REMEDy - konferencja poświęcona zagadnieniom ochrony środowiska, istotne dla otoczenia, w którym żyjemy i pracujemy


REMEDy 2022 poświęcona jest zrównoważonej remediacji

Dbaj o ziemię, a ziemia zadba o Ciebie, zniszcz ziemię, a ona zniszczy Ciebie

przysłowie Aborygenów

Po czterech udanych edycjach konferencji REMEDy poświęconej zanieczyszczonym terenom, piąta edycja zaplanowana jest na 28 września 2022 roku. Konferencja odbędzie się na żywo z możliwością wzięcia udziału w formie online. Tematem przewodnim tegorocznej edycji jest Zrównoważona Remediacja.

Wszystkie prelekcje oraz sesja pytań i odpowiedzi będą obsługiwane na bieżąco przez tłumaczy, dzięki czemu materiał będzie dostępny w języku polskim, jak i angielskim (angielski/polski i polski/angielski).

REMEDy jest wydarzeniem poświęconym środowisku naturalnemu, platformą dzielenia się doświadczeniem w remediacji gruntów i wód podziemnych pośród czołowych ekspertów  na rynku Europy Środkowo-Wschodniej. Konferencja jest połączeniem idei, doświadczeń i praktyk, gdzie eksperci integrują się w poszukiwaniu środków zaradczych.

Pierwsza edycja REMEDy w 2018 roku, stworzona przez firmę konsultingową Lion Environmental, powstawała w idei, że najlepszym sposobem na rozwiązanie problemów środowiskowych jest zrozumienie i zbadanie ich z perspektywy technicznej, prawnej, regulacyjnej, ekonomicznej i praktycznej. Celem REMEDy jest znalezienie nowych, skutecznych i trwałych rozwiązań. Konferencja porusza również techniczne i regulacyjne wyzwania spotykane w różnych miejscach na świecie w zestawieniu z tymi, z jakimi zmierzamy się w Europie Środkowo-Wschodniej.

W poprzednich edycjach konferencji uczestniczyli deweloperzy, właściciele gruntów, laboratoria, konsultanci środowiskowi, kancelarie prawne oraz przedstawiciele polskich agencji rządowych, w tym: Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska, Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej - Wody Polskie, Państwowego Instytutu Geologicznego. W konferencji brali udział również Włoski Narodowy Instytut Ochrony i Badań Środowiska, Departament Jakości Środowiska w Arizonie oraz Komisja Europejska, DG Joint Research Centre.

Podczas poprzednich edycji dzieliliśmy się  doświadczeniem z Belgii, Kanady, Niemiec, Włoch, Polski, Szwecji, Japonii, Litwy, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych.

O KONFERENCJI


REMEDy to konferencja poświęcona zagadnieniom środowiskowym mającym realny wpływ na Polskę. Konferencja po raz pierwszy odbyła się w 2018 roku. Jej organizatorem jest firma konsultingowa Lion Environmental, wychodząca z założenia, że najlepszym sposobem na rozwiązanie problemów środowiskowych jest ich gruntowne przeanalizowanie i zrozumienie od strony technicznej, prawnej, regulacyjnej, ekonomicznej i praktycznej. REMEDy jest miejscem dyskusji na temat nowych, efektywnych rozwiązaniach dla badań i remediacji gruntu i wód podziemnych oraz zagospodarowania terenów poprzemysłowych będących alternatywą dla starych, niewydajnych metod. Spojrzenie na ten problem z szerszej perspektywy zdecydowanie ułatwia podejmowanie ważnych decyzji biznesowych zgodnych z polityką firmy. Jeżeli będziemy się dzielić wiedzą i doświadczeniem, możemy oczekiwać szybkiego rozwoju rynku dla zagospodarowania terenów poprzemysłowych.

DO ROZPOCZĘCIA KONFERENCJI ZOSTAŁO

DNI
0
-60
-9
GODZINY
-2
0
MINUTY
-5
-5
SEKUNDY
-2
0

2022 POŚWIĘCONA JEST TEMATYCE ZRÓWNOWAŻONEJ REMEDIACJI


W 2022 roku przyjrzymy się wyzwaniom stojącym przed zagadnieniem Zrównoważonej Remediacji wraz z powiązanymi dyscyplinami zrównoważonego rozwoju. Będziemy odkrywać, jak zoptymalizować procesy poprzez zrównoważony proces decyzyjny w celu maksymalizacji korzyści dla środowiska, wzmocnienia wzrostu gospodarczego, spełnienia obowiązków społecznych i poprawy zarządzania środowiskiem naturalnym. Przed Partnerami tej edycji stoją wyzwania udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w Celach Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDGS); znaleźć zrównoważone środki zaradcze, które zrównoważą zmiany klimatyczne i uwzględnią społeczne zarządzanie środowiskiem (ESG).

Do kogo kierowana jest konferencja:

 • Przedstawiciele rządowi działający w dziedzinie ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju
 • Konsultanci ds. środowiska
 • Laboratoria i dostawcy technologii remediacyjnych
 • Przedsiębiorstwa naftowe i gazowe
 • Deweloperzy i inwestorzy nieruchomości
 • Dostawcy usług finansowych i ubezpieczeniowych oraz osoby zajmujące się zarządzaniem ryzykiem
 • Prawnicy
 • Fundusze Kapitałowe Nieruchomości CEE
 • Urzędnicy zajmujący się rozwojem gospodarczym i rozwojem społeczności lokalnych
 • Firmy budowlane i remediacyjne
 • Instytuty techniczne i badawcze
 • Inżynierowie środowiska i budownictwa, a także planiści
 • Instytucje akademickie i studenci

KONFERENCJA REMEDy OBEJMUJE TRZY SESJE TEMATYCZNE:


MIĘDZYNARODOWA

przykłady technologicznych, regulacyjnych i prawnych wyzwań poza rynkiem polskim

REGULACYJNA

koncentrująca się na studium przypadków z Europy Środkowo-Wschodniej w odniesieniu do oceny zanieczyszczonych terenów, rozwiązań naprawczych oraz perspektyw regulacyjnych i prawnych

TECHNICZNA

wymagania dotyczące ładu środowiskowo-społecznego określone podlegającej obecnie zmianie Dyrektywie Europejskiej 2013/34/UE, która wymaga od przedsiębiorstw ujawniania wyników w zakresie ESG i sposobu, w jaki odnosi się to do zrównoważonej remediacji.

REMEDy 2022 ONLINE jest bezpłatne dla wszystkich uczestników. Wierzymy, że wiedza i doświadczenia, którymi dzielimy się podczas naszego wydarzenia, powinny być dostępne publicznie i przekazywane każdemu, kto dąży do poprawy stanu naszego cennego środowiska naturalnego.

 

Wydarzenie REMEDy 2022 mające miejsce w hotelu NOVOTEL w Warszawie (ul. Marszałkowska 94/98) jest bezpłatne dla urzędników i prasy, wszyscy pozostali uczestnicy muszą zapłacić symboliczne 100 zł wpisowego, które zasili darowiznę przekazaną przez Lion Environmental na wsparcie ofiar konfliktu zbrojnego na Ukrainie.

Liczba uczestników REMEDy Summit

2018

2019

2020

2021

?

2022

AGENDA


8:30-9:00

Rejestracja

9:00-9:10

Przemówienie powitalne

Sebastian Stachowski
Lion Environmental

MIĘDZYNARODOWA

9:10-9:25

Zrównoważona remediacja bez tajemnic

» pokaż więcej

Paul Nathanail przewodniczył grupie roboczej, która sporządziła ISO 18504:2017. ISO 18504:2017 zapewnia jasną definicje dla zrównoważonej remediacji. Pomaga to osobom zarządzającym ryzykiem na terenach zanieczyszczonych oraz organom regulacyjnym zrozumieć, w jaki sposób i dlaczego wybrana metoda dla remediacji jest najbardziej odpowiednia w przypadku danego zanieczyszczenia. Identyfikacja metody remediacji, która stanowi jednocześnie równowagę pomiędzy akceptacją społeczną, wpływem na środowisko i kosztem ekonomicznym remediacji oraz która zapewni tym samym wymagane prawem lub dobrowolne zmniejszenie ryzyka, może być prosta i niedroga. O konieczności przeprowadzenia remediacji decyduje ocena ryzyka. Na wstępnym etapie doboru metody remediacji, sporządza się zestawienie technicznie wykonywalnych metod remediacji, które są następnie porównywane w celu określenia preferowanej metody. Najbardziej zrównoważona metoda to remediacja odpowiiednio dobrana dla danego miejsca i okoliczności wystąpienia zanieczyszczenia.

» pokaż mniej

Paul Nathanail
Land Quality Management Ltd & Chair SiLC Register Ltd

9:25-9:40

Projekt IMPEL “Remediacja wody i gruntu”

Andre Chiaradia
Lion Environmental
Marco Falconi
Italian National Institute for Environmental Protection and Research

9:40-9:55

Zrównoważone Zarządzanie Terenami Zanieczyszczonymi jako kierunek studiów na uczelni francuskiej oraz sieć networkingowa konsultantów i firm remediacyjnych zajmujących się terenami zanieczyszczonymi

» pokaż więcej

Prezentacja Uniwersytetu JUNIA / ISA ze szczególnym uwzględnieniem kierunku studiów Zrównoważone Zarządzanie Terenami Zanieczyszczonymi oraz o tym jak uczelnia wspólpracuje z ośrodkami badawczymi oraz prywatnymi konsultantami i firmami remediacyjnymi.

» pokaż mniej

Julien Castellin
Junia ISA Lille

9:55-10:10

Panel międzynarodowy - Q&A

Paul Nathanail
Land Quality Management Ltd & Chair SiLC Register Ltd

10:10-10.25

Przerwa

REGULACYJNA

10:25-10:40

Nowe wyzwania strategiczne i prawne dotyczące zanieczyszczonych gruntów

Agnieszka Skorupinska
CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang Pośniak i Bejm Sp. k.

10:40-10:55

Praktyka zrównoważonej remediacji: pierwsze studium przypadku w Polsce

» pokaż więcej

Koncepcja zrównoważonej remediacji opiera się na optymalnym podejściu do zarządzania ryzykiem, tak aby zapewnić jak najwięcej korzyści. W 2017 roku opublikowano normę ISO dotyczącą zrównoważonej remediacji, ISO 18504:2017, opartą na doświadczeniu w wielu krajach. Norma opisuje i podsumowuje rosnący globalny konsensus, że ogólna korzyść z zarządzania ryzykiem / remediacji powinna być pozytywna, biorąc również pod uwagę jej szersze oddziaływanie, a proces podejmowania decyzji powinien być zintegrowany i przejrzysty. Zrównoważone i oparte na ryzyku zarządzanie gruntami jest obecnie uznawane za najlepszą praktykę zarządzania terenami zanieczyszczonymi na całym świecie, popierane przez wiele międzynarodowych sieci interesariuszy (w szczególności NICOLE i COMMON FORUM) i wchodzi do użytku w USA, Kanadzie, Australii, Nowej Zelandii, Tajwanie, Włoszech, Holandii, Francji, Wielkiej Brytanii i wielu innych krajach na całym świecie.

W niniejszej pracy przedstawiono zarys pierwszego zastosowania procesu decyzyjnego opartego na zrównoważonym rozwoju w remediacji w Polsce w ramach ISO 2017. Składowisko odpadów toksycznych w dolinie potoku Wąwolnica w Jaworznie jest jedną z największych ""bomb ekologicznych"" w całym województwie śląskim, a nawet w całym kraju. Wymieniane jest również jako jeden z głównych punktów zapalnych dla Bałtyku. Na Centralnym Składowisku Odpadów i pozostałych trzech miejscach gromadzenia odpadów na terenie dawnej kopalni piasku w Rudnej Górze zgromadzono ponad 195 tys. ton odpadów poprodukcyjnych (toksycznych dla ludzi i innych organizmów) z zakładów chemicznych, w tym dużą ilość pozostałości po produkcji lindanu w latach 1965-1982, > 3 tys. ton rocznie z Zakładów Chemicznych Organika-Azot S.A.

Biorąc pod uwagę, że składowisko lindanu nie nadaje się do utylizacji, zapewnienie ochrony środowiska wodnego przed pozostałościami po produkcji tego związku, w wyciekach z terenu zakładu ma kluczowe znaczenie. W najnowszej koncepcji remediacji (Wariantowa Analiza Techniczno-Środowiskowa, 2015) opracowanej przez Główny Instytut Górnictwa (GIG) i Geo-Logik dla Gminy Jaworzno zaproponowano szereg zabiegów remediacyjnych mających na celu izolację źródeł lindanu poprzez zarządzanie ścieżkami doprowadzającymi do tego.

LifePopWat ustanawia pilotaż, aby przyjrzeć się zintegrowanemu systemowi in-situ i systemowi cieków wodnych w celu oczyszczenia zanieczyszczonej wody z jednego z istniejących rowów odwadniających z obszaru usuwania odpadów. Będzie to studium dowodu koncepcji wykorzystania technologii Wetland+ jako etapu oczyszczania wody pochodzącej z planowanych technologii remediacji. Inną opcją jest skierowanie wody do istniejącej, ale starszej oczyszczalni ścieków.

Należy zadać sobie pytanie, które z tych dwóch podejść jest bardziej zrównoważone pod względem oczyszczania wody?
System Wetland+ ?
Oczyszczanie w istniejącej konwencjonalnej oczyszczalni ścieków?

» pokaż mniej

Grzegorz Gzyl
GIG
Paul Bardos
r3 environmental technology ltd / DOW-COP QP

10:55-11:10

Zmiany prawa dotyczące remediacji - utrata statusu odpadów i ocena ryzyka

Rafal Halabura
Stowarzyszenie Instytut Remediacji Terenów Zanieczyszczonych

11:10-11:25

Regulacje prawne - Q&A

Grzegorz Gzyl
GIG
Paul Bardos
r3 environmental technology ltd / DOW-COP QP

11:25-11:40

Przerwa

TECHNICZNA I

11:40-11:55

Wyzwania hydrologiczne na terenie byłego zakładu rafinacji węgla na Łużycach - Schwarze Pumpe

» pokaż więcej

Na terenie Parku Przemysłowego Schwarze Pumpe (ISP) w obszarze pomiędzy Kottbus - Drezno, w wyniku działalności zakładów rafinacji węgla brunatnego doszło do znacznego zanieczyszczenia gleby i wód gruntowych węglowodorami aromatycznymi, mineralnymi węglowodorami olejowymi i fenolami. Od roku 1990 stopniowo wyłączono i zlikwidowano znaczną część tych zakładów. Działające do dziś zakłady odpowiedzialne są za zabezpieczenie i remediację zanieczyszczonych terenów.
Głównym celem prowadzonych działań rekultywacyjnych jest ochrona dolnego biegu rzeki i przygotowanie terenu do późniejszego wykorzystania przemysłowego i gospodarczego. Działania te obejmują zarówno remediację wód gruntowych, jak i gleby. Zanieczyszczone wody gruntowe są kompleksowo oczyszczane z wykorzystaniem urządzenia hydraulicznego wykorzystującego proces "Pump & Treat" oraz system MPPE.
Celem remediacji gleby, obejmującej redukcję ładunku zanieczyszczeń u źródła poprzez wymianę i oczyszczanie gleby w przygotowanej konkretnie dla danego miejsca instalacji termicznej obróbki próżniowej, jest skrócenie czasu trwania hydraulicznych działań remediacyjnych. Dla potrzeb oceny postępów i skuteczności środków remediacji przygotowano i wdrożono program monitorowania. Głównymi wyzwaniami są niestabilne warunki hydrauliczne wynikające z działalności górniczej oraz brak spójności obowiązujących przepisów prawnych, ponieważ miejsce to znajduje się w dwóch różnych landach.

» pokaż mniej

Dr. Sven Arnold
CDM Smith

11:55-12:10

Treatment trains jako metoda wykorzystania najskuteczniejszych i zrównoważonych aspektów wielu technologii do remediacji terenów zanieczyszczonych

» pokaż więcej

Carus jest jednym z pionierów ISCO lat 90-tych, kiedy to po raz pierwszy zastosowano w remediacji związki nadmanganianów do usuwania rozpuszczalników chloropochodnych. Na przestrzeni lat Carus opracowywał coraz to bardziej efektywne technologie do wykorzystania w różnych kombinacjach (tzw."treatment trains") dla zrównoważonej i efektywnej finansowo remediacji terenów zanieczyszczonych. Obecnie Carus posiada następujące technologie: RemOx (na bazie nadmanganianów o właściwościach remediacyjnych), OBC (na bazie aktywnych nadsiarczanów), Mixed Liquid Oxidants (na bazie nadmanganianu i nadsiarczanów), OxygelPlus, ABC+. Carus zaprezentuje metody oczyszczania ISCO i metody fizyczno - biologiczne wraz ze studium przypadków tj.: remediacja terenów zanieczyszczonych węglowodorami, w tym węglowodorami aromatycznymi; remediacja zanieczyszczeń mieszanych metodą MLO; podejście kompleksowe do remediacji terenów zanieczyszczonych stacji paliw, począwszy od LNAPL po wysokie stężenia zanieczyszczeń; remediacja terenów przemysłowych zanieczyszczonych związkami chlorowanymi (ISCO/ISCR/Bio).

» pokaż mniej

Lorezno Sachetti
Carus Europe

12:10-12:25

Zielona chemia w badaniach laboratoryjnych // Green chemistry in laboratory

» pokaż więcej

Ekologia i ochrona środowiska nierozerwalnie łączy się z pojęciem remediacji i zrównoważonego rozwoju. Badania laboratoryjne są z kolei niezbędnym elementem – zarówno w aspekcie określania zanieczyszczenia środowiska, jak również skuteczności podejmowanych prac remediacyjnych.

Również metodyki analityczne, wykorzystywane w pomiarach (łącznie z etapem pobierania próbek do badań) muszą charakteryzować się coraz większą dbałością o jakość środowiska. Stąd też coraz większą uwagę przywiązuje się do tzw. technik zielonej chemii – umożliwiających ograniczenie rozpuszczalników oraz zmniejszenie ilości pobieranych próbek. Oba te aspekty mają znaczący wpływ nie tylko na bezpośrednie koszty analiz, ale także na aspekty środowiskowe w szerszym zakresie – począwszy od dbałości o zmniejszenie ilości odpadów poprzez zmniejszenie śladu węglowego związanego z logistyką i transportem.

W prezentacji poruszone będą te zagadnienia w odniesieniu do możliwości badawczych nowoczesnego laboratorium.

» pokaż mniej

Monika Partyka
i2 Analytical Limited Sp. z o.o. Oddział w Polsce

12:25-12:40

Wspomaganie remediacji wód podziemnych na terenie zakładu produkcji gazu

» pokaż więcej

Niniejsza prezentacja wyjaśni, w jaki sposób dzięki Ivey-sol® Surfactant Enhanced Remediation (SER®) Technology można zwiększyć "dostępność" zaadsorbowanych globulek i/lub zanieczyszczeń nierozpuszczalnych w wodzie (NAPL) w celu poprawy fizycznej, biologicznej i chemicznej remediacji, obejmującej oczyszczanie oparów, gruntu i wód podziemnych na terenach przemysłowych (zakład produkcji gazu) i terenach komercyjnych (teren poprzemysłowy) na całym świecie. Prezentacja wyjaśni również czynniki hydro-geo-chemiczne, które mają ograniczający wpływ na skuteczną remediację.

» pokaż mniej

George (Bud) Ivey
Ivey International Inc.

12:40-12:55

Panel techniczny - Q&A I

Dr. Sami Al Najem
CDM Smith

12:55-13:40

Lunch

TECHNICZNA II

13:40-13:55

Koncepcyjny model terenu - wnioski z doświadczeń

Laurie Chilcote
Cox-Colvin & Associates, Inc. / Vapor Pin Enterprises, Inc. & Vapor Pin Do Brasil
Craig Cox
Cox-Colvin & Associates, Inc.

13:55-14:10

Fitoremediacja i praktyczne doświadczenia w Europie: Jak rośliny wspomagane przez odpowiednie szczepy bakterii zostały wykorzystane do oczyszczenia terenów przemysłowych, w tym terenów w Belgii i Polsce.

» pokaż więcej

Fitoremediacja i praktyczne doświadczenia w Europie: Jak rośliny wspomagane przez odpowiednie szczepy bakterii zostały wykorzystane do oczyszczenia terenów przemysłowych, w tym terenów w Belgii i Polsce

» pokaż mniej

Randy Mott
Phytoremedia Sp. z o.o

14:10-14:25

Wspomaganie remediacji oparów, zasorbowanych cząstek zanieczyszczeń oraz NAPL na terenach zanieczyszczonych ropopochodnymi i rozpuszczalnikami chlorowcoorganicznymi

» pokaż więcej

Niniejsza prezentacja wyjaśni, w jaki sposób dzięki Ivey-sol® Surfactant Enhanced Remediation (SER®) Technology można zwiększyć "dostępność" zaadsorbowanych globulek i/lub zanieczyszczeń nierozpuszczalnych w wodzie (NAPL) w celu poprawy fizycznej, biologicznej i chemicznej remediacji, obejmującej oczyszczanie oparów, gruntu i wód podziemnych na terenach przemysłowych (zakład produkcji gazu) i terenach komercyjnych (teren poprzemysłowy) na całym świecie. Prezentacja wyjaśni również czynniki hydro-geo-chemiczne, które mają ograniczający wpływ na skuteczną remediację.

» pokaż mniej

George (Bud) Ivey
Ivey International Inc.

14:25-14:40

Remediacja zanieczyszczonych przez arsen wód gruntowych za pomocą innowacyjnej techniki mobilizacji in-situ

» pokaż więcej

W wyniku produkcji sody, kwasu siarkowego, wapna chlorowanego, roztworu wodorotlenku sodu, kwasu chlorowodorowego i nawozów sztucznych w latach 1829-1927, gleba i wody gruntowe w dzielnicach mieszkaniowych były w wysokim stopniu zanieczyszczone przez arsen, a także dioksyny, furany i metale ciężkie. CDM Smith wykonał prawie wszystkie usługi projektowe - od historycznego rozpoznania terenu po zarządzanie budową i nadzór nad remediacją gleby i wód gruntowych (fazy 1-9 HOAI). Podczas remediacji gleby w ciągu 9 lat usunięto i zutylizowano około 190 000 ton zanieczyszczonej gleby, w tym około 50 ton arsenu. Od 2003 r. zanieczyszczenie wód gruntowych było usuwane w ramach konwencjonalnej metody hydraulicznej Pump&Treat, która towarzyszyła rekultywacji gleby.
Po ponad 15 latach udanego użytkowania metody Pump&Treat technika ta została połączona z innowacyjną techniką mobilizacji w celu optymalizacji remediacji wód gruntowych. Innowacyjna technika mobilizacji została opracowana laboratoryjnie (eksperymenty kolumnowe i wsadowe) z wykorzystaniem fosforanu jako środka mobilizującego. Technika ta została dostosowana do potrzeb klienta (test stanowiska badawczego) i jest stosowana na dużą skalę od 2,5 lat. W porównaniu z poprzednią techniką Pump&Treat, usunięcie arsenu zostało tym samym potrojone.

» pokaż mniej

Dr. Sami Al Najem
CDM Smith

14:40-14:55

Panel techniczny - Q&A II

Andre Chiaradia
Lion Environmental

14:55-15:10

Przerwa

ESG

15:10-15:25

Możliwość osiągnięcia zerowej wartości netto w procesie remediacji jako nieodłączny element w sprawozdawczości ESG według ESG Reporting Framework

» pokaż więcej

Dokument ESG Reporting Framework ukierunkowany jest na możliwość rozwoju takich inwestycij, które są zdolne generować punkty węglowe poprzez sekwestrację węgla, aby pomóc w osiągnięciu zerowej emisji netto w 2050 roku. Projekty rozwojowe, zarówno terenów poprzemysłowych jak i niezagospodarowanych, mogą być częścią trajektorii zerowej emisji netto z kompensacją nieuniknionych emisji dwutlenku węgla. Cele naprawcze w rozwoju takich inwestycji muszą obejmować procesy, które działają w kierunku osiągnięcia zerowej emisji netto.
Porozumienie paryskie (197 krajów) dąży do ograniczenia globalnego ocieplenia o 1,5°C. Jakakolwiek szansa na osiągnięcie tego celu wymaga, aby emisja dwutlenku węgla była równa zerowej emisji netto do 2050 roku. Wkład przemysłu jest integralną częścią unijnych wymogów dotyczących raportowania ESG. Istnieje ścisły proces dokumentowania ilości i sposobu sekwestracji węgla, a także rygorystyczny proces tworzenia i dokumentowania kompensacji węglowych.
Koszty rekultywacji zanieczyszczonych terenów są często wysokie i stanowią przeszkodę w rozwoju, ale w przypadku ponownego wykorzystania terenów poprzemysłowych stanowią okazję do dostarczenia rozwiązania Net Zero. Przekształcenie zanieczyszczonych terenów lub zagospodarowanie terenów do tej pory niezagospodarowanych jest okazją do osiągnięcia Net Zero. Każdy projekt jest szansą na poprawę jakości gleby i jej bioróżnorodności oraz zdolności do sekwestracji węgla. Wybór flory, która magazynuje węgiel może być wykorzystany do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju. Dzieje się tak poprzez rozwój naturalnych pochłaniaczy dwutlenku węgla w postaci roślin o szybkim tempie wzrostu, które mogą poprawić jakość siedlisk i stać się miejscem wychwytywania dwutlenku węgla.
Remediacje skażonych gruntów mogą przynieść zerowe netto, a tym samym zrównoważyć koszty i dać możliwość spełnienia wymogu raportowania ESG. Oferuje to korzyści społeczne, ekonomiczne i środowiskowe dla społeczności i dla biznesu o długoterminowym celu Environmental Social Governance.

» pokaż mniej

Andre Chiaradia
Lion Environmental

15:25-15:40

Kluczowe wyzwania związane z raportowaniem emisji.

» pokaż więcej

Nacisk dużych firm i regulatorów na Net Zero i na prowadzenie niskoemisyjnej gospodarki będzie miał niezliczone skutki. Pozostałe podmioty z nimi współpracujące będą musiały bowiem również przygotować się do obowiązku prowadzenia pomiarów i raportowania swojego śladu węglowego i jego oddziaływania, gdyż stawać się to będzie wymogiem rynkowym jak również społecznym. Co należy wziąć pod uwagę przy raportowaniu emisji z zakresu 1, 2 i / lub 3? Czy znasz zakres swojej działalności? Czy masz świadomość, co znajduje się w zasięgu twojej kontroli operacyjnej? Czy znasz współczynniki emisji i lokalne wymagania dotyczące pomiaru i utrzymania inwentaryzacji węgla? Czy rozważałeś automatyzację i zmiany w procesie zaopatrzenia, aby uzyskać odpowiednie dane? Emex pomógł już wielu klientom w rozwiązywaniu tych problemów oraz chętnie przekazuje niektóre ze swoich spostrzeżeń i doświadczeń w tym zakresie.

» pokaż mniej

Daniel Gribbin
EMEX Software

15:40-15:55

Prezentacja produktu Emex CarbonGo z zakresu 1, 2 i 3 do zbierania i raportowania danych na temat emisji.

» pokaż więcej

Podczas REMEDy Emex zaprezentuje nowy produkt - Emex CarbonGo. CarbonGo to oprogramowanie low-code, które pomaga firmom w łatwy sposób mierzyć emisję dwutlenku węgla w zakresie 1, 2 i 3 poprzez automatyzację i usprawnienie zbierania danych zgodnie z najlepszymi praktykami sprawozdawczymi. Wykorzystując zaawansowane możliwości analityczne, CarbonGo pomaga firmom śledzić i zrozumieć ich ślad węglowy. Nasze inteligentne platformy węglowe, analityka predykcyjna i narzędzia AL pomagają zidentyfikować środki o największym wpływie, dzięki czemu można zarządzać celami węglowymi i zmniejszyć ślad węglowy. Ta prezentacja pokaże jak proste i użyteczne może być Emex CarbonGo dla Twojej firmy.

» pokaż mniej

Daniel Gribbin
EMEX Software

15:55-16:10

Panel ESG - Q&A

Sebastian Stachowski
Lion Environmental

16:10-16:20

Przemówienie końcowe

Sebastian Stachowski
Lion Environmental

Uczestnicy REMEDy od 2018 roku do chwili obecnej

Partnerzy REMEDy od 2018 roku do chwili obecnej

AMBASADOR


Marco Falconi
Italian National Institute for Environmental Protection and Research
Marco Falconi jest naukowcem, instruktorem oraz wykładowcą z dziedziny remediacji z ponad ośmioletnim doświadczeniem. Ma wykształcenie z dziedziny zrównoważonego rozwoju oraz zdrowia i bezpieczeństwa ludzi, posiada również stopień naukowy w dziedzinie nauk o środowisku i geologii. Piastował szereg stanowisk dydaktycznych na uniwersytetach i w prywatnych firmach szkoleniowych, a także posiada różnorodne doświadczenie jako współpracownik przy projektach Amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska, Europejskiej Agencji Środowiska i EuroGeoSurveys.
Utlenianie Chemiczne In Situ - raport

(Attached below)

Ekstrakcja Par z Gruntu (SVE)

(Attached below)

GŁÓWNI PRELEGENCI


Paul Bardos
Dyrektor zarządzający ds. technologii środowiska Itd / DOW-COP QP
Profesor Paul Bardos jest dyplomowanym ekologiem z ponad 30-letnim doświadczeniem w zakresie gleboznawstwa i biologii; skażonych gruntów i terenów poprzemysłowych, przetwarzania odpadów i zarządzania ryzykiem, w szczególności technologii biologicznego przetwarzania, oceny zrównoważonego rozwoju, kwestii związanych z glebą i wodą. Ma na swoim koncie >300 publikacji. Jest dyrektorem zarządzającym firmy r3, którą założył w 1997 roku. Przed 1997 rokiem współpracował z Nottingham Trent University, a wcześniej z brytyjskim rządowym instytutem badawczym, Warren Spring Laboratory. Pracował również z wieloma klientami na całym świecie, w tym z międzynarodowymi firmami, przedsiębiorstwami, sieciami interesariuszy i agencjami rządowymi.

Grzegorz Gzyl
Adiunkt / Koordynator projektów, GIG
Grzegorz Gzyl jest badaczem w dziedzinie hydrogeologii i ochrony wód z wykształceniem zarówno geologicznym jak i hydrogeologicznym oraz jest doktorem nauk o Ziemi. Grzegorz odnosi sukcesy w pozyskiwaniu finansowania oraz koordynacji i zarządzaniu projektami z udziałem międzynarodowego i przekrojowego partnerstwa obejmującego badania naukowe, przemysł i administrację z Polski, Niemiec, Włoch, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Francji, Grecji, Czech, Słowenii i Chorwacji. Grzegorz obecnie pracuje jako adiunkt i koordynator projektów w Zakładzie Ochrony Wód, Głównego Instytutu Górnictwa (GIG), Katowice, Polska.

Paul Nathanail
Dyrektor ds. zarządzania jakością gruntów Ltd & Chair SiLC Register Ltd
Dr Nathanail od dawna zajmuje się poprawą standardów w zakresie zarządzania zanieczyszczeniami gruntów oraz zrównoważoną odnową terenów poprzemysłowych. Jest wykwalifikowanym europejskim geologiem i specjalistą w zakresie stanu gruntów. Jest członkiem panelu UE-Chiny ds. gruntów i gleby. Przewodził grupą roboczą, która opracowała normę ISO 18504 Sustainable Remediation. Jest członkiem grupy roboczej NICOLE ds. innowacji oraz nowej grupy NICOLE ds. PFAS. Poprzez CABERNET i różne inne projekty ramowe i horyzontalne UE Paul pracował nad pionierskim zrozumieniem społecznych, środowiskowych i ekonomicznych aspektów przebudowy terenów poprzemysłowych. Przez lata dostarczał ekspertyz dla wielu projektów przebudowy składowisk z odpadami.

PRELEGENCI


Dr. Sami Al Najem
Geolog, Naukowiec ds. środowiska, Inżynier projektu, CDM Smith
Dyplomowany Geolog, Naukowiec ds. środowiska, Inżynier projektu jest specjalistą ds. środowiska w biurze CDM Smith w Bickenbach i ma ponad 5 lat doświadczenia w badaniu środowiska oraz projektowaniu, obsłudze i optymalizacji systemów zakładów remediacji. Obejmuje to wszystkie etapy, począwszy od badań terenowych, poprzez studia wykonalności, badania pilotażowe, aż do wdrożenia i monitorowania ostatecznych działań remediacyjnych. Dzięki swojej wiedzy z zakresu hydrogeologii i hydrogeochemii, dr Al Najem opracował specyficzne dla danego terenu techniki remediacji, takie jak mobilizacja i immobilizacja dla różnych zanieczyszczeń. Dlatego też planuje i ocenia specjalne eksperymenty laboratoryjne i terenowe, przeprowadza testy pompowe i inne metody hydrogeologiczne. Dzięki ścisłej współpracy w ramach projektów badawczych, jest kluczową osobą na styku badań i inżynierii praktycznej. Dzięki temu doświadczeniu może dostarczać naszym klientom rozwiązania wykorzystujące najnowocześniejsze technologie, a jednocześnie skupiać się na optymalizacji technicznej i ekonomicznej proponowanego rozwiązania.

Dr. Sven Arnold
Magister Geoekologii, Uniwersytet Techniczny Bergakademie Freiberg, Niemcy, Dr. rer nat. , Friedrich-Schiller-University Jena, Niemcy, Staż podoktorski - Pracownik Naukowy, Uniwersytet Queensland, Brisbane, Australia, Członek Stowarzyszenia Geoekologii w Niemczech, Członek Inżynierowie Bez Granic, Niemcy, CDM Smith
Sven jest ekspertem w dziedzinie gospodarki wodnej. Ma 16-letnie doświadczenie w badaniach, doradztwie i zarządzaniu projektami. Posiada udokumentowaną wiedzę techniczną w zakresie modelowania wód gruntowych i glebowych, zarządzania zasobami wodnymi oraz rekultywacji terenów pokopalnianych. Przez siedem lat był zaangażowany w różnorodne projekty dla Coal Seam Gas and Mining Industry w Australii. Wrócił do Niemiec w roku 2017 i zaangażował się w projekty remediacji i modelowania wód podziemnych na terenie byłego zakładu rafinacji węgla "Schwarze Pumpe" oraz składowiska odpadów "Terpe". Sven publikuje swoje prace w czasopismach naukowych, materiałach konferencyjnych, książkach oraz w licznych raportach branżowych.

Julien Castellin
Starszy doradca naukowy – Magister nauk o środowisku – Specjalizacja w zakresie zrównoważonego zarządzania zanieczyszczeniami, Junia ISA Lille
43 lata, Absolwent Katolickiego Uniwersytetu w Lille (Magister Nauk o Środowisku) oraz Narodowego Instytutu Politechnicznego Lotaryngii (Magister Nauk o Środowisku), przez 8 lat pracował we francuskiej firmie konsultingowej (stanowiska w Lille i Paryżu), a od 2013 roku w JUNIA-ISA Lille, gdzie współtworzył Stopień Magisterski Gospodarka Odpadami, który od tego czasu koordynuje.

André Chiaradia
Starszy konsultant, Lion Environmental
Konsultant – Opracowywał protokoły bezpieczeństwa i higieny pracy oraz nadzorował ich wdrażanie. Oceniał kwestie potencjalnego narażania na substancje chemiczne i odpady niebezpieczne. Opracowywał i utrzymywał programy bezpieczeństwa i ochrony środowiska w celu zapewnienia zgodności z wymogami. Opracowywał kompleksowe systemy zarządzania środowiskowego. Prowadził szkolenia w zakresie ochrony środowiska, BHP oraz zgodności z przepisami. Świadczył usługisłu na rzecz zakładów przemysłowych, producentów energii, służby zdrowia, producentów farmaceutyków oraz firm z branży life science.
Koordynator do spraw dotacji - Odpowiadał za sektor dotacji dla terenów typu Brownfields, przyznawanych gminom, organizacjom non-profit i innym podmiotom w zakresie nabywania, sprzedaży oraz ponownego zagospodarowywania nieruchomości noszących ślady zanieczyszczeń.
Regulator/Menedżer remediacji - Administrator projektów środowiskowych prowadzonych w ramach programów: US Federal Superfund, CERCLA (Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability Act), Arizona State Superfund i WQARF. Przedstawiciel kontrahentów Departamentu Obrony USA w transakcjach dotyczących gruntów wchodzących uprzednio do zasobu wojskowego.
Dyrektor ds. Środowiska i BHP - Odpowiedzialny za opracowywanie i prowadzenie programów bezpieczeństwa i ochrony środowiska i zapewnianie ich zgodności z regulacjami dotyczącymi projektów i personelu.

Laurie A. Chilcote
Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu / Dyrektor i Wiceprezes Cox-Colvin & Associates, Inc. / Vapor Pin Enterprises, Inc. & Vapor Pin Do Brasil
Laurie Chilcote jest Dyrektorem ds. Sprzedaży i Marketingu w Cox-Colvin & Associates Inc. oraz Wiceprezesem zarządu Vapour Pin Enterprises Inc. i Vapor Pin Brazil. Pełniąc swoje funkcje zapewnia nadzór kierowniczy i techniczny nad całym amerykańskim i międzynarodowym marketingiem oraz sprzedażą Vapor Pin®, zarządza amerykańskimi i międzynarodowymi patentami i znakami towarowymi oraz ustanawia i nadzoruje sieć międzynarodowych dystrybutorów firmy. Rola Laurie uwzględnia edukowanie społeczności środowiskowej w zakresie technologii Vapor Pin® poprzez prezentacje dla firm zajmujących się ochroną środowiska, organów regulacyjnych i deweloperów na całym świecie.

Klaudia Cholewa
Adwokat, Specjalista w zakresie Prawa Ochrony Środowiska, kancelaria CMS
Klaudia Cholewa jest prawnikiem z kilkuletnim doświadczeniem w pracy w kancelariach prawnych oraz doktorantką w Instytucie Nauk Prawnych, Prawo Górnicze i Ochrony Środowiska na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Specjalizuje się w prawie ochrony środowiska. Przygotowywała opinie prawne w zakresie gospodarki odpadami, pozwoleń emisyjnych czy decyzji środowiskowych. Brała również udział w licznych konferencjach naukowych o tej tematyce, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych. Opiniowała i przygotowywała umowy związane z procesami inwestycyjnymi.
Klaudia specjalizuje się również w procesie cywilnym. Zajmowała się obsługą prawną sądową jednego z czołowych polskich ubezpieczycieli, prowadziła również sprawy sądowe zarówno w sprawach gospodarczych, jak i dla klientów indywidualnych.

Craig A. Cox, CPG
Prezes i Główny Naukowiec, Cox-Colvin & Associates, Inc.
Craig Gox jest prezesem zarządu oraz głównym naukowcem w Cox-Colvin & Associates Inc., gdzie jest odpowiedzialny za sprawowanie nadzoru kierowniczego i technicznego nad dużymi projektami środowiskowymi prowadzonymi przez firmę w ramach programów RCRA, CERCLA i Brownfield. Założona w 1995 roku firma Cox-Colvin & Associates, Inc. świadczy usługi doradztwa środowiskowego dla klientów z sektora publicznego i prywatnego na terenie całych Stanów Zjednoczonych.
Oprócz działalności doradczej, Pan Cox bierze czynny udział w licznych regionalnych i międzynarodowych konferencjach na temat migracji i remediacji zanieczyszczeń wód podziemnych, oceny obszarów źródłowych oraz intruzji oparów chemikaliów. Pan Cox jest wynalazcą Vapor Pin®, urządzenia do pobierania próbek powietrza glebowego, używanego na całym świecie i jest twórcą oprogramowania do środowiskowych baz danych, w tym Data Inspector™.
Pan Cox uzyskał tytuł licencjata (B.S.) i magistra (M.S.) z geologii i mineralogii na Uniwersytecie Stanowym w Ohio oraz tytuł zawodowy z hydrogeologii w Colorado School of Mines. Pan Cox jest Certyfikowanym Specjalistą w ramach Ohio EPA Voluntary Action Program i autorem raportów dotyczących tła stężeń metali w glebach, publikowanych przez Ohio EPA. Pan Cox jest również członkiem Komitetu ASTM, który opracowuje normy dotyczące długoterminowego monitorowania systemów ograniczania emisji oparów.

Marco Falconi
Italian National Institute for Environmental Protection and Research
Marco Falconi jest naukowcem, instruktorem oraz wykładowcą z dziedziny remediacji z ponad ośmioletnim doświadczeniem. Ma wykształcenie z dziedziny zrównoważonego rozwoju oraz zdrowia i bezpieczeństwa ludzi, posiada również stopień naukowy w dziedzinie nauk o środowisku i geologii. Piastował szereg stanowisk dydaktycznych na uniwersytetach i w prywatnych firmach szkoleniowych, a także posiada różnorodne doświadczenie jako współpracownik przy projektach Amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska, Europejskiej Agencji Środowiska i EuroGeoSurveys.

Daniel Gribbin
COO and Head of Sustainability & ESG, EMEX Software
Daniel jest dyrektorem operacyjnym i dyrektorem ds. zrównoważnego rozwoju & ESG w Emex. Daniel jest ekspertem w doradztwie z zakresu zrównoważonego rozwoju z szerokim doświadczeniem w Australii, Południowej Ameryce, Europie, Azji i na Bliskim Wschodzie w sektorach takich jak budownictwo, zasoby naturalne, transport, żywność i napoje, rząd, usługi finansowe i produkcja. Daniel dołączył do zespołu ds. zmian klimatu i zrównoważonego rozwoju w KPMG Australia na początku 2010 roku, po ukończeniu studiów licencjackich z zakresu handlu, ze specjalizacją z ekonomii środowiska na Monash University w Australii. W 2021 roku Daniel został zaliczony do grona "20 najlepszych specjalistów ds. zrównoważonego rozwoju z zakresu nieruchomości na Bliskim Wschodzie" przez City Scape MENA. Daniel jest pasjonatem współpracy z klientami, aby pomóc im w ulepszaniu strategicznego rozwoju / połączenia, publicznym raportowaniu na temat zrównoważonego rozwoju, adaptacji i łagodzenia zmian klimatu, obliczaniu wpływu społecznego dostosowanego do UN Global Compact i celów zrównoważonego rozwoju.

Rafał Hałabura
Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Instytut Remediacji Terenów Zanieczyszczonych
Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalizuje się w umowach w procesie inwestycyjnym, remediacji, prawie budowlanym i nieruchomościach. Doradzał w kilkuset projektach w branży budowlanej i energetyki odnawialnej oraz przy największych projektach remediacyjnych w Polsce. W latach 1998-2001 był sekretarzem Prezesa Rady Ministrów. Od 2002 roku stale współpracował z kancelarią stowarzyszoną z Deloitte, a następie z kancelarią Wardyński i Wspólnicy. Obecnie prowadzi własną kancelarię prawną i jest Prezesem Zarządu Stowarzyszenia Instytut Remediacji Terenów Zanieczyszczonych.

George (Bud) Ivey
B.Sc., CES, CESA, P.Chem, EP, Prezes i Starszy specjalista ds. remediacji, Ivey International Inc.
George (Bud) Ivey jest prezesem i starszym specjalistą ds. remediacji w Ivey International Inc. George posiada 30 lat doświadczenia w ocenie środowiska i remediacji, podróżował do ponad 50 krajów i pracował przy ponad 2500 projektach remediacyjnych. Jego wykształcenie związane jest zarówno z chemią organiczną, geologią inżynierską jak również posiada stopień magistra w zarządzaniu projektami. George opracował wiele innowacyjnych technologii remediacyjnych, kilka międzynarodowych patentów związanych zarówno z produktami jak i procesami. Ostatnio także stworzył bezpieczny dla środowiska, biodegradowalny i wolny od PFOA i PFOS zamiennik pianek przeciwpożarowych. Oprócz tego George jest laureatem wielu międzynarodowych nagród środowiskowych takich jak: "Best Environmental & Remediation Solutions Company 2019" czy "2018 Technology Merit Remediation Award".

Randy Mott
Prezes, Phytoremedia Sp. z o.o.
Randy Mott jest amerykańskim prawnikiem (na zlecenie) z 30-letnim doświadczeniem w zakresie remediacji odpadami w USA i UE; były członek Advisory Committee on Waste Remediation (CERCLA) dla Congressional Office of Technology Assessment (USA); dyrektor na Europę, CHWMEG Inc. (waste stewardship assn); oraz prezes zarządu Phytoremedia Sp z o.o.

dr inż. Monika Partyka
Dyrektor R&D, i2 Analytical Limited Sp. z o.o. Oddział w Polsce
MBA – specjalista z zakresu ochrony środowiska, analizy żywności, kosmetyków, suplementów diety i bezpieczeństwa produktów. Od ponad 20 lat związana z badaniami laboratoryjnymi, innowacjami i rozwiązaniami zagadnień analitycznych. Doświadczony praktyk, karierę zawodową rozpoczęła w Trójmieście, pierwsze doświadczenia zdobywając w Katedrze Chemii Analitycznej Politechniki Gdańskiej. W chwili obecnej pracuje w laboratorium i2 Analytical Ltd Sp z o.o. w Rudzie Śląskiej na stanowisku dyrektora ds. wdrożeń i rozwoju.
W pracy zawodowej podkreśla, że konieczna jest determinacja w dążeniu do celu, innowacyjność, kreatywność i krytyczne myślenie oraz ciągłe podnoszenie kompetencji.

Agnieszka Skorupińska
Partner, lider praktyki Prawa Ochrony Środowiska oraz koordynator Zespołu ds. ESG w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, kancelaria CMS
Agnieszka Skorupińska jest adwokatem z blisko piętnastoletnim doświadczeniem zawodowym. Specjalizuje się w polskim i unijnym prawie ochrony środowiska oraz zasobów naturalnych, doradzając przedsiębiorstwom w aspektach regulacyjnych, projektach inwestycyjnych oraz w aspektach środowiskowych transakcji nieruchomościowych, transakcji fuzji i przejęć oraz procesów finansowania. Z sukcesem od lat reprezentuje także klientów w postępowaniach administracyjnych i sądowych dotyczących prawa ochrony środowiska.
Doświadczenie Agnieszki obejmuje projekty z zakresu m.in.: uzyskiwania pozwoleń środowiskowych w tym pozwoleń zintegrowanych, historycznego zanieczyszczenia gruntów i wód gruntowych, szkód w środowisku, raportów początkowych, ocen oddziaływania na środowisko, ochrony powietrza, w tym dostosowania do standardów emisyjnych określonych w IED oraz w konkluzjach BAT oraz uzyskania derogacji i odstępstw od tych standardów, zmian klimatycznych (climate change) w tym kwestie związane z emisją CO₂ (EU ETS), gospodarowaniem odpadami i wodami, hałasu oraz REACH.
Jako doradca skutecznie reprezentowała spółki z sektora energetycznego, chemicznego, budowlanego, gospodarki odpadami, FMCG, wodociągowego i kanalizacyjnego, odnawialnych źródeł energii, górniczego, samochodowego, odzieżowego, spożywczego.
Koordynuje prace Zespołu ds ESG w CMS w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej.

Lorenzo Sacchetti
Dyrektor ds. Technologii Remediacji na Europę, Bliski Wschód i Afrykę, Carus Europe
Lorenzo ma ponad 25-letnie doświadczenie w branży środowiskowej i chemicznej, obecnie przebywa we Włoszech. Lorenzo rozpoczął swoją karierę w największych firmach konsultingowych w dziedzinie ochrony środowiska, takich jak Dames and Moore (AECOM), Groundwater Technology-Fluor Daniel i ERM jako główny konsultant w grupie ds. terenów skażonych, zdobywając duże doświadczenie w zakresie charakterystyki terenów skażonych i zabiegów in-situ (ISCO, Bioremediation). Po tym doświadczeniu Lorenzo dołączył do Carus Europe jako Dyrektor Technologii Remediacji na Europę. W 2012 roku Lorenzo został mianowany Dyrektorem ds. Technologii Remediacyjnych na Europę, Bliski Wschód i Afrykę (EMEA) z odpowiedzialnością za sprzedaż ogólną dla obszaru WST (Wielka Brytania, Francja, kraje Beneluksu, Włochy i Szwajcaria). Doświadczenie Lorenzo obejmuje rozwój rynku w zakresie remediacji i zagadnień środowiskowych, a w szczególności remediacji zanieczyszczonej gleby i wód gruntowych, oczyszczania wody i miejskiej wody pitnej. Lorenzo ukończył studia w zakresie inżynierii środowiskowej i cywilnej (Politecnico di Milano, Włochy) i jest zarejestrowanym inżynierem zawodowym.

Sebastian Stachowski
Dyrektor zarządzający, Lion Environmental
Sebastian Stachowski jest założycielem REMEDy oraz konsultantem ds. ochrony środowiska. Obecnie pracuje jako Dyrektor Zarządzający w Lion Environmental. W swojej karierze zajmował się oceną skażonych gruntów, pozwoleniami i audytem środowiskowym, dokonał szeregu ocen środowiskowych, analiz Due Diligence oraz audytów zgodności na terenie Polski i Belgii. Poadto uczestniczył w tworzeniu projektów remediacji ex-situ i wykonywaniu remediacji DNAPL prowadzonej we Włoszech. Sebastian przeprowadził wiele badań środowiskowych, studia wykonalności dotyczące wyboru lokalizacji inwestycji, zaopatrzenia w wodę i gospodarki ściekowej, a także raporty dotyczące oceny oddziaływania na środowisko. Sebastian jest absolwentem Uniwersytetu w Cambridge.

Dr Katarzyna Barańska
Radca prawny, Partner, Szef Praktyki Infrastruktura i Środowisko, Kochański & Partners
Katarzyna jest radcą prawnym, specjalizuje się w projektach regulacyjnych i infrastrukturalnych, ze szczególnym uwzględnieniem prawnych aspektów procesu inwestycyjnego. Prowadzi także projekty z zakresu prawa ochrony środowiska.
Posiada bogate doświadczenie w zakresie inwestycji w odnawialne źródła energii, obejmujące zarówno analizy typu due diligence, jak i doradztwo transakcyjne oraz reprezentowanie klientów przed organami administracji publicznej. Doradzała w zakresie budowy i rozbudowy farm wiatrowych, fotowoltaicznych i elektrowni wodnych. Ponadto realizowała projekty związane z budową infrastruktury pod wydobycie kopalin.

Joaquim Halen
Customer Success Manager Haemers Technologies
Joaqiuim Halen jest inżynierem środowiska w Haemers Technologies jako inżynier projektu, oraz Customers Success Manager. Do jego głównych zadań należy, prezentacja technologii, oraz wsparcie bieżących projektów w terenie jak i w biurze.

Paweł Kot
Business Development Manager, i2 Analytical
Paweł jest inżynierem środowiska z ponad 12-letnim doświadczeniem w zakresie doradztwa środowiskowego i usług laboratoryjnych. W trakcie swojej kariery brał udział w wielu projektach remediacyjnych oraz szeregu audytów środowiskowych (w Polsce, Belgii, Hiszpanii i na Litwie), był wiodącym ekspertem i audytorem ds. azbestu w międzynarodowej firmie konsultingowo-inżynieryjnej oraz odegrał kluczową rolę w tworzeniu działu rozwoju i wdrożeń w polskim oddziale komercyjnego laboratorium badawczego. Od prawie dwóch lat jego głównym zadaniem jest rozwój obecności biznesowej wiodącej międzynarodowej firmy laboratoryjnej i2 Analytical w Polsce. Elementem nierozerwalnie związanym z tą działalnością jest wykorzystywanie osobistego doświadczenia oraz narzędzi badawczych oferowanych przez i2 Analytical do zapewnienia skutecznego wsparcia klientom nawet w najbardziej złożonych i wymagających projektach z zakresu inżynierii środowiska.

Harry O’Neill
Prezes Beacon Environmental
Harry O’Neil - prezes Beacon Environmental, ma ponad 30 letnie doświadczenie w badaniach powietrza glebowego i intruzji powietrza glebowego. Zdobywał je zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i na całym świecie – w ponad 40 krajach na wszystkich siedmiu kontynentach. Pod jego kierownictwem, Beacon osiągnęło akredytację ISO/IEC 170205 w zakresie analizy próbek powietrza glebowego i powietrza w celu określenia śladowych ilości stężeń substancji organicznych. Ponadto, Harry nadzorował wdrażanie programu umożliwiającego Beacon stanie się pierwszą akredytowaną przez NEFAP organizacją pobierającą próbki I dokonującą pomiarów w terenie (FSMO) w Stanach Zjednoczonych. Harry od początku był zwolennikiem przyjęcia technologii pasywnego poboru próbek na poziomie krajowym i międzynarodowym, oraz kierował tysiącami badań nad poborem próbek powietrza glebowego. Jest założycielem Association of Vapor Intrusion Professionals (AVIP), oraz głównym autorem normy ASTM D7758 : Standard Practice for Passive Soil Gas Sampling in the Vadose Zone. Prezentował wyniki badan w całych Stanach Zjednoczonych, oraz na arenie międzynarodowej – na 5 kontynentach.

Sylwia Janiszewska
Kierownik działu Remediacji, Remea sp. z o.o.
Dr inż. nauk technicznych w dyscyplinie Inżynieria Środowiska Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, absolwentka ochrony środowiska Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego oraz technologii chemicznej Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej. Kierownik działu remediacji w firmie Remea sp. z o.o. Specjalizuje się w remediacji środowiska gruntowo-wodnego. Projektuje oraz wprowadza innowacyjne rozwiązania systemów technologicznych oczyszczania ścieków, wód gruntowych oraz gruntu. Nadzoruje prace na budowach w firmie Remea Sp. z o.o. pod względem prac remediacyjnych. W latach 2011-2015 asystentka na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska na Politechnice Łódzkiej. Autorka oraz współautorka około 25 publikacji naukowych, w tym artykułów z listy filadelfijskiej. Prelegent na licznych konferencjach krajowych i zagranicznych. Członek założyciel Stowarzyszenia Instytutu Terenów Zanieczyszczonych.

Piotr Wojda
Mianowany urzędnik naukowy Komisji Europejskiej, Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna: Wspólnotowe Centrum Badawcze.
Piotr dołączył do grona pracowników Komisji Europejskiej w 2009 roku do Dyrekcja Generalnej Wspólnotowego Centrum Badawczego. Zajmował sie wymiana danych geograficznych przy zintegrowanych systemach zarządzania i kontroli subwencji rolniczych: Systemu Informacyjnego Działek Rolnych w krajach członkowskich. Następnie, Piotr przeniósł sie do Dyrekcji Generalnej Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich w Brukseli w Belgii, gdzie zajmował sie podobna tematyka od strony legislacyjnej. Następnie, w 2019 Piotr powrócił do Wspólnotowego Centrum Badawczego we Włoszech, aby koordynować badania naukowe na temat miejscowego i rozproszonego zanieczyszczenia gleb w kontekście funkcjonowania większych ekosystemów, bezpieczeństwa żywieniowego, zrównoważonego rolnictwa i zdrowia w kontekście Wspólnotowej Polityki Rolnej i wskaźników pozwalających na pomiary osiągnięcia zamierzeń tej polityki. Dodatkowo, Piotr zajmuje sie zanieczyszczeniem gleb w kontekście światowych celów zrównoważonego rozwoju, zatrzymania degradacji zasobów ziemskich i strategi przywrócenia ich do pelnej funkcjonalnosci. Piotr lubi łączyć ludzi i dziedziny naukowe.
Piotr Wojda otrzymał tytuł doktora nauk inżynierskich z Uniwersytetu Liege w Belgii, magistra geologii z Uniwersytetu Warszawskiego i magistra ekonomii ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w Polsce.

Brad Elkins
Dyrektor ds. Sprzedaży Technicznej, EOS Remediation
Brad Elkins kieruje działem sprzedaży i wsparcia technicznego w EOS Remediation z siedzibą w RTP NC. Specjalizuje się we wdrażaniu strategii bioremediacyjnych, do usuwania szkodliwych substancji z gleby i wód podziemnych. Zdobył tytuł magistra geologii na East Carolina University, i jest zarejestrowanym zawodowym geologiem w NC. Brad pomaga klientom osiągać możliwie najlepsze efekty remediacji, wykorzystując technologię EOS Remediation. Stosuje się ją na całym świecie, w przypadku terenów zanieczyszczonych rozpuszczalnikami chlorowanymi, nadchloranem, metalami ciężkimi, substancjami grożącymi wybuchem, bioargumentacje dla PCE i jego pochodnych, 1,4-dioksan i ropa naftowa, regulacja pH warstwy wodonośnej, węglowodory (BTEX).

Travis Barnum
Koordynator ds. Terenów poprzemysłowych w stanie Arizona, Arizona Department of Environmental Quality
Travis Barnum jest koordynatorem ds. terenów poprzemysłowych w Arizonie, USA. Pracował przy ponad 30 projektach skupiających się na terenach poprzemysłowych na terenie całego stanu. Pomagał małym i wiejskim społecznościom zająć się zaniedbanymi nieruchomościami poprzez oceny środowiskowe i oczyszczanie środowiska. Travis zaprezentuje jak tereny poprzemysłowe mogą przyczynić się do zniwelowania zniszczeń środowiskowych oraz wykorzystana do zaspokojenia potrzeb społeczności.

Brant A. Smith, P.E., Ph.D.
Technology Manager, PeroxyChem ©
Brant Smith jest Kierownikiem ds. Technologii w PeroxyChem. Posiadając ponad 20–letnie doświadczenie zaprojektował i wdrożył liczne metody zastosowań technologii oraz testów laboratoryjnychopierających się na ISCO, bioremediację in situ, redukcję chemiczną in situ oraz stabilizację metali. Jest autorem ponad 90 prezentacji przedstawianych na konferencjach na całym świecie, a jego badania były publikowane między innymi w Environmental Science and Technology, Journal of Contaminant Hydrology, Environmental Toxicology and Chemistry, Journal of Environmental Science and Health, i Journal of Environmental Engineering. BrantSmith uzyskał wykształcenie na kierunku Inżynierii Lądowej i Środowiska oraz Ekonomii na Worcester Polytechnic Institute a także tytuł magistra a następnie doktora Inzynierii Lądowej na Washington State University. Jest zarejestrowany jako zawodowy inżynier w stanie Waszyngton, USA.

Radosław Piechal
Country Environmental Manager, Panattoni Development Europe sp. z o.o.
Radosław Piechal jest absolwentem Międzywydziałowego Studium Gospodarki przestrzennej w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ukończył również studia podyplomowe na Politechnice Warszawskiej w zakresie systemów informacji przestrzennej. Pracował w branży doradztwa środowiskowego oraz w sektorze nieruchomości, wydobywczym i energetycznym. Był zaangażowany w sporządzanie raportów oceny oddziaływania na środowisko farm wiatrowych
i biogazowni rolniczych, a także raportów oceny oddziaływania na środowisko, społeczeństwo
i zdrowie (ESHIA) oraz uzyskiwanie pozwoleń dla koncesji poszukiwawczych za gazem łupkowym w Polsce. Nadzorował remediacje oraz wykonywał audyty środowiskowe fazy I i II, compliance w Polsce, na Słowacji, w Rosji i na Ukrainie. Od 2018 roku Radosław pracuje w Panattoni Development Europe, a od 2021 jako Country Manager, nadzoruje proces due diligence, oceny środowiskowej terenu oraz koordynuje prace remediacyjne terenów zanieczyszczonych.

Ewa Szczebak
Starszy Specjalista ds. Środowiskowych, Arcadis Sp. z o.o.
Ewa Szczebak jest starszym specjalistą ds. ochrony środowiska, kierownikiem projektów w Arcadis, oraz certyfikowanym hydrogeologiem. Zdobyła tytuł mgr inż. geologii, hydrogeologii i ochrony środowiska na Uniwersytecie Wrocławskim. Ewa dołączyła do zespołu Arcadis w 2007 r., biorąc udział głównie w projektach skupiających się na ocenach środowiskowych i remediacjach (głównie in – situ), teraz zaangażowana jest w projekty cechujące się złożonymi aspektami hydrogeologicznymi i środowiskowymi.. Od 2014 roku jest członkiem zespołu oceny ryzyka w Arcadis Poland.

Przemysław Wyskocki
Inżynier budowlany/Asystent projektanta, REMEA PL
Przemysław posiada tytuł mgr inż. inżynierii lądowej, który zdobył na Politechnice Poznańskiej. Od początku swojej kariery zawodowej pracował w firmach budowlanych – w działach odpowiedzialnych za jakość wykonywanych robót, jako laborant, kierownik laboratorium, technolog. W marcu 2020 r. dołączył do zespołu zajmującego się projektem pt. “Remediacja terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych w rejonie stawu Kalina w Świętochłowicach”.

Piotr Surma
Dyrektor Kontaktu, Remea sp. z o.o.
Piotr jest absolwentem kierunku Budownictwo (specjalność geotechnika) na Politechnice Krakowskiej. Posiada ponad 15–letnie doświadczenie w branży geotechnicznej – jako kierownik robót, projektant, kierownik budowy. Obecnie pełni rolę dyrektora kontraktu, w Remea sp. z o. o i odpowiada za wdrażanie projektu pt. “Remediacja terenów zdegradowanych oraz zanieczyszczonych w rejonie stawu Kalina w Świętochłowicach”.

Dr n. biol. Anicenta Bubak
CENIA-EKSPERTYZY
Prywatna firma wykonująca ekspertyzy i opinie w zakresie wpływu szkodliwych substancji i czynników na zdrowie ludzi i stan środowiska. Główne obszary działalności to: oceny oddziaływania na zdrowie, ocena ryzyka zdrowotnego dla zdrowia ludzi, ocena ryzyka ekologicznego, analiza konfliktów społecznych dotyczących kontrowersyjnych przedsięwzięć.
Anicenta BUBAK jest doktorem nauk biologicznych o specjalności toksykologia środowiskowa. Główne obszary zainteresowań to zanieczyszczenia powietrza, wody, gleby; narażenie dzieci na metale ciężkie, ocean ryzyka zdrowotnego (HRA) i oceny oddziaływania na zdrowie w ramach ocen oddziaływania na środowisko (EHIA). Brała udział w opracowaniu narzędzi pomocnych w ocenach oddziaływaniu na zdrowie (HIA) przedsięwzięć planowanych na terenach rolniczych i miejskich. Jej zainteresowania skupiały się wokół włączenia procedury ocen oddziaływania na zdrowie do procesu podejmowania decyzji podnoszenia kwalifikacji uczestników procesu (projekt WHO: Efektywność Ocen Oddziaływania na Zdrowie). Była uczestnikiem następujących projektów międzynarodowych UE dotyczących narażenia dzieci na metale pochodzące z gleby (2-FUN), oceny ryzyka zdrowotnego powodowanego przez metale w glebie (I+DARTS), dotyczące zanieczyszczenia wód i wód gruntowych (FOKS), a także zmian klimatu w odniesieniu do zdrowia ludzi i ich samopoczucia: BRIDGE and PREPARED.

Dawid Jasiński
Geotechnik | Doradca projektowy,
Grupa Pietrucha
Dawid współpracuje z wykonawcami i wspiera działania z zakresu badań i rozwoju. Absolwent Politechniki Śląskiej na wydziale Górnictwa i Geologii, specjalizacja Budownictwo Podziemne i Ochrona Powierzchni. Doświadczenie zawodowe w geologii inżynierskiej i geotechnice zdobył zarówno w pracy w Polsce jak i za granicą m.in. w Anglii, Kazachstanie i Australii.

Wojciech Wołkowicz
Badacz, Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy
Wojciech Wołkowicz posiada wieloletnie doświadczenie w dziedzinach związanych z geologią środowiskową, gospodarowaniem odpadamioraz weryfikacją systemów zabezpieczeń składowisk. Jest autorem i współautorem licznych opracowań na temat stanu środowiska, w szczególności gruntów i wód podziemnych na terenach przemysłowych i poprzemysłowych. Wojciech jest także członkiem zespołu ds. terenów poprzemysłowych powołanego przez Ministra Klimatu i Środowiska.

André Chiaradia
Senior Consultant, Lion Environmental
Develop health and safety protocols, oversee implementation and addressed potential exposure issues to various chemicals and hazardous waste. Develop and maintained safety and environmental programs to ensure compliance with requirements. Institute comprehensive Environmental Management Systems. Carry out safety programs and conduct baseline assessments and comprehensive risk evaluations. Provide training in environmental, health and safety and regulatory compliance. Services conducted for: manufacturing entities, energy produces, health care, pharmaceutical producers, and life science companies.

Craig Franzel
Senior Project Manager,CDM Smith
Mr. Franzel is a senior project manager with the CDM Smith International Department based in Germany and has +20 years of experience as an environmental consultant. His experiences include environmental site assessments and investigations, remediation of contaminated sites, environmental compliance auditing, environmental management system implementation, permitting, industrial hygiene monitoring and emergency response, evaluation of pollution prevention/waste minimization alternatives, and geotechnical monitoring. During his current role as a Senior Project Manager at CDM Smith Mr. Franzel serves as the Project Manager for the subject remediation project in Japan.

Piotr Kociołek
Environmental director Europe, Panattoni Europe
Piotr Kociołek: born in Poland, living in Italy. A graduate of the Faculty of Chemistry at the University of Turin. All his career concentrates on environmental science, for 24 years Piotr has been working as an environmental consultant, and since 2016 he is a an European Director of Environmental Protection for Panattoni Development Europe. He is a full Member of the British IEMA (Institute of Environmental Management and Assessment). Piotr's main scope of professional experience is as following: environmental site assessments for industrial and commercial facilities (Phase I ESA (environmental site assessment), Phase II ESA, EDD (environmental due diligence)), planning and implementation of remediation projects, including estimation and calculation of environmental / remedial costs related to transactions (M&A - mergers and acquisitions).

Slawomir Adamczyk
Head of Environmental Damage Prevention, Repair andInformation on the Environment and Environmental Management Department
An Employee of the Regional Directorate for Environmental Protection in Katowice since its creation i.e. on November 15th, 2008.
Position: Head of Environmental Damage Prevention, Repair Department and Information on Environment and Environmental Management (since June 2012). Many years of experience in conducting, supervising proceedings and verification of documents in the field of environmental damage, historical pollution of the earth’s surface, waste management in closed areas, waste storage in a place not intended for this and providing information about the environment.
Previous professional experience: Katowice Geological Enterprise (mainly in geological engineering) Silesian Voivodship Office (environmental protection, groundwater protection)
Education: MA. In Geology (specialization in hydrogeology), University of Silesia in Katowice, Faculty of Earth Sciences in Sosnowiec; postgraduate studies in “Instruments and techniques of environmental management”, AGH University of Science and Technology in Krakow.

Craig A. Cox, CPG
President/Principal Scientist, Cox-Colvin & Associates, Inc.
Craig Cox currently serves as President and Principal Scientist for Cox-Colvin & Associates, Inc, and is responsible for providing managerial and technical oversight on major environmental projects conducted by the firm under RCRA, CERCLA, and Brownfield programs. Cox-Colvin & Associates, Inc., founded in 1995, provides environmental consulting services to public and private sector clients throughout the United States.
In addition to his consulting activities, Mr. Cox provides lectures and poster presentations at numerous regional and international conferences on the topics of groundwater contaminant migration and remediation, source area evaluations, and the assessment of vapor intrusion migration pathways. Mr. Cox is the inventor of the Vapor Pin®, a sub-slab soil gas sampling device used worldwide, and is the primary architect of a variety of environmental database applications, including Data InspectorTM.
Mr. Cox received his B.S. and M.S. degrees in Geology and Mineralogy from The Ohio State University and a Professional Degree in Hydrogeology from the Colorado School of Mines. Mr. Cox is a Certified Professional under Ohio EPA’s Voluntary Action Program and a contributing author on reports concerning background metals concentrations in soils published by Ohio EPA. Mr. Cox is also a member of the ASTM Committee developing standards for the long-term monitoring of vapor mitigation systems.

Piotr Bąbała
Contract Director, REMEA
Piotr Bąbała is a graduate of the Faculty of Civil Engineering, specializing in geotechnics and special construction at the AGH University of Science and Technology in Krakow. He achieved his experience on large geotechnical projects while working for the Menard Group - one of the largest geotechnical companies in the world. His professional practice and experience in the field of design was acquired in projects related to various sectors of the economy, which allowed him to obtain a technical and construction specialization in GEOTECHNICS. He is an active participant in scientific conferences both in Poland and in the international arena, and openly applies the obtained knowledge into practice. His last two years of professional activity focused on remediation issues where, as contract director together with REMEA, he directed one of the largest projects in southern Poland - an investment applied towards the revitalization of degraded areas with the goal of transforming polluted areas into public utility areas.

Guido Ebert
Senior Business Development Manager,CDM Smith
Mr. Ebert is a senior Business Development Manager with +25 years of working experience with international clients. Mr. Ebert’s experience includes Business Development, Key Account Management, Program and Project Management, Due Diligence, Environmental Site Assessment (Phase I to III), Health-Risk Assessment, Remediation Design, Implementation and Monitoring, and QA/QC-Management. For the subject remediation project in Japan, he serves as a client lead and QA/QC Manager.

Aneta Chochorek
Managing Director at WESSLING Polska sp. z o.o
Aneta Chochorek is the Managing Director at WESSLING Polska.
Associated with the company since 2008, where she began her career as a Laboratory Manager. She was responsible for the design, construction, implementation of the quality management system and management of the new WESSLING Polska environmental laboratory in Krakow. Since 2013, he has been working as the Managing Director, overseeing the work of environmental and food laboratories in Poland. Previously, she worked at the Laboratory of the Provincial Inspectorate for Environmental Protection in Krakow.
She has been associated with the environmental protection industry for over 20 years.
She is a graduate of the Faculty of Chemistry of the Jagiellonian University.

Martynas Paškevičius
Partner, ESSPO

Oliver Phipps
Partner in ERM - Global Director for Key Accounts; Leader of the Contaminated Areas Section for the region of Europe, the Middle East and Africa; Chairman of the Regulatory Working Party - NICOLE
Oliver Phipps is a UK trained hydrogeologist who has worked internationally in environmental & sustainability consulting for nearly 30 years. He currently fulfills two roles at ERM, as Partner lead of the Liability Portfolio Management & Remediation service in EMEA and ERM’s global technology enablement programme. Oliver recently took over as Chair of the Regulatory Working Group at NICOLE, the leading industry network for contaminated land in Europe.

Opinie uczestników o konferencji REMEDY


REMEDy 2022-opinia1

Konferencja bardzo mi się podobała, uczestniczyłem w niej po raz pierwszy i mimo pandemii i odbioru internetowego bardzo mi się podobała. Po raz pierwszy o wiele bardziej doceniam przygotowanie merytoryczne i techniczne panelistów z Polski. Mam wrażenie, że w wielu kwestiach dogoniliśmy, a nawet wyprzedziliśmy naszych kolegów z Europy i nie tylko. Wyrazy uznania dla wszystkich, organizatorów i prelegentów.

Dyrektor Generalny
Cenia-Ekspertyzy

REMEDy
2022-01-28T12:49:58+01:00

Dyrektor Generalny
Cenia-Ekspertyzy

Konferencja bardzo mi się podobała, uczestniczyłem w niej po raz pierwszy i mimo pandemii i odbioru internetowego bardzo mi się podobała. Po raz pierwszy o wiele bardziej doceniam przygotowanie merytoryczne i techniczne panelistów z Polski. Mam wrażenie, że w wielu kwestiach dogoniliśmy, a nawet wyprzedziliśmy naszych kolegów z Europy i nie tylko. Wyrazy uznania dla wszystkich, organizatorów i prelegentów.

REMEDy 2022-opinia2

Ogromna baza wiedzy w pigułce. Ciekawe i przekrojowe tematy

Główny Konsultant
ERM Polska

REMEDy
2022-01-28T12:51:02+01:00

Główny Konsultant
ERM Polska

Ogromna baza wiedzy w pigułce. Ciekawe i przekrojowe tematy

REMEDy 2022-opinia4

Bardzo sprawna organizacja konferencji, ciekawy dobór tematów i prelegentów. Gratuluję, że mimo panującej sytuacji nie zrezygnowaliście z konferencji. Brawo!

Kierownik działu
Rada Infrastruktury Kapitałowej

REMEDy
2022-01-28T12:51:53+01:00

Kierownik działu
Rada Infrastruktury Kapitałowej

Bardzo sprawna organizacja konferencji, ciekawy dobór tematów i prelegentów. Gratuluję, że mimo panującej sytuacji nie zrezygnowaliście z konferencji. Brawo!

REMEDy 2022-opinia5

Bardzo wartościowa konferencja. Umożliwia poznanie zarówno nowych metod badania zanieczyszczeń gleby, jak i rozwiązań remediacyjnych niestosowanych jeszcze w Polsce.

Specjalista ds. szkód w środowisku
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie

REMEDy
2022-01-28T12:52:46+01:00

Specjalista ds. szkód w środowisku
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie

Bardzo wartościowa konferencja. Umożliwia poznanie zarówno nowych metod badania zanieczyszczeń gleby, jak i rozwiązań remediacyjnych niestosowanych jeszcze w Polsce.

REMEDy 2022-opinia6

REMEDy jest atutem dla społeczności skażonych terenów w Europie Północno-Wschodniej

Technolog
ISPRA, Instytut Ochrony Środowiska i Badań Naukowych

REMEDy
2022-01-28T12:53:12+01:00

Technolog
ISPRA, Instytut Ochrony Środowiska i Badań Naukowych

REMEDy jest atutem dla społeczności skażonych terenów w Europie Północno-Wschodniej

REMEDy 2022-opinia7

Uważam, że konferencja była bardzo profesjonalnie zorganizowana i przeprowadzona.

Starszy specjalista ds. środowiska
JARS S.A.

REMEDy
2022-01-28T12:53:38+01:00

Starszy specjalista ds. środowiska
JARS S.A.

Uważam, że konferencja była bardzo profesjonalnie zorganizowana i przeprowadzona.

REMEDy 2022-opinia8

Bardzo podobała mi się treść i organizacja wydarzenia, z niecierpliwością czekam na przyszłoroczną konferencję i nawiązanie nowych kontaktów.

Główny inżynier ds. remediacji

REMEDy
2022-01-28T12:54:04+01:00

Główny inżynier ds. remediacji

Bardzo podobała mi się treść i organizacja wydarzenia, z niecierpliwością czekam na przyszłoroczną konferencję i nawiązanie nowych kontaktów.

REMEDy 2022-opinia9

Bardzo merytoryczna, łącząca biznesowe aspekty prawa i technologii.

Uczestnik REMEDY 2018

REMEDy
2022-01-28T12:54:31+01:00

Uczestnik REMEDY 2018

Bardzo merytoryczna, łącząca biznesowe aspekty prawa i technologii.

REMEDy 2022-opinia10

Bardzo merytoryczna, łącząca biznesowe aspekty prawa i technologii.

Uczestnik REMEDY 2018

REMEDy
2022-01-28T12:54:58+01:00

Uczestnik REMEDY 2018

Bardzo merytoryczna, łącząca biznesowe aspekty prawa i technologii.

REMEDy 2022-opinia11

Konferencja była bardzo merytoryczna, z doskonale dobranymi prelegentami i świetną organizacją.

Uczestnik REMEDY 2018

REMEDy
2022-01-28T12:55:15+01:00

Uczestnik REMEDY 2018

Konferencja była bardzo merytoryczna, z doskonale dobranymi prelegentami i świetną organizacją.

REMEDy 2022-opinia12

Bardzo cenna i potrzebna, zwłaszcza możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy pracownikami organów administracji publicznej a przedstawicielami nauki i biznesu.

Uczestnik REMEDY 2019

REMEDy
2022-01-28T12:55:43+01:00

Uczestnik REMEDY 2019

Bardzo cenna i potrzebna, zwłaszcza możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy pracownikami organów administracji publicznej a przedstawicielami nauki i biznesu.

REMEDy 2022-opinia13

Bardzo interesujące wydarzenie. Szczególnie interesujące ze względu na wykłady wielu praktyków w dziedzinie utylizacji skażonych gruntów. Już z niecierpliwością czekam na kolejną edycję.

Asystent naukowo-dydaktyczny

REMEDy
2022-01-28T12:56:08+01:00

Asystent naukowo-dydaktyczny

Bardzo interesujące wydarzenie. Szczególnie interesujące ze względu na wykłady wielu praktyków w dziedzinie utylizacji skażonych gruntów. Już z niecierpliwością czekam na kolejną edycję.

REMEDy 2022-opinia14

Bardzo dobra organizacja. Bardzo ciekawe zagadnienia poruszane podczas wydarzenia. Dziękuję i mam nadzieję, że będzie to kontynuowane w kolejnych latach.

Asystent Profesora
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa

REMEDy
2022-01-28T12:56:29+01:00

Asystent Profesora
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa

Bardzo dobra organizacja. Bardzo ciekawe zagadnienia poruszane podczas wydarzenia. Dziękuję i mam nadzieję, że będzie to kontynuowane w kolejnych latach.

REMEDy 2022-opinia15

Serce rośnie, gdy widzi się, że remediacja w Polsce zaczyna być traktowana poważnie. Wielkie słowa uznania dla firm podejmujących lub realizujących ważne kontrakty remediacyjne.
Gratuluję Państwu ciekawej i aktualnej tematyki konferencji. Z przyjemnością wysłuchałem i obejrzałem wszystkie prezentacje.
Z niecierpliwością czekam na kolejne REMEDY.

Profesor uniwersytetu
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn

REMEDy
2022-01-28T12:56:55+01:00

Profesor uniwersytetu
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn

Serce rośnie, gdy widzi się, że remediacja w Polsce zaczyna być traktowana poważnie. Wielkie słowa uznania dla firm podejmujących lub realizujących ważne kontrakty remediacyjne. Gratuluję Państwu ciekawej i aktualnej tematyki konferencji. Z przyjemnością wysłuchałem i obejrzałem wszystkie prezentacje. Z niecierpliwością czekam na kolejne REMEDY.
0
0
REMEDy

ŚREDNIA OCENA POPRZEDNIEJ EDYCJI KONFERENCJI

W SKALI 1-6

LION ENVIRONMENTAL


Lion Environmental jest niezależną firmą konsultingową stworzoną przez osoby, które chcą zmieniać rzeczywistość na lepszą. Nasi założyciele odnosili sukcesy jako dyrektorzy, kierownicy projektów, czy konsultanci w najbardziej prestiżowych firmach konsultingowych działających w branży środowiskowej. Z biegiem czasu aspiracje naszych założycieli wzrastały ponad firmy, w których pracowali, więc podjęli niezwykle ważną decyzję, aby wykorzystać swoją wiedzę i doświadczenie i stworzyć własną firmę. Zaangażowanie zespołu jest naszym podstawowym fundamentem.

ORGANIZATOR


PARTNERZY