O KONFERENCJI


REMEDy to konferencja poświęcona zagadnieniom środowiskowym, które mają wpływ na Polskę. Została zainicjowana w 2018 roku przez firmę doradczą Lion Environmental Sp. z o.o., a jej celem jest poruszanie problemów związanych z zanieczyszczeniem powierzchni ziemi. Sukces konferencji pozwolił na poszerzenie jej zakresu o szersze spektrum tematyczne. W konferencji uczestniczą deweloperzy, właściciele gruntów, laboratoria, konsultanci środowiskowi, kancelarie prawne oraz instytucje państwowe, takie jak Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (GDOŚ), Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska (RDOŚ) i Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. REMEDy skupia się na wymogach i rozumieniu prawa oraz na powiązanych z tym technologiach remediacji gruntu i wód podziemnych. Konferencja ta jest okazją do przyjrzenia się podejściu do kwestii środowiskowych z prawnego i technicznego punktu widzenia oraz do poznania doświadczeń z funkcjonowania regulacji poza Polską. Na poprzednich konferencjach przedstawiono doświadczenia z Kanady, Włoch, Niemiec, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. W tym roku przyjrzymy się Japonii.

Liczba uczestników REMEDy Summit

2018

2019

O PROGRAMIE


Konferencja REMEDy Online składa się z trzech sesji tematycznych: międzynarodowej, prawnej i technicznej.

Uczestnicy konferencji mogą poznać nowe technologie badawcze i remediacyjne, a także metody i praktyki, które nie są zwykle stosowane w Europie Środkowej i Wschodniej. Podczas konferencji prelegenci przedstawiają tematy związane z nowo pojawiającymi się zanieczyszczeniami i specyficznymi, trudno usuwalnymi zanieczyszczeniami środowiska, które nie są jeszcze uregulowane przez polskie prawo. Dotychczasowe konferencje dotyczyły takich tematów jak azbest w glebie oraz mikroplastik. Nadchodząca konferencja będzie między innymi obejmowała dyskusję na temat związków perfluorowanych (PFAS), które zaczynają stawać na czele zagadnień związanych z zanieczyszczeniem gruntów i wód na świecie.

DO ROZPOCZĘCIA KONFERENCJI ZOSTAŁO

DNI
0
-31
-4
GODZINY
-2
-1
MINUTY
0
-2
SEKUNDY
-2
-7

AGENDA


09:00-9:10

Powitanie uczestników

Sebastian Stachowski
Lion Environmental

Międzynarodowa

09:10-9:30

USA - parowanie zanieczyszczeń z gruntu

André Chiaradia
Lion Environmental

09:30-9:50

Uwarunkowania gruntowe i hydrogeologiczne Japoni

Guido Ebert
CDM Smith

09:50-10:10

Trendy w zarządzaniu zanieczyszczonymi terenami w Europie

» pokaż

Drawing on ERM’s experience supporting multinational clients from all industrial and financial sectors across the broad spectrum of environmental and sustainability challenges and opportunities in Europe and globally, Oliver will discuss key trends in the management of contaminated land in Europe. The presentation will cover topics including regulatory changes, advances in risk assessment and remediation, and the influence of mega trends such as Climate Change and the Low Carbon Economy Transition.

» schowaj

Oliver Phipps
ERM

10:10-10:30

Panej dyskusyjny (międzynarodowy)

Laurie Chilcote
Cox - Colvin

10:30-10:40

Przerwa

Przepisy prawne

10:40-11:00

Nasypy antropogeniczne w kontekście przepisów dotyczących zanieczysczenia powierzchni ziemi

Sławomir Adamczyk
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach

11:00-11:20

Europejska Sieć Wdrażania i Egzekwowania Prawa Ochrony Środowiska

Marco Falconi
Italian National Institute for Environmental Protection and Research

11:20-11:40

Katalog dobrych praktyk

» pokaż

Katalog dobrych praktyk powstał w celu poprawnego wykonania badań środowiska gruntowo-wodnego oraz, jeśli okaże się to konieczne, remediacji, zgodnie z obecnym stanem wiedzy i aktualnym stanem prawnym. Katalog ten ma za zadanie pomóc osobom, które nie zajmują się na co dzień zagadnieniami remediacyjnymi w przejściu przez skomplikowany proces oczyszczania środowiska gruntowo-wodnego – od stwierdzenia czy działka mogła być narażona na zanieczyszczenia, poprzez badania mające na celu ustalenie charakteru i zakresu zanieczyszczenia, zaprojektowanie działań remediacyjnych, aż po usunięcie zanieczyszczenia i uzyskanie potwierdzających to dokumentów.

» schowaj

Rafał Hałabura
Stowarzyszenie Instytut Remediacji Terenów Zanieczyszczonych

11:40-12:00

Wytyczne w zakresie błędów analitycznych i rozbieżności

Piotr Kociołek
PANATTONI EUROPE

12:00-12:20

Panel dyskusyjny (krajowy)

Sebastian Stachowski
Lion Environmental

12:20-12:50

Przerwa na obiad

Techniczna

12:50-13:10

TBC

Ivey Bud
IVEY - SOL

13:10-13:30

Rola mikroorganizmów w walce z problemem zanieczyszczeń

Martynas Paškevičius
BIOVERSIO

13:30-13:50

Parowanie zanieczyszczeń z gruntu - ewolucja metod badawczych, kierunki rozwoju

Laurie Chilcote
Cox - Colvin

13:50-14:10

Panel dyskusyjny (techniczny - sesja I)

André Chiaradia
Lion Environmental

14:10-14:20

Przerwa

14:20-14:40

Ocena i remediacja dużego terenu zanieczyszczonego przez zmieszane LZO w zachodnim Ohio, studium przypadku

Craig Cox
Cox - Colvin

14:40-15:00

Rola Laboratorium Środowiska jako jednego z filarów wsparcia dla bezpiecznego planowania i realizacji procesu inwestycyjnego

Aneta Chochorek
WESSLING

15:00-15:20

Rozwiązania pod klucz czyli remediacja terenu byłej koksowni Orzegów w ramach przedsięwzięcia stworzenia parku dla lokalnej społeczności

» pokaż

Projekt dotyczy uzyskania terenu oczyszczonego z odpadów i zanieczyszczeń, niezagrażającego zdrowiu użytkowników, przywrócenie równowagi środowiskowej z zagospodarowaniem w sposób umożliwiający prawidłowy rozwój i ochronę flory i fauny na tym terenie, oraz zapobieżenie dalszej degradacji.
Przedmiotem planowanego przedsięwzięcia jest przeprowadzenie remediacji tego obszaru i przewrócenie całemu terenowi byłej koksowni przy ul. Hlonda w Rudzie Śląskiej zdegradowanemu poprzez historyczną działalność przemysłową, funkcji kulturowej i przyrodniczej, co więcej cały teren objęty inwestycją stanie się atrakcją turystyczną regionu ze względu na wykorzystanie starych budynków pokoksowniczych objętych nadzorem konserwatora budynków. Niniejszy projekt dotyczy działań planowanych do realizacji w ramach międzynarodowego projektu pn. rekultywacji i remediacji terenów dawnej koksowni Orzegów”, współfinansowanego ze środków NFOŚiGW w ramach działania 2.5 – poprawa jakości środowiska miejskiego Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020”.

» schowaj

Piotr Bąbała
REMEA

15:20-15:40

Pojawiające się zanieczyszczenia PFAS

Paweł Kot
i2 Analytical

15:40-16:00

Panel dyskusyjny (techniczny - sesja II)

Piotr Kociolek
PANATTONI EUROPE

16:00-16:10

Zakończenie konferencji

Sebastian Stachowski
Lion Environmental

KONFERENCJA REMEDy 2019 W LICZBACH

Planowana liczba osób
Liczba prelegentów
Liczba wystawców

GOŚĆ SPECJALNY


Marco Falconi
Italian National Institute for Environmental Protection and Research
Marco Falconi jest naukowcem, instruktorem oraz wykładowcą z dziedziny remediacji z ponad ośmioletnim doświadczeniem. Ma wykształcenie z dziedziny zrównoważonego rozwoju oraz zdrowia i bezpieczeństwa ludzi, posiada również stopień naukowy w dziedzinie nauk o środowisku i geologii. Piastował szereg stanowisk dydaktycznych na uniwersytetach i w prywatnych firmach szkoleniowych, a także posiada różnorodne doświadczenie jako współpracownik przy projektach Amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska, Europejskiej Agencji Środowiska i EuroGeoSurveys.

W GRONIE PRELEGENTÓW KONFERENCJI


Sławomir Adamczyk
Naczelnik Wydziału Zapobiegania i Naprawy Szkód w Środowisku oraz Informacji o Środowisku i Zarządzania Środowiskiem
An Employee of the Regional Directorate for Environmental Protection in Katowice since its creation i.e. on November 15th, 2008.
Position: Head of Environmental Damage Prevention, Repair Department and Information on Environment and Environmental Management (since June 2012). Many years of experience in conducting, supervising proceedings and verification of documents in the field of environmental damage, historical pollution of the earth’s surface, waste management in closed areas, waste storage in a place not intended for this and providing information about the environment.
Previous professional experience: Katowice Geological Enterprise (mainly in geological engineering) Silesian Voivodship Office (environmental protection, groundwater protection)
Education: MA. In Geology (specialization in hydrogeology), University of Silesia in Katowice, Faculty of Earth Sciences in Sosnowiec; postgraduate studies in “Instruments and techniques of environmental management”, AGH University of Science and Technology in Krakow.

Piotr Bąbała
Dyrektor kontraktu, REMEA
Piotr Bąbała jest absolwent wydziału budownictwa w specjalności geotechniki i budownictwa specjalnego Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie. Swoje doświadczenie zdobywał przy dużych projektach geotechnicznych pracując w Firmie Menard - jednej z największych firm geotechnicznych na świecie. Jego praktyka zawodowa w dziedzinie projektowania oraz doświadczenie zdobyte na realizacjach w różnych sektorach gospodarki pozwoliły mu na uzyskanie specjalizacji techniczno - budowlanej GEOTECHNIKA. Jest otwarty na wprowadzanie w obszar praktyki wiedzy pozyskanej poprzez czynny udział w konferencjach naukowych zarówno w Polsce jak i na arenie międzynarodowej. Jego ostatnie dwa lata działalności zawodowej skupiły się na zagadnieniach remediacyjnych, gdzie jako dyrektor kontraktu razem z Firmą REMEA prowadzi jedną z największych obecnie w południowej Polsce realizacji dotyczącej rewitalizacji terenów zdegradowanych, przekształcając miejsca zanieczyszczone na obszary użyteczności publicznej.

Laurie A. Chilcote
Office Manager - Director of Sales Marketing / Director & Vice President
Cox-Colvin & Associates, Inc. / Vapor Pin Enterprises, Inc. & Vapor Pin Do Brasil
Laurie Chilcote jest Dyrektorem ds. Sprzedaży i Marketingu w Cox-Colvin & Associates Inc. oraz Wiceprezesem zarządu Vapour Pin Enterprises Inc. i Vapor Pin Brazil. Pełniąc swoje funkcje zapewnia nadzór kierowniczy i techniczny nad całym amerykańskim i międzynarodowym marketingiem oraz sprzedażą Vapor Pin®, zarządza amerykańskimi i międzynarodowymi patentami i znakami towarowymi oraz ustanawia i nadzoruje sieć międzynarodowych dystrybutorów firmy. Rola Laurie uwzględnia edukowanie społeczności środowiskowej w zakresie technologii Vapor Pin® poprzez prezentacje dla firm zajmujących się ochroną środowiska, organów regulacyjnych i deweloperów na całym świecie.

Craig A. Cox, CPG
President/Principal Scientist, Cox-Colvin & Associates, Inc.
Craig Gox jest prezesem zarządu oraz głównym naukowcem w Cox-Colvin & Associates Inc., gdzie jest odpowiedzialny za sprawowanie nadzoru kierowniczego i technicznego nad dużymi projektami środowiskowymi prowadzonymi przez firmę w ramach programów RCRA, CERCLA i Brownfield. Założona w 1995 roku firma Cox-Colvin & Associates, Inc. świadczy usługi doradztwa środowiskowego dla klientów z sektora publicznego i prywatnego na terenie całych Stanów Zjednoczonych.
Oprócz działalności doradczej, Pan Cox bierze czynny udział w licznych regionalnych i międzynarodowych konferencjach na temat migracji i remediacji zanieczyszczeń wód podziemnych, oceny obszarów źródłowych oraz intruzji oparów chemikaliów. Pan Cox jest wynalazcą Vapor Pin®, urządzenia do pobierania próbek powietrza glebowego, używanego na całym świecie i jest twórcą oprogramowania do środowiskowych baz danych, w tym Data Inspector™.
Pan Cox uzyskał tytuł licencjata (B.S.) i magistra (M.S.) z geologii i mineralogii na Uniwersytecie Stanowym w Ohio oraz tytuł zawodowy z hydrogeologii w Colorado School of Mines. Pan Cox jest Certyfikowanym Specjalistą w ramach Ohio EPA Voluntary Action Program i autorem raportów dotyczących tła stężeń metali w glebach, publikowanych przez Ohio EPA. Pan Cox jest również członkiem Komitetu ASTM, który opracowuje normy dotyczące długoterminowego monitorowania systemów ograniczania emisji oparów.

André Chiaradia
Senior Consultant, Lion Environmental
Konsultant – Opracowywał protokoły bezpieczeństwa i higieny pracy oraz nadzorował ich wdrażanie. Oceniał kwestie potencjalnego narażania na substancje chemiczne i odpady niebezpieczne. Opracowywał i utrzymywał programy bezpieczeństwa i ochrony środowiska w celu zapewnienia zgodności z wymogami. Opracowywał kompleksowe systemy zarządzania środowiskowego. Prowadził szkolenia w zakresie ochrony środowiska, BHP oraz zgodności z przepisami. Świadczył usługi na rzecz zakładów przemysłowych, producentów energii, służby zdrowia, producentów farmaceutyków oraz firm z branży life science.
Koordynator do spraw dotacji - Odpowiadał za sektor dotacji dla terenów typu Brownfields, przyznawanych gminom, organizacjom non-profit i innym podmiotom w zakresie nabywania, sprzedaży oraz ponownego zagospodarowywania nieruchomości noszących ślady zanieczyszczeń.
Regulator/Menedżer remediacji - Administrator projektów środowiskowych prowadzonych w ramach programów: US Federal Superfund, CERCLA (Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability Act), Arizona State Superfund i WQARF. Przedstawiciel kontrahentów Departamentu Obrony USA w transakcjach dotyczących gruntów wchodzących uprzednio do zasobu wojskowego.
Dyrektor ds. Środowiska i BHP - Odpowiedzialny za opracowywanie i prowadzenie programów bezpieczeństwa i ochrony środowiska i zapewnianie ich zgodności z regulacjami dotyczącymi projektów i personelu.

Aneta Chochorek
Dyrektor Zarządzający w WESSLING Polska sp. z o.o.
Aneta Chochorek jest Dyrektorem Zarządzającym w WESSLING Polska.
Związana z firmą od 2008 roku, gdzie rozpoczynała swoją karierę jako Kierownik Laboratorium. Była odpowiedzialna za projekt, budowę, wdrożenie systemu zarządzania jakością oraz zarządzanie nowym laboratorium środowiskowym WESSLING Polska w Krakowie. Od 2013 roku pracuje na stanowisku Dyrektora Zarządzającego, nadzorując pracę laboratoriów środowiskowych i żywnościowych w Polsce. Wcześniej pracowała w Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie.
Z branżą ochrony środowiska związana od ponad 20 lat.
Jest absolwentką Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Rafał Hałabura
Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Instytut Remediacji Terenów Zanieczyszczonych
Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalizuje się w umowach w procesie inwestycyjnym, remediacji, prawie budowlanym i nieruchomościach. Doradzał w kilkuset projektach w branży budowlanej i energetyki odnawialnej oraz przy największych projektach remediacyjnych w Polsce. W latach 1998-2001 był sekretarzem Prezesa Rady Ministrów. Od 2002 roku stale współpracował z kancelarią stowarzyszoną z Deloitte, a następie z kancelarią Wardyński i Wspólnicy. Obecnie prowadzi własną kancelarię prawną i jest Prezesem Zarządu Stowarzyszenia Instytut Remediacji Terenów Zanieczyszczonych.

George (Bud) Ivey
Prezes i starszy specjalista ds. remediacji, Ivey International Inc.
George (Bud) Ivey jest prezesem i starszym specjalistą ds. remediacji w Ivey International Inc. George posiada 30 lat doświadczenia w ocenie środowiska i remediacji, podróżował do ponad 50 krajów i pracował przy ponad 2500 projektach remediacyjnych. Jego wykształcenie związane jest zarówno z chemią organiczną, geologią inżynierską jak również posiada stopień magistra w zarządzaniu projektami. George opracował wiele innowacyjnych technologii remediacyjnych, kilka międzynarodowych patentów związanych zarówno z produktami jak i procesami. Ostatnio także stworzył bezpieczny dla środowiska, biodegradowalny i wolny od PFOA i PFOS zamiennik pianek przeciwpożarowych. Oprócz tego George jest laureatem wielu międzynarodowych nagród środowiskowych takich jak: "Best Environmental & Remediation Solutions Company 2019" czy "2018 Technology Merit Remediation Award".

Piotr Kociołek
Dyrektor europejski ds. środowiska, Panattoni Europe
Piotr Kociołek, urodzony w Polsce, zamieszkały we Włoszech. Absolwent wydziału chemii Uniwersytetu w Turynie. Przez całą swoją zawodową karierę pracował w zakresie ochrony środowiska, m.in. przez 24 lata jako konsultant środowiskowy, a od 2016 r. jako Dyrektor europejski ds. ochrony środowiska w Panattoni Europe. Pełnoprawny członek (Full Member) brytyjskiego IEMA (Institute of Environmental Management and Assessment). Podstawowy zakres doświadczenia zawodowego: ocena stanu jakości środowiska gruntowo-wodnego dla zakładów przemysłowych i obiektów handlowych (tzw. Phase I ESA (Environmental Site Assessment), Phase II ESA, EDD (environmental due diligence), projektowanie i przeprowadzanie projektów remediacyjnych a także szacowanie kosztów środowiskowych / remediacyjnych związanych z transakcjami.

Oliver Phipps
ERM
Oliver Phipps jest hydrogeologiem z ponad trzydziestoletnim, międzynarodowym doświadczeniem w dziedzinie doradztwa środowiskowego i zrównoważonego rozwoju. Obecnie pełni w ERM dwie funkcje, jako wiodący partner Liability Portfolio Management & Remediation service w EMEA oraz globalnego programu udostępniania technologii.
Niedawno Oliver objął stanowisko przewodniczącego grupy roboczej ds. regulacji w NICOLE, wiodącej sieci na rzecz terenów zanieczyszczonych przez przemysł w Europie.

Sebastian Stachowski
Dyrektor zarządzający, Lion Environmental
Sebastian Stachowski jest konsultantem ds. środowiska. Obecnie pracuje jako Dyrektor Zarządzający
w Lion Environmental. W swojej karierze zajmował się oceną skażonych gruntów, pozwoleniami i audytem środowiskowym, dokonał szeregu ocen środowiskowych, analiz Due Diligence oraz audytów zgodności na terenie Polski i Belgii. Poadto uczestniczył w tworzeniu projektów remediacji ex-situ i wykonywaniu remediacji DNAPL prowadzonej we Włoszech. Sebastian przeprowadził wiele badań środowiskowych, studia wykonalności dotyczące wyboru lokalizacji inwestycji, zaopatrzenia w wodę i gospodarki ściekowej, a także raporty dotyczące oceny oddziaływania na środowisko. Sebastian jest absolwentem Uniwersytetu w Cambridge.

OPINIE UCZESTNIKÓW O KONFERENCJI REMEDy

Anonimowe opinie przekazane po konferencji.


Bardzo cenna i potrzebna, szczególnie możliwość wymiany doświadczeń między pracownikami organów administracji publicznej a przedstawicielami nauki i biznesu

REMEDy
2020-03-06T10:10:03+00:00
Bardzo cenna i potrzebna, szczególnie możliwość wymiany doświadczeń między pracownikami organów administracji publicznej a przedstawicielami nauki i biznesu

Bardzo udana konferencja. Wysoki poziom merytoryczny.

REMEDy
2020-03-07T18:26:26+00:00
Bardzo udana konferencja. Wysoki poziom merytoryczny.

Wykłady prezentowane na konferencji zawierały dużo informacji. Były przedstawione w sposób prosty i przystępny. Udział w konferencji poszerzył moją wiedzę na temat zanieczyszczeń gruntu

REMEDy
2020-03-07T18:26:44+00:00
Wykłady prezentowane na konferencji zawierały dużo informacji. Były przedstawione w sposób prosty i przystępny. Udział w konferencji poszerzył moją wiedzę na temat zanieczyszczeń gruntu

Super konferencja! Prezentacje krótkie i treściwe. Poruszone zostały ciekawe tematy. Organizacja konferencji na wysokim poziomie

REMEDy
2020-03-07T18:27:04+00:00
Super konferencja! Prezentacje krótkie i treściwe. Poruszone zostały ciekawe tematy. Organizacja konferencji na wysokim poziomie
0
0
REMEDy

PARTNERZY


REJESTRACJA


LION ENVIRONMENTAL


Lion Environmental jest niezależną firmą konsultingową działającą w dziedzinie inżynierii środowiska i BHP, stworzoną przez osoby, które chcą pozytywnie zmieniać rzeczywistość. Nasi założyciele odnosili sukcesy jako dyrektorzy, kierownicy projektów, czy konsultanci w najbardziej prestiżowych firmach konsultingowych z branży. Z biegiem czasu aspiracje naszych założycieli wzrastały ponad firmy, w których pracowali, więc podjęli niezwykle ważną decyzję, aby wykorzystać swoją wiedzę i doświadczenie i stworzyć własną firmę. Zaangażowanie zespołu jest naszym podstawowym fundamentem.

PARTNERZY


ORGANIZATOR GŁÓWNY