technicznego w EOS Remediation z siedzibą w RTP NC. Specjalizuje się we wdrażaniu strategii bioremediacyjnych, do usuwania szkodliwych substancji z gleby i wód podziemnych. Zdobył tytuł magistra geologii na East Carolina University, i jest zarejestrowanym zawodowym geologiem w NC. Brad pomaga klientom osiągać możliwie najlepsze efekty remediacji, wykorzystując technologię EOS Remediation. Stosuje się ją na całym świecie, w przypadku terenów zanieczyszczonych rozpuszczalnikami chlorowanymi, nadchloranem, metalami ciężkimi, substancjami grożącymi wybuchem, bioargumentacje dla PCE i jego pochodnych, 1,4-dioksan i ropa naftowa, regulacja pH warstwy wodonośnej, węglowodory (BTEX).

Rafał Hałabura
Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Instytut Remediacji Terenów Zanieczyszczonych
Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalizuje się w umowach w procesie inwestycyjnym, remediacji, prawie budowlanym i nieruchomościach. Doradzał w kilkuset projektach w branży budowlanej i energetyki odnawialnej oraz przy największych projektach remediacyjnych w Polsce. W latach 1998-2001 był sekretarzem Prezesa Rady Ministrów. Od 2002 roku stale współpracował z kancelarią stowarzyszoną z Deloitte, a następie z kancelarią Wardyński i Wspólnicy. Obecnie prowadzi własną kancelarię prawną i jest Prezesem Zarządu Stowarzyszenia Instytut Remediacji Terenów Zanieczyszczonych.

Joaquim Halen
Customer Success Manager Haemers Technologies
Joaqiuim Halen jest inżynierem środowiska w Haemers Technologies jako inżynier projektu, oraz Customers Success Manager. Do jego głównych zadań należy, prezentacja technologii, oraz wsparcie bieżących projektów w terenie jak i w biurze.

George (Bud) Ivey
Prezes i starszy specjalista ds. remediacji, Ivey International Inc.
George (Bud) Ivey jest prezesem i starszym specjalistą ds. remediacji w Ivey International Inc. George posiada 30 lat doświadczenia w ocenie środowiska i remediacji, podróżował do ponad 50 krajów i pracował przy ponad 2500 projektach remediacyjnych. Jego wykształcenie związane jest zarówno z chemią organiczną, geologią inżynierską jak również posiada stopień magistra w zarządzaniu projektami. George opracował wiele innowacyjnych technologii remediacyjnych, kilka międzynarodowych patentów związanych zarówno z produktami jak i procesami. Ostatnio także stworzył bezpieczny dla środowiska, biodegradowalny i wolny od PFOA i PFOS zamiennik pianek przeciwpożarowych. Oprócz tego George jest laureatem wielu międzynarodowych nagród środowiskowych takich jak: "Best Environmental & Remediation Solutions Company 2019" czy "2018 Technology Merit Remediation Award".

Sylwia Janiszewska
Kierownik działu Remediacji, Remea sp. z o.o.
Dr inż. nauk technicznych w dyscyplinie Inżynieria Środowiska Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, absolwentka ochrony środowiska Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego oraz technologii chemicznej Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej. Kierownik działu remediacji w firmie Remea sp. z o.o. Specjalizuje się w remediacji środowiska gruntowo-wodnego. Projektuje oraz wprowadza innowacyjne rozwiązania systemów technologicznych oczyszczania ścieków, wód gruntowych oraz gruntu. Nadzoruje prace na budowach w firmie Remea Sp. z o.o. pod względem prac remediacyjnych. W latach 2011-2015 asystentka na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska na Politechnice Łódzkiej. Autorka oraz współautorka około 25 publikacji naukowych, w tym artykułów z listy filadelfijskiej. Prelegent na licznych konferencjach krajowych i zagranicznych. Członek założyciel Stowarzyszenia Instytutu Terenów Zanieczyszczonych.

Dawid Jasiński
Geotechnik | Doradca projektowy,
Grupa Pietrucha
Dawid współpracuje z wykonawcami i wspiera działania z zakresu badań i rozwoju. Absolwent Politechniki Śląskiej na wydziale Górnictwa i Geologii, specjalizacja Budownictwo Podziemne i Ochrona Powierzchni. Doświadczenie zawodowe w geologii inżynierskiej i geotechnice zdobył zarówno w pracy w Polsce jak i za granicą m.in. w Anglii, Kazachstanie i Australii.

Paweł Kot
Business Development Manager, i2 Analytical
Paweł jest inżynierem środowiska z ponad 12-letnim doświadczeniem w zakresie doradztwa środowiskowego i usług laboratoryjnych. W trakcie swojej kariery brał udział w wielu projektach remediacyjnych oraz szeregu audytów środowiskowych (w Polsce, Belgii, Hiszpanii i na Litwie), był wiodącym ekspertem i audytorem ds. azbestu w międzynarodowej firmie konsultingowo-inżynieryjnej oraz odegrał kluczową rolę w tworzeniu działu rozwoju i wdrożeń w polskim oddziale komercyjnego laboratorium badawczego. Od prawie dwóch lat jego głównym zadaniem jest rozwój obecności biznesowej wiodącej międzynarodowej firmy laboratoryjnej i2 Analytical w Polsce. Elementem nierozerwalnie związanym z tą działalnością jest wykorzystywanie osobistego doświadczenia oraz narzędzi badawczych oferowanych przez i2 Analytical do zapewnienia skutecznego wsparcia klientom nawet w najbardziej złożonych i wymagających projektach z zakresu inżynierii środowiska.

Harry O’Neill
Prezes Beacon Environmental
Harry O’Neil - prezes Beacon Environmental, ma ponad 30 letnie doświadczenie w badaniach powietrza glebowego i intruzji powietrza glebowego. Zdobywał je zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i na całym świecie – w ponad 40 krajach na wszystkich siedmiu kontynentach. Pod jego kierownictwem, Beacon osiągnęło akredytację ISO/IEC 170205 w zakresie analizy próbek powietrza glebowego i powietrza w celu określenia śladowych ilości stężeń substancji organicznych. Ponadto, Harry nadzorował wdrażanie programu umożliwiającego Beacon stanie się pierwszą akredytowaną przez NEFAP organizacją pobierającą próbki I dokonującą pomiarów w terenie (FSMO) w Stanach Zjednoczonych. Harry od początku był zwolennikiem przyjęcia technologii pasywnego poboru próbek na poziomie krajowym i międzynarodowym, oraz kierował tysiącami badań nad poborem próbek powietrza glebowego. Jest założycielem Association of Vapor Intrusion Professionals (AVIP), oraz głównym autorem normy ASTM D7758 : Standard Practice for Passive Soil Gas Sampling in the Vadose Zone. Prezentował wyniki badan w całych Stanach Zjednoczonych, oraz na arenie międzynarodowej – na 5 kontynentach.

Brant A. Smith, P.E., Ph.D.
Technology Manager, PeroxyChem ©
Brant Smith jest Kierownikiem ds. Technologii w PeroxyChem. Posiadając ponad 20–letnie doświadczenie zaprojektował i wdrożył liczne metody zastosowań technologii oraz testów laboratoryjnychopierających się na ISCO, bioremediację in situ, redukcję chemiczną in situ oraz stabilizację metali. Jest autorem ponad 90 prezentacji przedstawianych na konferencjach na całym świecie, a jego badania były publikowane między innymi w Environmental Science and Technology, Journal of Contaminant Hydrology, Environmental Toxicology and Chemistry, Journal of Environmental Science and Health, i Journal of Environmental Engineering. BrantSmith uzyskał wykształcenie na kierunku Inżynierii Lądowej i Środowiska oraz Ekonomii na Worcester Polytechnic Institute a także tytuł magistra a następnie doktora Inzynierii Lądowej na Washington State University. Jest zarejestrowany jako zawodowy inżynier w stanie Waszyngton, USA.

Sebastian Stachowski
Dyrektor zarządzający, Lion Environmental
Sebastian Stachowski jest założycielem REMEDy oraz konsultantem ds. ochrony środowiska. Obecnie pracuje jako Dyrektor Zarządzający w Lion Environmental. W swojej karierze zajmował się oceną skażonych gruntów, pozwoleniami i audytem środowiskowym, dokonał szeregu ocen środowiskowych, analiz Due Diligence oraz audytów zgodności na terenie Polski i Belgii. Poadto uczestniczył w tworzeniu projektów remediacji ex-situ i wykonywaniu remediacji DNAPL prowadzonej we Włoszech. Sebastian przeprowadził wiele badań środowiskowych, studia wykonalności dotyczące wyboru lokalizacji inwestycji, zaopatrzenia w wodę i gospodarki ściekowej, a także raporty dotyczące oceny oddziaływania na środowisko. Sebastian jest absolwentem Uniwersytetu w Cambridge.

Piotr Surma
Dyrektor Kontaktu, Remea sp. z o.o.
Piotr jest absolwentem kierunku Budownictwo (specjalność geotechnika) na Politechnice Krakowskiej. Posiada ponad 15–letnie doświadczenie w branży geotechnicznej – jako kierownik robót, projektant, kierownik budowy. Obecnie pełni rolę dyrektora kontraktu, w Remea sp. z o. o i odpowiada za wdrażanie projektu pt. “Remediacja terenów zdegradowanych oraz zanieczyszczonych w rejonie stawu Kalina w Świętochłowicach”.

Ewa Szczebak
Starszy Specjalista ds. Środowiskowych, Arcadis Sp. z o.o.
Ewa Szczebak jest starszym specjalistą ds. ochrony środowiska, kierownikiem projektów w Arcadis, oraz certyfikowanym hydrogeologiem. Zdobyła tytuł mgr inż. geologii, hydrogeologii i ochrony środowiska na Uniwersytecie Wrocławskim. Ewa dołączyła do zespołu Arcadis w 2007 r., biorąc udział głównie w projektach skupiających się na ocenach środowiskowych i remediacjach (głównie in – situ), teraz zaangażowana jest w projekty cechujące się złożonymi aspektami hydrogeologicznymi i środowiskowymi.. Od 2014 roku jest członkiem zespołu oceny ryzyka w Arcadis Poland.

Radosław Piechal
Country Environmental Manager, Panattoni Development Europe sp. z o.o.
Radosław Piechal jest absolwentem Międzywydziałowego Studium Gospodarki przestrzennej w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ukończył również studia podyplomowe na Politechnice Warszawskiej w zakresie systemów informacji przestrzennej. Pracował w branży doradztwa środowiskowego oraz w sektorze nieruchomości, wydobywczym i energetycznym. Był zaangażowany w sporządzanie raportów oceny oddziaływania na środowisko farm wiatrowych
i biogazowni rolniczych, a także raportów oceny oddziaływania na środowisko, społeczeństwo
i zdrowie (ESHIA) oraz uzyskiwanie pozwoleń dla koncesji poszukiwawczych za gazem łupkowym w Polsce. Nadzorował remediacje oraz wykonywał audyty środowiskowe fazy I i II, compliance w Polsce, na Słowacji, w Rosji i na Ukrainie. Od 2018 roku Radosław pracuje w Panattoni Development Europe, a od 2021 jako Country Manager, nadzoruje proces due diligence, oceny środowiskowej terenu oraz koordynuje prace remediacyjne terenów zanieczyszczonych.

Wojciech Wołkowicz
Badacz, Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy
Wojciech Wołkowicz posiada wieloletnie doświadczenie w dziedzinach związanych z geologią środowiskową, gospodarowaniem odpadamioraz weryfikacją systemów zabezpieczeń składowisk. Jest autorem i współautorem licznych opracowań na temat stanu środowiska, w szczególności gruntów i wód podziemnych na terenach przemysłowych i poprzemysłowych. Wojciech jest także członkiem zespołu ds. terenów poprzemysłowych powołanego przez Ministra Klimatu i Środowiska.

Przemysław Wyskocki
Inżynier budowlany/Asystent projektanta, REMEA PL
Przemysław posiada tytuł mgr inż. inżynierii lądowej, który zdobył na Politechnice Poznańskiej. Od początku swojej kariery zawodowej pracował w firmach budowlanych – w działach odpowiedzialnych za jakość wykonywanych robót, jako laborant, kierownik laboratorium, technolog. W marcu 2020 r. dołączył do zespołu zajmującego się projektem pt. “Remediacja terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych w rejonie stawu Kalina w Świętochłowicach”.

André Chiaradia
Senior Consultant, Lion Environmental
Develop health and safety protocols, oversee implementation and addressed potential exposure issues to various chemicals and hazardous waste. Develop and maintained safety and environmental programs to ensure compliance with requirements. Institute comprehensive Environmental Management Systems. Carry out safety programs and conduct baseline assessments and comprehensive risk evaluations. Provide training in environmental, health and safety and regulatory compliance. Services conducted for: manufacturing entities, energy produces, health care, pharmaceutical producers, and life science companies.

Craig Franzel
Senior Project Manager,CDM Smith
Mr. Franzel is a senior project manager with the CDM Smith International Department based in Germany and has +20 years of experience as an environmental consultant. His experiences include environmental site assessments and investigations, remediation of contaminated sites, environmental compliance auditing, environmental management system implementation, permitting, industrial hygiene monitoring and emergency response, evaluation of pollution prevention/waste minimization alternatives, and geotechnical monitoring. During his current role as a Senior Project Manager at CDM Smith Mr. Franzel serves as the Project Manager for the subject remediation project in Japan.

Piotr Kociołek
Environmental director Europe, Panattoni Europe
Piotr Kociołek: born in Poland, living in Italy. A graduate of the Faculty of Chemistry at the University of Turin. All his career concentrates on environmental science, for 24 years Piotr has been working as an environmental consultant, and since 2016 he is a an European Director of Environmental Protection for Panattoni Development Europe. He is a full Member of the British IEMA (Institute of Environmental Management and Assessment). Piotr's main scope of professional experience is as following: environmental site assessments for industrial and commercial facilities (Phase I ESA (environmental site assessment), Phase II ESA, EDD (environmental due diligence)), planning and implementation of remediation projects, including estimation and calculation of environmental / remedial costs related to transactions (M&A - mergers and acquisitions).

Slawomir Adamczyk
Head of Environmental Damage Prevention, Repair andInformation on the Environment and Environmental Management Department
An Employee of the Regional Directorate for Environmental Protection in Katowice since its creation i.e. on November 15th, 2008.
Position: Head of Environmental Damage Prevention, Repair Department and Information on Environment and Environmental Management (since June 2012). Many years of experience in conducting, supervising proceedings and verification of documents in the field of environmental damage, historical pollution of the earth’s surface, waste management in closed areas, waste storage in a place not intended for this and providing information about the environment.
Previous professional experience: Katowice Geological Enterprise (mainly in geological engineering) Silesian Voivodship Office (environmental protection, groundwater protection)
Education: MA. In Geology (specialization in hydrogeology), University of Silesia in Katowice, Faculty of Earth Sciences in Sosnowiec; postgraduate studies in “Instruments and techniques of environmental management”, AGH University of Science and Technology in Krakow.

Craig A. Cox, CPG
President/Principal Scientist, Cox-Colvin & Associates, Inc.
Craig Cox currently serves as President and Principal Scientist for Cox-Colvin & Associates, Inc, and is responsible for providing managerial and technical oversight on major environmental projects conducted by the firm under RCRA, CERCLA, and Brownfield programs. Cox-Colvin & Associates, Inc., founded in 1995, provides environmental consulting services to public and private sector clients throughout the United States.
In addition to his consulting activities, Mr. Cox provides lectures and poster presentations at numerous regional and international conferences on the topics of groundwater contaminant migration and remediation, source area evaluations, and the assessment of vapor intrusion migration pathways. Mr. Cox is the inventor of the Vapor Pin®, a sub-slab soil gas sampling device used worldwide, and is the primary architect of a variety of environmental database applications, including Data InspectorTM.
Mr. Cox received his B.S. and M.S. degrees in Geology and Mineralogy from The Ohio State University and a Professional Degree in Hydrogeology from the Colorado School of Mines. Mr. Cox is a Certified Professional under Ohio EPA’s Voluntary Action Program and a contributing author on reports concerning background metals concentrations in soils published by Ohio EPA. Mr. Cox is also a member of the ASTM Committee developing standards for the long-term monitoring of vapor mitigation systems.

Piotr Bąbała
Contract Director, REMEA
Piotr Bąbała is a graduate of the Faculty of Civil Engineering, specializing in geotechnics and special construction at the AGH University of Science and Technology in Krakow. He achieved his experience on large geotechnical projects while working for the Menard Group - one of the largest geotechnical companies in the world. His professional practice and experience in the field of design was acquired in projects related to various sectors of the economy, which allowed him to obtain a technical and construction specialization in GEOTECHNICS. He is an active participant in scientific conferences both in Poland and in the international arena, and openly applies the obtained knowledge into practice. His last two years of professional activity focused on remediation issues where, as contract director together with REMEA, he directed one of the largest projects in southern Poland - an investment applied towards the revitalization of degraded areas with the goal of transforming polluted areas into public utility areas.

Guido Ebert
Senior Business Development Manager,CDM Smith
Mr. Ebert is a senior Business Development Manager with +25 years of working experience with international clients. Mr. Ebert’s experience includes Business Development, Key Account Management, Program and Project Management, Due Diligence, Environmental Site Assessment (Phase I to III), Health-Risk Assessment, Remediation Design, Implementation and Monitoring, and QA/QC-Management. For the subject remediation project in Japan, he serves as a client lead and QA/QC Manager.

Aneta Chochorek
Managing Director at WESSLING Polska sp. z o.o
Aneta Chochorek is the Managing Director at WESSLING Polska.
Associated with the company since 2008, where she began her career as a Laboratory Manager. She was responsible for the design, construction, implementation of the quality management system and management of the new WESSLING Polska environmental laboratory in Krakow. Since 2013, he has been working as the Managing Director, overseeing the work of environmental and food laboratories in Poland. Previously, she worked at the Laboratory of the Provincial Inspectorate for Environmental Protection in Krakow.
She has been associated with the environmental protection industry for over 20 years.
She is a graduate of the Faculty of Chemistry of the Jagiellonian University.

Martynas Paškevičius
Partner, ESSPO

Oliver Phipps
Partner in ERM - Global Director for Key Accounts; Leader of the Contaminated Areas Section for the region of Europe, the Middle East and Africa; Chairman of the Regulatory Working Party - NICOLE
Oliver Phipps is a UK trained hydrogeologist who has worked internationally in environmental & sustainability consulting for nearly 30 years. He currently fulfills two roles at ERM, as Partner lead of the Liability Portfolio Management & Remediation service in EMEA and ERM’s global technology enablement programme. Oliver recently took over as Chair of the Regulatory Working Group at NICOLE, the leading industry network for contaminated land in Europe.

Opinie uczestników konferencji REMEDy


Super konferencja! Prezentacje krótkie i treściwe. Poruszone zostały ciekawe tematy. Organizacja konferencji na wysokim poziomie

REMEDy
2020-03-07T18:27:04+01:00
Super konferencja! Prezentacje krótkie i treściwe. Poruszone zostały ciekawe tematy. Organizacja konferencji na wysokim poziomie

Bardzo cenna i potrzebna, szczególnie możliwość wymiany doświadczeń między pracownikami organów administracji publicznej a przedstawicielami nauki i biznesu

REMEDy
2020-03-06T10:10:03+01:00
Bardzo cenna i potrzebna, szczególnie możliwość wymiany doświadczeń między pracownikami organów administracji publicznej a przedstawicielami nauki i biznesu

Bardzo udana konferencja. Wysoki poziom merytoryczny.

REMEDy
2020-03-07T18:26:26+01:00
Bardzo udana konferencja. Wysoki poziom merytoryczny.

Wykłady prezentowane na konferencji zawierały dużo informacji. Były przedstawione w sposób prosty i przystępny. Udział w konferencji poszerzył moją wiedzę na temat zanieczyszczeń gruntu

REMEDy
2020-03-07T18:26:44+01:00
Wykłady prezentowane na konferencji zawierały dużo informacji. Były przedstawione w sposób prosty i przystępny. Udział w konferencji poszerzył moją wiedzę na temat zanieczyszczeń gruntu
0
0
REMEDy

LION ENVIRONMENTAL


Lion Environmental jest niezależną firmą konsultingową stworzoną przez osoby, które chcą zmieniać rzeczywistość na lepszą. Nasi założyciele odnosili sukcesy jako dyrektorzy, kierownicy projektów, czy konsultanci w najbardziej prestiżowych firmach konsultingowych działających w branży środowiskowej. Z biegiem czasu aspiracje naszych założycieli wzrastały ponad firmy, w których pracowali, więc podjęli niezwykle ważną decyzję, aby wykorzystać swoją wiedzę i doświadczenie i stworzyć własną firmę. Zaangażowanie zespołu jest naszym podstawowym fundamentem.

ORGANIZATOR


PARTNERZY