Dlaczego warto wziąć udział w REMEDy 2019?


DO ROZPOCZĘCIA KONFERENCJI ZOSTAŁO

DNI
3
2
GODZINY
1
2
MINUTY
5
2
SEKUNDY
3
9

AGENDA


08:30-09:00
Rejestracja. Powitalna kawa i herbata

09:00-09:10
Powitanie

CZĘŚĆ I MIĘDZYNARODOWA

09:10-09:25
Regulacje prawne dotyczące gruntów i wody podziemnej w Niemczech

» pokaż opis

Od około 20 lat ochrona gruntów i wody gruntowej w Niemczech jest regulowana przez Federalną Ustawę o Ochronie Gleby (BBodSchG) oraz jej przepisy wykonawcze (BBodSchV). Pomimo, że nie ma takiego obowiązku, na etapie kupna/sprzedaży nieruchomości zaleca się zidentyfikować odpowiedzialność związaną z potencjalnym zanieczyszczeniem gruntu i wody gruntowej na tym terenie. W Niemczech ma zastosowanie zasada "zanieczyszczający płaci", jednakże pozostałe podmioty także mogą zostać pociągnięte do odpowiedzialności np. następca prawny zanieczyszczającego albo osoby zajmujące teren. Konieczność przeprowadzenia remediacji rozpatrywana jest indywidualnie w zależności od wyników szczegółowych badań gruntu i wody gruntowej, wliczając w to także ocenę ryzyka. Wystąpienie zanieczyszczenia należy zgłosić urzędom. Podczas prezentacji zostaną przedstawione wyzwania oraz wyciągnięte wnioski z ostatnich 20 lat pracy związanej z zarządzaniem zanieczyszczonymi gruntami w Niemczech.

» schowaj opis

Klaus Schnell

09:25-09:40
Regulacje prawne oraz remediacja gruntów i wody podziemnej w Szwecji

» pokaż opis

Zanieczyszczone tereny to ważny temat podejmowany w Szwecji od początku bądź połowy lat 90, czyli znacznie później niż w pozostałych krajach Europy Zachodniej takich jak Wielka Brytania, Holandia czy Niemcy. Przez dłuższy czas rozporządzenie dotyczące zanieczyszczonych terenów charakteryzowało się podejściem konserwatywnym, gdzie odstępstwa od ogólnych wytycznych należały do rzadkości, a najczęściej praktykowana metoda remediacji polegała na usuwaniu poprzez wykopy i wywożeniu zanieczyszczonych mas ziemnych na składowiska. W późniejszych latach, zaobserwowano wzrost akceptacji remediacji in situ, zarówno przez urzędy, jak i właścicieli zanieczyszczonych gruntów. Szwedzka Agencja Ochrony Środowiska pracuje obecnie nad zwiększeniem wykorzystania innych metod remediacji. Ma to związek głównie z kolejnymi problemami środowiskowymi takimi jak globalne ocieplenie spowodowane przez transport oraz potrzebę redukcji ilości generowanych odpadów. Per Johansson przedstawi wiele przykładów z projektów przeprowadzonych w Szwecji.

» schowaj opis

Per Johansson

09:40-09:55
Podejście do rozpoznania jakości środowiska gruntowo-wodnego, ocena ryzyka i metody remediacji w Wielkiej Brytanii. Przyczyny prowadzenia rozpoznania, procedury, legislacja i najlepsze praktyki w oparciu o studia przypadków (case studies)

» pokaż opis

Omówienie tematu zanieczyszczonych gruntów w Wielkiej Brytanii. Przedstawienie najlepszych praktyk i doświadczenia w ocenie ryzyka i remediacji, wymagań lokalnych oraz wartości progowych opartych na konkretnych studiach przypadków w ramach projektów zrealizowanych przez RSK w Wielkiej Brytanii.

» schowaj opis

Lucy Thomas

09:55-10:25
Panel Dyskusyjny/ Sesja Q&A
Jakub Kraczkiewicz

10:25-10:55
Przerwa kawowa i networking

CZĘŚĆ II KRAJOWA

10:55-11:10
3 lata „nowej” oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi w Polsce

» pokaż opis

Prezentacja ma na celu przedstawienie funkcjonowania rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1395), z punktu widzenia pracownika organu ochrony środowiska. Przedstawione zostaną mocne i słabe strony obowiązujących przepisów dotyczących oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi oraz wskazane zostaną najczęściej występujące błędy i braki w dokumentacji.

» schowaj opis

Karolina Motyka

11:10-11:25
Identyfikacja potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi – doświadczenia własne

» pokaż opis

W wystąpieniu zostaną przedstawione obowiązujące wymagania formalno-prawne, a także problemy związane z prowadzeniem identyfikacji oraz sporządzaniem wykazu potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi (PHZPZ). Zaprezentowane zostanie autorskie podejście metodyczne do identyfikacji PHZZ zastosowane w m. Katowice, które obejmowało: (1) analizę i wybór źródeł informacji i materiałów kartograficznych, (2) identyfikację podmiotów prowadzących działalność gospodarczą/przemysłową przed 30 kwietnia 2007 r., (3) lokalizowanie prawdopodobnie zanieczyszczonych działek, (4) pozyskanie innych niezbędnych informacji i powiązanie ich ze zidentyfikowanymi działkami. Zastosowane podejście pozwoliło na rozwiązanie problemów ujawnionych podczas sporządzania wykazu PHZPZ dla m. Katowice i może zostać wykorzystane przy sporządzaniu wykazów dla innych terenów, a zwłaszcza dużych miast przemysłowych. Zaproponowane rozwiązania mogą także znaleźć zastosowanie przy modyfikacji oraz udoskonalaniu obecnie obowiązujących wytycznych do identyfikacji PHZPZ.

» schowaj opis

Eleonora Wcisło

Jacek Długosz

Ewa Błaszczyk

Włodzimierz Łukasik

11:25-11:40
Wpływ działań militarnych na zanieczyszczenie osadów Morza Bałtyckiego

» pokaż opis

Po II Wojnie Światowej do Morza Bałtyckiego została zrzucona broń chemiczna i konwencjonalna. Docelowym miejscem jej depozycji miała być Głębia Bornholmska i Gotlandzka a przewidywany czas szczelności pojemników, w których zatopiono Bojowe Środki Trujące (BŚT) miał wynosić 150 lat. Nie mniej jednak projekty prowadzone przez naukowców krajów Nadbałtyckich wykazały obecność 60 ton amunicji zawierającej gaz musztardowy także w Głębi Gdańskiej czy Rynnie Słupskiej, co potwierdza istnienie także nieoficjalnych miejsc zrzutu. Znacznie wcześniej niż zakładano zaczęto odnotowywać obecność BŚT w środowisku morskim, czego efektem było poparzenie rybaków i skażenie ryb. Ponadto odnotowuje się także wzrost stężenia arsenu oraz rtęci w osadach bałtyckich w miejscach zrzutu broni konwencjonalnej i chemicznej.

» schowaj opis

Karolina Gębka

11:40-12:10
Panel Dyskusyjny/ Sesja Q&A
Agnieszka Skorupińska

12:10-13:10
Lunch

CZĘŚĆ III TECHNICZNA

13:10-13:25
Mikroplastik – niewidoczne zagrożenie

» pokaż opis

Ochrona środowiska to nasz obowiązek, choć wydaje się, że te słowa mają małe znaczenie w dzisiejszym konsumpcyjnym społeczeństwie. Wytwarzamy góry odpadów, a ich głównym składnikiem są tworzywa sztuczne potocznie zwane plastikiem. To problem, z którym staramy się walczyć, ale gdy nie rozumie się z czym walczymy to trudno o zwycięstwo. Czy mamy świadomość jakie niebezpieczeństwo niesie ze sobą ten z pozoru niegroźnie wyglądający materiał, który wykorzystujemy do produkcji ogromnej części dzisiejszych dóbr? Powierzchnia oceanów i mórz na dziś dzień to blisko 72% globu. Woda pitna to zaledwie 2,5% spośród wszystkich wód, a jej jakość coraz bardziej zaskakuje. Czy mikrodrobiny plastiku są już jej znaczącym składnikiem?

» schowaj opis

Rafał Łazanowski

13:25-13:40
Dwie nowe technologie remediacji do usuwania zanieczyszczeń z wody podziemnej

» pokaż opis

Podczas prezentacji zostaną przedstawione dwie nowe technologie In-situ, opłacalne pod względem ekonomicznym i stosowane do usuwania wysokich stężeń zanieczyszczeń przy minimalnym ingerowaniu w teren. Zostaną przedyskutowane teorie stojące za każdą z technik remediacji z uwzględnieniem rodzaju usuwanych zanieczyszczeń w konkretnych warstwach geologicznych. Pierwsza część prezentacji będzie skupiona na innowacyjnym odczynniku do chemicznej redukcji In-situ (ISCR) zawierający koloidalne cząstki ZVI (cZVI), które są wysoce dyspergowane w ziemi. W drugiej części prezentacji zostanie przedstawiony specjalnie stworzony, ulepszony aktywny węgiel i akceptor elektronu przeznaczony do rozlewów olejowych. Technologia ta, może być stosowana przez nastrzykiwanie lub bezpośrednie wprowadzanie do wykopu. Można ją wykorzystywać przy wyciekach ropy, na stacjach paliw i jako część aktywnych strategii naprawczych.

» schowaj opis

Gareth Leonard

13:40-13:55
Jednoczesne zastosowanie różnych technologii w celu ulepszenia remediacji in-situ wód podziemnych, gruntów oraz powietrza glebowego z zanieczyszczeń lżejszych (LNAPL) oraz cięższych (DNAPL) od wody

» pokaż opis

Przedstawienie głównych czynników ograniczających efektywność większości fizycznych, biologicznych i chemicznych metod remediacji oraz praktyczne sposoby radzenia sobie z tego typu utrudnieniami. Omówienie technologii remediacji i ich kombinacji mającej na celu usprawnienie synergicznego oczyszczanie gruntów zawierających substancje lżejsze (LNAPL) i cięższe (DNAPL) od wody. Prezentacja będzie wzbogacona o techniczne odniesienia, animacje i zastosowaną formę studiów przypadków (case studies).

» schowaj opis

George (Bud) Ivey

13:55-14:25
Panel Dyskusyjny/ Sesja Q&A
Piotr Kociołek

14:25-14:55
Przerwa kawowa i networking

14:55-15.10
Podsumowanie i zakończenie

Dostępne będzie tłumaczenie symultaniczne.

KONFERENCJA REMEDy 2019 W LICZBACH

Planowana liczba osób
Liczba prelegentów
Liczba wystawców

W GRONIE PRELEGENTÓW KONFERENCJI:


Karolina Gębka
Oceanograf, Lion Environmental
Karolina Gębka z wykształcenia jest Oceanografem. Posiada doświadczenia w chemicznych analizach próbek środowiskowych ze szczególnym uwzględnieniem rtęci oraz izotopów promieniotwórczych. Karolina jest współautorem ocen stanu środowiska polskich obszarów morskich Bałtyku, oceny jakości wód powierzchniowych oraz raportów dotyczących radioaktywności w atmosferze. Ponadto Karolina ma doświadczenie w realizacji projektów naukowych związanych z wodami naturalnymi, co przełożyło się na jej współautorstwo w ponad 10 anglojęzycznych publikacjach naukowych. Karolina obecnie pracuje jako młodszy konsultant ds. środowiska w Lion Environmental, gdzie zajmuje się wsparciem przy projektach konsultingowych związanych z ochroną środowiska.

George (Bud) Ivey
Prezes i starszy specjalista ds. remediacji, Ivey International Inc.
George (Bud) Ivey jest prezesem i starszym specjalistą ds. remediacji w Ivey International Inc. George posiada 30 lat doświadczenia w ocenie środowiska i remediacji, podróżował do ponad 50 krajów i pracował przy ponad 2500 projektach remediacyjnych. Jego wykształcenie związane jest zarówno z chemią organiczną, geologią inżynierską jak również posiada stopień magistra w zarządzaniu projektami. George opracował wiele innowacyjnych technologii remediacyjnych, kilka międzynarodowych patentów związanych zarówno z produktami jak i procesami. Ostatnio także stworzył bezpieczny dla środowiska, biodegradowalny i wolny od PFOA i PFOS zamiennik pianek przeciwpożarowych. Oprócz tego George jest laureatem wielu międzynarodowych nagród środowiskowych takich jak: "Best Environmental & Remediation Solutions Company 2019" czy "2018 Technology Merit Remediation Award".

Per Johansson
Konsultant ds. środowiska, WSP Szwecja
Per Johansson posiada dyplom z geologii czwartorzędu zdobyty na Uniwersytecie w Lund. Przedmiotem jego badań była deglacjacja w północno-zachodniej Polsce. Pracę realizował przy współpracy z Państwowym Instytutem Geologicznym ze Szczecina. Po ukończeniu studiów Per zajmował się mapowaniem geochemicznym w Szwecji, poszukiwaniem złóż mineralnych a od 22 lat pracuje jako konsultant prowadzący badania terenowe, zajmujący się oceną ryzyka i pracami remediacyjnymi dla szerokiej gamy klientów, specjalizując się m.in. w składowiskach, bocznicach kolejowych, stacjach paliw i przemyśle ciężkim (np. odlewnie i papiernie).

Piotr Kociołek
Dyrektor europejski ds. środowiska, Panattoni Europe
Piotr Kociołek, urodzony w Polsce, zamieszkały we Włoszech. Absolwent wydziału chemii Uniwersytetu w Turynie. Przez całą swoją zawodową karierę pracował w zakresie ochrony środowiska, m.in. przez 24 lata jako konsultant środowiskowy, a od 2016 r. jako Dyrektor europejski ds. ochrony środowiska w Panattoni Europe. Pełnoprawny członek (Full Member) brytyjskiego IEMA (Institute of Environmental Management and Assessment). Podstawowy zakres doświadczenia zawodowego: ocena stanu jakości środowiska gruntowo-wodnego dla zakładów przemysłowych i obiektów handlowych (tzw. Phase I ESA (Environmental Site Assessment), Phase II ESA, EDD (environmental due diligence), projektowanie i przeprowadzanie projektów remediacyjnych a także szacowanie kosztów środowiskowych / remediacyjnych związanych z transakcjami.

Jakub Kraczkiewicz
Główny specjalista, ERM Polska
Jakub Kraczkiewicz jest hydrogeologiem posiadającym kwalifikacje MŚ i Głównym Specjalistą ERM Polska Sp. z o.o., gdzie od 2007 r. pracuje w zespole Badań, Ocen Ryzyka i Remediacji. Wcześniej przez 8 lat zajmował się badaniami i remediacją gruntów i wód podziemnych w firmie Hydrogeotechnika Sp. z o.o. Jego doświadczenie zawodowe obejmuje planowanie, projektowanie techniczne i prowadzenie remediacji, ocenę ryzyka, modelowanie migracji zanieczyszczeń, a także badania ziemi i wód podziemnych dla potrzeb remediacji, badań wstępnych/ końcowych, jak również procesów transakcyjnych. Brał udział w ponad 50 projektach związanych z badaniami i remediacją zanieczyszczeń w Polsce i innych krajach Europy.

Gareth Leonard
Dyrektor zarządzający, Regenesis w Europie
Dyrektor Zarządzający Regenesis na terenie Europy, gdzie zarządza zespołem specjalistów ds. remediacji in situ dedykowanych opracowywaniu i wdrażaniu rozwiązań zaradczych dla zanieczyszczonych wód podziemnych na potrzeby konsultantów środowiskowych, firm remediacyjnych i właścicieli nieruchomości. Gareth pracuje w branży remediacyjne od 17 lat. Dołączył do Regenesis Europe w 2006 roku jako Menedżer Regionalny na Wielką Brytanię i Skandynawię, gdzie z powodzeniem zarządzał sprzedażą produktów, usług i obsługą klienta. Wcześniej zdobywał doświadczenie jako starszy kierownik projektu w firmie pośredniczącej w remediacjach oraz jako inżynier wiertniczy specjalizujący się w wydobyciu ropy naftowej. Gareth posiada Certyfikat Kompetencji Technicznej (4TMHCL), tytuł magistra chemii środowiska z University of Northumbria w Newcastle oraz licencjat (z wyróżnieniem) Uniwersytetu w Leeds z geologii.

Rafał Łazanowski
Menadżer ds. rozwoju biznesu, WESSLING Polska sp. z o.o.
Rafał Łazanowski jest menadżerem ds. rozwoju biznesu w WESSLING Polska. Związany z firmą od 2016 roku. W swojej karierze zajmował się projektami remediacji, raportami początkowymi, analizami wodno-gruntowymi. Obecnie skupia się na pracy w branży emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz certyfikacji wielokryterialnej BREEAM. Zmianę negatywnego wpływu człowieka na środowisko rozwijał już w pracy z produktami dla budownictwa energooszczędnego i pasywnego.

Karolina Motyka
Główny specjalista ds. szkód w środowisku, RDOŚ Wrocław
Karolina Motyka jest Głównym specjalistą ds. szkód w środowisku w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie weryfikacji dokumentacji środowiskowej (w szczególności projektów działań naprawczych i planów remediacji). Absolwentka ochrony środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego, studiów podyplomowych "Ocena zasobów środowiska i zagrożeń środowiskowych" Uniwersytetu Wrocławskiego oraz "Odnawialne zasobów środowiska i zagrożeń środowiskowych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Magda Pavlak-Chiaradia
Partner i dyrektor zarządzający, ERM Polska
Magdalena Pavlak-Chiaradia jest Partnerem i Dyrektorem Zarządzającym w ERM Polska w Warszawie. Pani Pavlak-Chiaradia posiada tytuł licencjata w dziedzinie Geologii Środowiskowej i Nauk o Morzu zdobyty na uczelni Northeastern University w Bostonie oraz dyplom MBA z Endicott College, Beverly Massachusetts. Po ukończeniu studiów i spędzeniu większej części kariery zawodowej w Stanach Zjednoczonych Pani Magdalena powróciła do Polski w 2011 roku. Przed podjęciem pracy w ERM pełniła funkcję Poland Country Manager w firmie zajmującej się międzynarodowym doradztwem z zakresu inżynierii środowiska. Obecnie zasiada również w Radzie Dyrektorów Amerykańskiej Izby Handlowej oraz w Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta.

Monika Rzeźniczak
Dyrektor techniczny, Lion Environmental
Monika Rzeźniczak jest Konsultantem ds. Środowiska i Dyrektorem Technicznym w Lion Environmental. Posiada doświadczenie w ocenach środowiskowych (ESA), audytach zgodności i ocenach oddziaływania na środowisko (OOŚ). Monika koncentruje się na ocenach zanieczyszczenia gruntów i odpowiedzialności za szkody w środowisku. Jej doświadczenie obejmuje udział w licznych projektach Fazy I i Fazy II audytów środowiskowych oraz opracowywanie dokumentacji dotyczącej zaopatrzenia w wodę i zarządzania nią. Jako konsultant środowiskowy zarządzała Oceną Oddziaływania na Środowisko (OOŚ) i OOŚ dla projektów Natura 2000 dla przemysłu naftowego i gazowego. Brała również udział w szeroko zakrojonych badaniach nad środowiskiem i gospodarką wodną. Zdobyła doświadczenie w planowaniu i uzgadnianiu inwestycji offshore w Polsce.

dr Klaus Schnell
Partner i szef zespołu ds. zarządzania zanieczyszczonymi gruntami w Centralnej Europie, ERM GmbH
Dr Klaus Schnell jest Partnerem ERM GmbH stacjonującym we Frankfurcie. Klaus jest geologiem, który dodatkowo uzyskał stopień doktora z hydrogeologii w Instytucie Technologicznym w Karlsruhe (KIT). Klaus posiada szerokie doświadczenie jako dyrektor projektu i starszy doradca w zakresie zarządzania obszarami zanieczyszczonymi. Dr Schnell obecnie jest szefem zespołu ds. zarządzania terenami zanieczyszczonymi w Centralnej Europie i Eurazji, gdzie jest odpowiedzialny za strukturyzację i kierowanie wysoko wykwalifikowanymi zespołami projektowymi zajmującymi się wielkoskalowymi i kompleksowymi badaniami terenu i projektami remediacyjnymi. Klaus był zaangażowany w projekty związane z zanieczyszczonymi terenami w wielu krajach.

Agnieszka Skorupińska
Adwokat, counsel i lider praktyki prawa ochrony środowiska, kancelaria CMS

Agnieszka Skorupińska specjalizuje się w polskim i unijnym prawie ochrony środowiska oraz zasobów naturalnych. Od ponad 11 lat doradza przedsiębiorstwom w aspektach regulacyjnych, projektach inwestycyjnych oraz w aspektach środowiskowych transakcji. Reprezentuje klientów w postępowaniach administracyjnych i sądowych dotyczących prawa ochrony środowiska. Prowadziła projekty dotyczące m.in.: historycznego zanieczyszczenia gruntów i wód gruntowych, szkód w środowisku, raportów początkowych, uzyskiwania i zmiany pozwoleń środowiskowych, ochrony powietrza (w tym EU ETS), gospodarowania odpadami i wodami, hałasu oraz REACH. Skutecznie reprezentowała spółki z sektora energetycznego, chemicznego, hutniczego, cementowego, budowlanego, odpadowego, FMCG, wodociągowego i kanalizacyjnego, odnawialnych źródeł energii i innych. Najbardziej prestiżowy ranking kancelarii prawnych Chambers & Partners wskazuje Agnieszkę Skorupińską jako prawnika rekomendowanego w dziedzinie prawa ochrony środowiska (Band 3), a ranking Legal 500 jako tzw. „Next generation lawyer” w dziedzinie prawa ochrony środowiska dla sektora energetycznego i zasobów naturalnych. W 2014 roku Agnieszka Skorupińska została wyróżniona w Rankingu Dziennika Gazeta Prawna „Rising Stars Prawnicy – liderzy jutra”.

W 2019 roku praktyka kierowana przez Agnieszkę Skorupińską została zakwalifikowana do tzw. Band 2 w rankingu Chambers & Partners, natomiast w 2018 roku była rekomendowana w kategorii „prawo ochrony środowiska” w Rankingu Kancelarii Prawniczych Dziennika „Rzeczpospolita”.

Sebastian Stachowski
Dyrektor zarządzający, Lion Environmental
Sebastian Stachowski jest konsultantem ds. środowiska. Obecnie pracuje jako Dyrektor Zarządzający
w Lion Environmental. W swojej karierze zajmował się oceną skażonych gruntów, pozwoleniami i audytem środowiskowym, dokonał szeregu ocen środowiskowych, analiz Due Diligence oraz audytów zgodności na terenie Polski i Belgii. Poadto uczestniczył w tworzeniu projektów remediacji ex-situ i wykonywaniu remediacji DNAPL prowadzonej we Włoszech. Sebastian przeprowadził wiele badań środowiskowych, studia wykonalności dotyczące wyboru lokalizacji inwestycji, zaopatrzenia w wodę i gospodarki ściekowej, a także raporty dotyczące oceny oddziaływania na środowisko. Sebastian jest absolwentem Uniwersytetu w Cambridge.

Lucy Thomas
Dyrektor zarządzający, RSK Wielka Brytania
Lucy Thomas jest dyplomowanym geologiem, akredytowanym ekspertem oceny ryzyka i specjalistą ds. stanu gruntu. Jest przewodniczącą Krajowego Forum Terenów typu Brownfield promującego zrównoważone użytkowanie gruntów. Lucy była także przewodniczącą Zgromadzenia Oceny Ryzyka Terenów typu Brownfield w Wielkiej Brytanii promującego dobre praktyki. Lucy ma ponad 20 lat doświadczenia w przebudowie terenów typu Brownfield wliczając ponowne wykorzystanie materiałów a ponadto specjalizuje się w ocenie ryzyka dla ludzi i środowiska w sektorach związanych z nieruchomościami i paliwem.

dr hab. inż. Eleonora Wcisło
Prof. IETU, ekspert ds. oceny środowiskowych zagrożeń zdrowia
Eleonora Wcisło jest ekspertem wiodącym ds. oceny środowiskowych zagrożeń zdrowia w Instytucie Ekologii Terenów Uprzemysłowionych. Doktor nauk biologicznych w specjalności toksykologia środowiskowa, doktor habilitowany nauk technicznych z dyscypliny inżynieria środowiska. Specjalizuje się w ocenie ryzyka zdrowotnego na terenach zdegradowanych chemicznie i w ocenie środowiskowych zagrożeń zdrowia na obszarach miast. Od ponad 20 lat uczestniczy w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych i wdrożeniowych związanych z badaniem, oceną i remediacją terenów zdegradowanych chemicznie. Współpracowała z Uniwersytetem Stanowym Floryda, Agencją Ochrony Środowiska Stanów Zjednoczonych oraz ośrodkami naukowymi i administracyjnymi w krajach UE. Współautorka programów do szacowania ryzyka zdrowotnego na terenach zanieczyszczonych (NORISC-HRA i HRA2).

LION ENVIRONMENTAL


Lion Environmental jest niezależną firmą konsultingową działającą w dziedzinie inżynierii środowiska i BHP, stworzoną przez osoby, które chcą pozytywnie zmieniać rzeczywistość. Nasi założyciele odnosili sukcesy jako dyrektorzy, kierownicy projektów, czy konsultanci w najbardziej prestiżowych firmach konsultingowych z branży. Z biegiem czasu aspiracje naszych założycieli wzrastały ponad firmy, w których pracowali, więc podjęli niezwykle ważną decyzję, aby wykorzystać swoją wiedzę i doświadczenie i stworzyć własną firmę. Zaangażowanie zespołu jest naszym podstawowym fundamentem.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE


Data: 25 września 2019 r,
Lokalizacja: Golden Floor, ul. Chłodna 51, Warszawa
Czas trwania: 8.30 - 15.30

PARTNERZY