Żyj spokojnie w czystym środowisku


REMEDy nabiera coraz większych obrotów. W tegorocznej edycji konferencji on-line wzięło udział kilkaset osób, a szeroko reprezentowany był sektor publiczny i uczelnie. To oznacza, że w Polsce świadomość wagi remediacji gruntów i wód gruntowych wzrasta. Administracja wszelkich szczebli zaczyna dostrzegać, że jakość ekosystemu już za chwilę wyraźnie będzie przekładać się na aspekty finansowe inwestycji na terenach zanieczyszczonych.

Liczba uczestników REMEDy Summit

2018

2019

2020

Branża remediacyjna w Polsce za chwilę będzie przeżywać swój złoty czas. Dlaczego? Ponieważ z roku na rok rośnie świadomość ludzi, że niezbędne są działania naprawcze na poprzemysłowych terenach zanieczyszczonych. Ośrodki miejskie rozrastają się, tereny pofabryczne stają się potencjalnymi miejscami kolejnych lokalizacji dla osiedli mieszkaniowych, samorządy chcą inwestować w kolejne zielone miejsca publiczne. Dziś nie da się tak po prostu wybudować na terenie skażonym osiedla. Już nie tylko organy regulacyjne i nadzorujące zainteresowane są jakością gruntów, ale coraz częściej obywatele. To efekt nieustannej edukacji i nagłaśniania problemu skażonych terenów. Konferencja REMEDy, oprócz wymiany doświadczeń światowych ekspertów, ma też do spełnienia misję edukacyjną. Czy ten cel jest realizowany z sukcesem? W tegorocznej edycji spotkania sporą część uczestników stanowili studenci studiów ukierunkowanych na ochronę środowiska. To oznacza, że REMEDy jest dla przyszłych kadr odpowiedzialnych za jakość środowiska źródłem wiedzy o zagrożeniach i sposobach przeciwdziałania zanieczyszczeniom gruntów i wód gruntowych.

Zielona Europa


„Świat zaczyna dostrzegać, że nie można działać wbrew środowisku. Wiele instytucji finansowych odchodzi od dotowania inwestycji stojących w kontrze do zasad zrównoważonego rozwoju” – mówił Sebastian Stachowski, dyrektor zarządzający Lion Environmental, organizator REMEDy otwierając tegoroczną konferencję. Do tego należy dodać oczekiwania społeczne i ryzyko utraty zaufania i wizerunku przez firmy komercyjne. To sprawia, że organizacje interesują się coraz bardziej środowiskiem. Gospodarka niskoemisyjna, do której dąży cywilizowany świat, również staje się czynnikiem zmian. Dobrym przykładem odgórnie wymuszanych zmian jest nowa strategia rozwoju gospodarczego Unii Europejskiej znana jako Europejski Zielony Ład. „Do 2050 roku w Europie powinniśmy osiągnąć neutralność, jeśli chodzi o użytkowanie gleby. Nie wiem, jak to będzie realizowane, ale pierwszym krokiem powinna być remediacja i odzyskiwanie skażonych terenów” – stwierdził Marco Falconi, gość specjalny REMEDy 2020. Marco Falconi jest pracownikiem ISPRA we Włoszech, odpowiednika polskiej Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, współorganizuje największą we Włoszech konferencję branży remediacyjnej REMTECH. Jest również szefem paneuropejskiej inicjatywy IMPEL, zrzeszającej wszystkie kraje Unii Europejskiej (i kilka innych). Według niego nowa polityka europejska mocno wpłynie na branżę remediacyjną i upowszechnienie problemu skażonych gruntów i wód gruntowych na terenie Europy. Istnieją szacunki mówiące o bilionie euro, które w najbliższej dekadzie będą przeznaczone na usuwanie zanieczyszczeń. Dodatkowo, jak zaznaczył gość specjalny konferencji, obecnie pojawił się też fundusz „covidowy”, który ma stymulować gospodarkę w latach 2012-2027, to kolejne 100 miliardów euro, z których część będzie mogła być wykorzystana na projekty poprawiające stan gleb i wód.

Warto uświadomić sobie, że remediacja nie jest czymś incydentalnym, dotyczącym kilku gruntów poindustrialnych. Skala problemu w całej Europie jest ogromna. Marco Falconi przedstawił podczas swojego wystąpienia sprawozdanie z 2018 roku, z którego wynika, że kraje uprzemysłowione mają naprawdę wielki problem. Zadaniem inicjatywy ogólnoeuropejskiej, na podstawie którego powstało wspomniane sprawozdanie, było między innymi opracowanie wspólnej dla krajów członkowskich definicji zanieczyszczenia. Osiągając spójność w określeniu, łatwiej było zewidencjonować lokalizacje zanieczyszczone. W 2018 roku było ich łącznie blisko 2,8 mln (!). Kolejnych 360 tys. miejsc wymagało przebadania, ze względu na istnienie podejrzenia skażenia. 122 tysiące miejsc zostało przebadanych, 148 tys. wymagało remediacji. Tych natomiast przeprowadzono 14 tysięcy. To pokazuje, jak palący i wymagający właściwie globalnej uwagi jest ten problem.

Polska samowolką stoi?


Oczywiście problem nie zniknie w ciągu roku czy dwóch. Ważne jednak, by były podejmowane działania, które zabezpieczą przyszłe pokolenia przed szkodliwym wpływem zanieczyszczeń.  Remediacja ma więc pełne uzasadnienie. By jednak była efektywna, otoczenie ustawodawcze musi być przyjazne. Czy tak jest? Na pewno jest coraz lepiej, choć, na co zwracają uwagę organizatorzy REMEDy, brakuje jeszcze kilku ważnych aktów regulacyjnych:

1. W Polsce brakuje wiążących standardów jakości wód gruntowych. Sprawia to, że inwestorzy podczas remediacji, czyli oczyszczania skażonych terenów, nie są pewni czy podejmowane przez nich działania naprawcze okażą się wystarczające w przyszłości, kiedy wiążące standardy się pojawią.
2. Brak jest wiążących wytycznych w sprawie metodyk przeprowadzania tzw. oceny ryzyka, czyli oceny występowania znaczącego zagrożenia dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska. Taką ocenę wykonuje się zawsze przed remediacją, aby sprawdzić jakie zagrożenia niosą ze sobą obecne zanieczyszczenia dla użytkowników i środowiska. Brak odpowiednich wytycznych powoduje, że oceny ryzyka mogą pomijać kluczowe kwestie mające znaczenie na jej wyniki, a urzędy mogą mieć trudności z ich oceną.
3. Obowiązujące Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi niejednoznacznie definiuje ilość wymaganych analiz na wodoprzepuszczalność podczas rozpoznania jakości środowiska gruntowo-wodnego. Niektóre RDOŚ interpretują je w ten sposób, że badania wszystkich próbek gruntów muszą uwzględniać parametr wodoprzepuszczalności co nie jest często uzasadnione ale znacznie zwiększa koszty badań.
4. Rozporządzenie kategoryzuje typy gruntów biorąc pod uwagę Miejscowy Plan Zagospodarowania Terenu, a nie właściwe przyszłe zagospodarowanie co często niepotrzebnie podraża remediację .
5. Prawo Ochrony Środowiska powinno jednoznacznie uporządkować podział gruntów naturalnych i antropogenicznych tzn. doprecyzować, kiedy nasyp jest powierzchnią ziemi a kiedy powinien być traktowany jako odpad.
6. Dla wielkoobszarowych terenów poprzemysłowych z dużymi problemami zanieczyszczeń, aby rozłożyć ryzyka inwestycyjne powinny zaistnieć dedykowane możliwości wspólnego inwestowania inwestorów publicznych oraz prywatnych np. w formule PPP.

Zdarza się, że akty prawne nie są powiązane ze sobą, co prowadzi do tworzenia się luk w prawie. Taki przykład podał Sławomir Adamczyk z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach (warto wspomnieć, że w tegorocznym REMEDy udział wzięli przedstawiciele 15 z 16 regionalnych dyrekcji. To pokazuje, że administracja mocno otwiera się na zagadnienie remediacji). Swoje wystąpienie poświęcił zagadnieniu nasypów antropogenicznych w warstwach ziemi na Górnym Śląsku. Ten region jest specyficzny z uwagi na prowadzoną do niedawna intensywną działalność przemysłową. Dla przypomnienia – nasypy to grunty powstałe w wyniku działalność człowieka, zbudowane z gruntów naturalnych, przemieszczonych i zmieszanych z odpadami.

Jedna z gmin w województwie śląskim zgłosiła zanieczyszczenie i wystąpiła z wnioskiem o wydanie decyzji ustalającej plan remediacji dla terenu, w którym wykorzystano odpady zgodnie z decyzją starosty, wypełniając dawne wyrobisko wapieni odpadami powęglowymi i ziemią z wykopów. Jeden samorząd wydał więc decyzję na podstawie przepisów o gospodarce odpadami, kolidującą z ochroną powierzchni ziemi zapisanej w ustawie o ochronie środowiska.  Ile takich sytuacji można odnotować w Polsce, nie wiadomo. Każda z nich jest potencjalnym zagrożeniem skażeniem gruntu.

Niedoprecyzowanie legislacyjne może rodzić wiele sytuacji niepożądanych, czasem patologicznych.

Podczas swojego wystąpienia Rafał Hałabura ze Stowarzyszenia Instytut Remediacji Terenów Zanieczyszczonych wskazywał na niejasne kwestie wymogu badania gruntu przed inwestycją (na przykład deweloperską). Okazuje się, że dopóki zanieczyszczenia nie zostały stwierdzone, wielu inwestorów nie zleca badania gruntu. Stowarzyszenie Rafała Hałabury stoi natomiast na stanowisku, że przed rozpoczęciem przedsięwzięcia inwestor jest zobowiązany do odniesienia się do problemu zanieczyszczenia gruntu pod inwestycję, powołując się na prawo budowlane i zapis o tym, że projekt inwestycyjny powinien mieć ustalone geotechniczne warunki posadowienia, które to zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem powinny polegać m.in. na ocenie stopnia zanieczyszczenia podłoża gruntowego.

Wiele wciąż zależy więc od dojrzałości świadomości inwestora, że czysty grunt to zdrowi ludzie i lepsze środowisko. Rafał Hałabura zachęca do stosowania kodeksu dobrych praktyk, który wskazuje rejestry terenów zanieczyszczonych, w których potencjalny inwestor może sprawdzić dany grunt, by potem nie zasłaniać się niewiedzą. W tej kwestii dane dla Polski są niepokojące. Z raportu NIK z 2019 roku wynika bowiem, że prawie w 1/3 skontrolowanych starostw znajdowały się tereny historycznie zanieczyszczone, na których powstały osiedla mieszkaniowe czy budynki użyteczności publicznej.

Remediacja się opłaca


„Musimy przebijać się do opinii publicznej z takimi informacjami i budować świadomość, że można robić inaczej. Że każda złotówka zainwestowana przez włodarzy miast w remediację, zwróci im się w przyszłości wielokrotnie” – mówi Monika Rzeźniczak, dyrektor techniczny w Lion Environmental.

Na szczęście coraz więcej samorządów chce prawidłowo rozwiązywać problem terenów zanieczyszczonych. Dobrym przykładem jest remediacja terenów po byłej koksowni Orzegów w Rudzie Śląskiej. Lokalny samorząd chciał rewitalizować teren i zamienić go w przestrzeń publiczną. Wykonawcą remediacji była firma REMEA. Piotr Bąbała z REMEA podczas REMEDy przedstawił uczestnikom historię projektu remediacyjnego, etapy i efekty końcowe prac. Lokalna społeczność zyskała ogromny teren zielony z trzema zabytkowymi zrewitalizowanymi budynkami koksowni, place zabaw, ścieżki rekreacyjne, górkę saneczkową. Zdrowy teren, wolny od pofabrycznych zanieczyszczeń będzie służył następnym pokoleniom mieszkańców miasta.

Remediacja się opłaca. Często aspekt ekonomiczny jest siłą napędowa procesów naprawczych. Podczas REMEDy mówił o tym Craig Franzel, ekspert firmy doradczej CDM Smith, na przykładzie działań remediacyjnych w Japonii. Jako przykład podał nieczynną fabrykę motoryzacyjną, gdzie teren i wody gruntowy skażone były chlorowanymi węglowodorami. Właściciel gruntów chciał sprzedać nieruchomość, dlatego zlecił remediację specjalistycznej firmie.  Ta, do oczyszczenia wód gruntowych, wybrała technikę bioremediacji za pomocą węglowego dodatku do wód, podawanego poprzez odwiercane studnie. Po procesie remediacji, teren wolny od zanieczyszczeń, został sprzedany z dużym zyskiem, a na jego miejscu powstała galeria handlowa.

 

Ziemia, woda i powietrze


Zanieczyszczenia są praktycznie wszędzie. I nie jest to straszenie, a stwierdzenie stanu faktycznego.  Wiele z nich, choć obecne od lat, dopiero od niedawna są poznawane i klasyfikowane. Tak jest na przykład z substancjami per-i polifluoroalkilowymi (PFAS). Są one określane przez amerykańską agencję ochrony środowiska mianem substancji chemicznych nigdy nie rozkładających się w środowisku naturalnym, ze względu na wyjątkowo długie i mocne wiązania chemiczne. Te związki naturalnie nie występują w przyrodzie. To stuprocentowe dzieło człowieka. Gdzie były używane? Praktycznie wszędzie. Piany gaśnicze, teflon, tekstylia ubraniowe, opakowania, chemia gospodarcza, płyny dla wielu gałęzi przemysłu. Na REMEDy opowiedział o nich Paweł Kot z laboratorium analitycznego i2 Analytical. Dziś, jak zaznaczył ekspert związki PFAS są już nawet w wodach Arktyki. Kumulują się w ciele człowieka, w jego wątrobie i białkach krwi. W roślinach – w częściach podziemnych, ale ostatnio zostały też odkryte w owocach. Stanowią więc poważne zagrożenie dla życia i zdrowia człowieka. W Polsce jednak nie są objęte wiążącymi standardami…

Jest wiele zagrożeń, za którymi legislacja nie nadąża. Na przykład intruzja powietrza – parowanie zanieczyszczeń z gruntu, o której mówili podczas REMEDy André Chiaradia z Lion Environmental oraz Laurie Chilcote z Cox Colvin & Associates Inc., partnera generalnego konferencji. Lotne związki organiczne i oraz ich źródła w gruntach, czyli najczęściej węglowodory ropopochodne, aromatyczne i chlorowane mogą być źródłem zanieczyszczenia. Do tej pory powietrze nie było jakoś specjalnie badane, regulatorzy w Polsce i Europie zaczynają się przyglądać zagrożeniu, większość zainteresowanych tematem to międzynarodowe koncerny. Jednak postrzeganie ryzyka wynikającego z intruzji oparów chemikaliów rośnie, można więc spodziewać się w niedalekiej przyszłości dokładniejszych wytycznych co do zagrożenia. Tym bardziej, że za oceanem są już opracowane, sprawdzone metody opomiarowania parujących zanieczyszczeń i stopnia przenikania tej pary, jak na przykład urządzenia Vapor Pin.

 

Społeczeństwo wspiera i naciska


Na rynku ciągle pojawiają się nowe metody walki z zanieczyszczeniami, starsze są udoskonalane (o ile przechodzą próbę czasu), nowe – przyjmowane z zaciekawieniem branży. Czasem remediacja jest potrzebna nie tylko na terenach przeznaczonych pod np. inwestycję mieszkaniową czy nowy park, ale ma za zadanie przywrócić jakość gleby na terenach używanych przemysłowo. Tym na przykład zajmuje się Martynas Paškevičius z firmy ESSPO, która na terenie litewskiej rafinerii w Możejkach za pomocą mikroorganizmów oczyszcza glebę zanieczyszczoną produktami ropopochodnymi. Nie tylko glebę – mikroby oferowane przez ESSPO przydają się do neutralizacji skażonych wyżej wspomnianymi związkami podkładów kolejowych. Te bowiem, po okresie eksploatacji są taktowane jako odpad (niestety – często też jako opał…). Rokrocznie w skali całej Europy to milion ton wycofanych z użycia podkładów kolejowych.

Wszystkie metody, którymi prowadzona jest remediacja łączy jedno – celem ma być bezpieczna, wolna od zanieczyszczeń ziemia i wody gruntowe.

Brak odpowiedniego podejścia do zanieczyszczeń w przeszłości dziś staje się wyzwaniem dla ekspertów, regulatorów, naukowców. W ich walce pomoże na pewno nacisk społeczny na organy decyzyjne i ustawodawcze. W końcu wszyscy chcemy żyć w czystym środowisku.

 

STREFA VOD


Vapor Intrusion - Review of the Evolution of VI Assessment and Expected Future Trends

Laurie Chilcote, Cox - Colvin

Evaluation and Remediation of a Large Comingled Dilute VOC Plume in Western Ohio - Case Study

Craig Cox, Cox - Colvin

Key trends in the management of contaminated land across Europe

Oliver Phipps, ERM

The power of microorganisms

Martynas Paškevičius, ESSPO

PFAS – nowo identyfikowane, syntetyczne zanieczyszczenia

Paweł Kot, i2 Analytical

European Network for the Implementation and Enforcement of Environmental Law

Marco Falconi, Italian National Institute for Environmental Protection and Research

Soil Vapour Intrusion in the USA

André Chiaradia, Lion Environmental

Rola Laboratorium Środowiska jako jednego z filarów wsparcia dla bezpiecznego procesu inwestycyjnego

Aneta Chochorek, WESSLING

Wytyczne w zakresie błędów analitycznych i rozbieżności

Piotr Kociołek, PANATTONI EUROPE

Nasypy antropogeniczne w kontekście przepisów dotyczących zanieczyszczenia powierzchni ziemi

Sławomir Adamczyk, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach

Remediacja terenu byłej koksowni Orzegów w ramach przedsięwzięcia stworzenia parku

Piotr Bąbała, REMEA

Surfactant Enhanced Extraction (SEE) at LNAPL and DNAPL Impacted Sites Pilot to Full Scale Applications

Ivey Bud, IVEY - SOL

In Situ Remediation of Source Chlorinated VOCs at an Industrial Site in Japan

Guido Ebert, CDM Smith
Craig Franzel, CDM Smith

STREFA PARTNERÓW


GOŚĆ SPECJALNY


Marco Falconi
Italian National Institute for Environmental Protection and Research
Marco Falconi jest naukowcem, instruktorem oraz wykładowcą z dziedziny remediacji z ponad ośmioletnim doświadczeniem. Ma wykształcenie z dziedziny zrównoważonego rozwoju oraz zdrowia i bezpieczeństwa ludzi, posiada również stopień naukowy w dziedzinie nauk o środowisku i geologii. Piastował szereg stanowisk dydaktycznych na uniwersytetach i w prywatnych firmach szkoleniowych, a także posiada różnorodne doświadczenie jako współpracownik przy projektach Amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska, Europejskiej Agencji Środowiska i EuroGeoSurveys.

W GRONIE PRELEGENTÓW KONFERENCJI


Sławomir Adamczyk
Naczelnik Wydziału Zapobiegania i Naprawy Szkód w Środowisku oraz Informacji o Środowisku i Zarządzania Środowiskiem
Pracownik Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach od momentu jej powstania, tj. 15 listopada 2008 r.

Stanowisko:
Naczelnik Wydziału Zapobiegania i Naprawy Szkód w Środowisku oraz Informacji o Środowisku i Zarządzania Środowiskiem (od czerwca 2012 r.). Wieloletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia i nadzorowania postępowań oraz weryfikacji dokumentów w zakresie szkód w środowisku, historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi, gospodarki odpadami na terenach zamkniętych, składowania odpadów w miejscu do tego nieprzeznaczonym, udostępniania informacji o środowisku.

Wcześniejsze doświadczenie zawodowe:
Katowickie Przedsiębiorstwo Geologiczne (głównie w zakresie geologii inżynierskiej), Śląski Urząd Wojewódzki (ochrona środowiska, w szczególności ochrona wód podziemnych)

Wykształcenie:
mgr geologii (specjalizacja hydrogeologia), Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk o Ziemi w Sosnowcu; studia podyplomowe „Instrumenty i techniki zarządzania środowiskiem”, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie.

Piotr Bąbała
Dyrektor kontraktu, REMEA
Piotr Bąbała jest absolwent wydziału budownictwa w specjalności geotechniki i budownictwa specjalnego Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie. Swoje doświadczenie zdobywał przy dużych projektach geotechnicznych pracując w Firmie Menard - jednej z największych firm geotechnicznych na świecie. Jego praktyka zawodowa w dziedzinie projektowania oraz doświadczenie zdobyte na realizacjach w różnych sektorach gospodarki pozwoliły mu na uzyskanie specjalizacji techniczno - budowlanej GEOTECHNIKA. Jest otwarty na wprowadzanie w obszar praktyki wiedzy pozyskanej poprzez czynny udział w konferencjach naukowych zarówno w Polsce jak i na arenie międzynarodowej. Jego ostatnie dwa lata działalności zawodowej skupiły się na zagadnieniach remediacyjnych, gdzie jako dyrektor kontraktu razem z Firmą REMEA prowadzi jedną z największych obecnie w południowej Polsce realizacji dotyczącej rewitalizacji terenów zdegradowanych, przekształcając miejsca zanieczyszczone na obszary użyteczności publicznej.

Laurie A. Chilcote
Office Manager - Director of Sales Marketing / Director & Vice President
Cox-Colvin & Associates, Inc. / Vapor Pin Enterprises, Inc. & Vapor Pin Do Brasil
Laurie Chilcote jest Dyrektorem ds. Sprzedaży i Marketingu w Cox-Colvin & Associates Inc. oraz Wiceprezesem zarządu Vapour Pin Enterprises Inc. i Vapor Pin Brazil. Pełniąc swoje funkcje zapewnia nadzór kierowniczy i techniczny nad całym amerykańskim i międzynarodowym marketingiem oraz sprzedażą Vapor Pin®, zarządza amerykańskimi i międzynarodowymi patentami i znakami towarowymi oraz ustanawia i nadzoruje sieć międzynarodowych dystrybutorów firmy. Rola Laurie uwzględnia edukowanie społeczności środowiskowej w zakresie technologii Vapor Pin® poprzez prezentacje dla firm zajmujących się ochroną środowiska, organów regulacyjnych i deweloperów na całym świecie.

Craig A. Cox, CPG
President/Principal Scientist, Cox-Colvin & Associates, Inc.
Craig Gox jest prezesem zarządu oraz głównym naukowcem w Cox-Colvin & Associates Inc., gdzie jest odpowiedzialny za sprawowanie nadzoru kierowniczego i technicznego nad dużymi projektami środowiskowymi prowadzonymi przez firmę w ramach programów RCRA, CERCLA i Brownfield. Założona w 1995 roku firma Cox-Colvin & Associates, Inc. świadczy usługi doradztwa środowiskowego dla klientów z sektora publicznego i prywatnego na terenie całych Stanów Zjednoczonych.
Oprócz działalności doradczej, Pan Cox bierze czynny udział w licznych regionalnych i międzynarodowych konferencjach na temat migracji i remediacji zanieczyszczeń wód podziemnych, oceny obszarów źródłowych oraz intruzji oparów chemikaliów. Pan Cox jest wynalazcą Vapor Pin®, urządzenia do pobierania próbek powietrza glebowego, używanego na całym świecie i jest twórcą oprogramowania do środowiskowych baz danych, w tym Data Inspector™.
Pan Cox uzyskał tytuł licencjata (B.S.) i magistra (M.S.) z geologii i mineralogii na Uniwersytecie Stanowym w Ohio oraz tytuł zawodowy z hydrogeologii w Colorado School of Mines. Pan Cox jest Certyfikowanym Specjalistą w ramach Ohio EPA Voluntary Action Program i autorem raportów dotyczących tła stężeń metali w glebach, publikowanych przez Ohio EPA. Pan Cox jest również członkiem Komitetu ASTM, który opracowuje normy dotyczące długoterminowego monitorowania systemów ograniczania emisji oparów.

André Chiaradia
Senior Consultant, Lion Environmental
Konsultant – Opracowywał protokoły bezpieczeństwa i higieny pracy oraz nadzorował ich wdrażanie. Oceniał kwestie potencjalnego narażania na substancje chemiczne i odpady niebezpieczne. Opracowywał i utrzymywał programy bezpieczeństwa i ochrony środowiska w celu zapewnienia zgodności z wymogami. Opracowywał kompleksowe systemy zarządzania środowiskowego. Prowadził szkolenia w zakresie ochrony środowiska, BHP oraz zgodności z przepisami. Świadczył usługi na rzecz zakładów przemysłowych, producentów energii, służby zdrowia, producentów farmaceutyków oraz firm z branży life science.
Koordynator do spraw dotacji - Odpowiadał za sektor dotacji dla terenów typu Brownfields, przyznawanych gminom, organizacjom non-profit i innym podmiotom w zakresie nabywania, sprzedaży oraz ponownego zagospodarowywania nieruchomości noszących ślady zanieczyszczeń.
Regulator/Menedżer remediacji - Administrator projektów środowiskowych prowadzonych w ramach programów: US Federal Superfund, CERCLA (Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability Act), Arizona State Superfund i WQARF. Przedstawiciel kontrahentów Departamentu Obrony USA w transakcjach dotyczących gruntów wchodzących uprzednio do zasobu wojskowego.
Dyrektor ds. Środowiska i BHP - Odpowiedzialny za opracowywanie i prowadzenie programów bezpieczeństwa i ochrony środowiska i zapewnianie ich zgodności z regulacjami dotyczącymi projektów i personelu.

Aneta Chochorek
Dyrektor Zarządzający w WESSLING Polska sp. z o.o.
Aneta Chochorek jest Dyrektorem Zarządzającym w WESSLING Polska.
Związana z firmą od 2008 roku, gdzie rozpoczynała swoją karierę jako Kierownik Laboratorium. Była odpowiedzialna za projekt, budowę, wdrożenie systemu zarządzania jakością oraz zarządzanie nowym laboratorium środowiskowym WESSLING Polska w Krakowie. Od 2013 roku pracuje na stanowisku Dyrektora Zarządzającego, nadzorując pracę laboratoriów środowiskowych i żywnościowych w Polsce. Wcześniej pracowała w Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie.
Z branżą ochrony środowiska związana od ponad 20 lat.
Jest absolwentką Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Rafał Hałabura
Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Instytut Remediacji Terenów Zanieczyszczonych
Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalizuje się w umowach w procesie inwestycyjnym, remediacji, prawie budowlanym i nieruchomościach. Doradzał w kilkuset projektach w branży budowlanej i energetyki odnawialnej oraz przy największych projektach remediacyjnych w Polsce. W latach 1998-2001 był sekretarzem Prezesa Rady Ministrów. Od 2002 roku stale współpracował z kancelarią stowarzyszoną z Deloitte, a następie z kancelarią Wardyński i Wspólnicy. Obecnie prowadzi własną kancelarię prawną i jest Prezesem Zarządu Stowarzyszenia Instytut Remediacji Terenów Zanieczyszczonych.

George (Bud) Ivey
Prezes i starszy specjalista ds. remediacji, Ivey International Inc.
George (Bud) Ivey jest prezesem i starszym specjalistą ds. remediacji w Ivey International Inc. George posiada 30 lat doświadczenia w ocenie środowiska i remediacji, podróżował do ponad 50 krajów i pracował przy ponad 2500 projektach remediacyjnych. Jego wykształcenie związane jest zarówno z chemią organiczną, geologią inżynierską jak również posiada stopień magistra w zarządzaniu projektami. George opracował wiele innowacyjnych technologii remediacyjnych, kilka międzynarodowych patentów związanych zarówno z produktami jak i procesami. Ostatnio także stworzył bezpieczny dla środowiska, biodegradowalny i wolny od PFOA i PFOS zamiennik pianek przeciwpożarowych. Oprócz tego George jest laureatem wielu międzynarodowych nagród środowiskowych takich jak: "Best Environmental & Remediation Solutions Company 2019" czy "2018 Technology Merit Remediation Award".

Piotr Kociołek
Dyrektor europejski ds. środowiska, Panattoni Europe
Piotr Kociołek, urodzony w Polsce, zamieszkały we Włoszech. Absolwent wydziału chemii Uniwersytetu w Turynie. Przez całą swoją zawodową karierę pracował w zakresie ochrony środowiska, m.in. przez 24 lata jako konsultant środowiskowy, a od 2016 r. jako Dyrektor europejski ds. ochrony środowiska w Panattoni Europe. Pełnoprawny członek (Full Member) brytyjskiego IEMA (Institute of Environmental Management and Assessment). Podstawowy zakres doświadczenia zawodowego: ocena stanu jakości środowiska gruntowo-wodnego dla zakładów przemysłowych i obiektów handlowych (tzw. Phase I ESA (Environmental Site Assessment), Phase II ESA, EDD (environmental due diligence), projektowanie i przeprowadzanie projektów remediacyjnych a także szacowanie kosztów środowiskowych / remediacyjnych związanych z transakcjami.

Paweł Kot
Business Development Manager, i2 Analytical
Paweł jest z wykształcenia inżynierem środowiska, z ponad 12-letnim doświadczeniem w zakresie doradztwa środowiskowego i usług laboratoryjnych. W trakcie swojej kariery brał udział w wielu projektach remediacyjnych oraz szeregu audytów środowiskowych (w Polsce, Belgii, Hiszpanii i na Litwie), był wiodącym ekspertem i audytorem ds. azbestu w międzynarodowej firmie konsultingowo-inżynieryjnej oraz odegrał kluczową rolę w tworzeniu działu rozwoju i wdrożeń w polskim oddziale komercyjnego laboratorium badawczego. Od prawie dwóch lat jego głównym zadaniem jest rozwój obecności biznesowej wiodącej międzynarodowej firmy laboratoryjnej - i2 Analytical - w Polsce. Elementem nierozerwalnie związanym z tą działalnością jest wykorzystywanie osobistego doświadczenia oraz narzędzi badawczych oferowanych przez i2 Analytical do zapewnienia skutecznego wsparcia klientom - nawet w najbardziej złożonych i wymagających projektach z zakresu inżynierii środowiska.

Oliver Phipps
Partner w ERM – Dyrektor Globalny ds. Kluczowych Klientów; Lider Sekcji Terenów Zanieczyszczonych dla rejonu Europy, Bliskiego Wschodu oraz Afryki; Przewodniczący Grupy Roboczej ds. Regulacji - NICOLE
Oliver Phipps jest hydrogeologiem z ponad trzydziestoletnim, międzynarodowym doświadczeniem w dziedzinie doradztwa środowiskowego i zrównoważonego rozwoju. Obecnie pełni w ERM dwie funkcje, jako wiodący partner Liability Portfolio Management & Remediation service w EMEA oraz globalnego programu udostępniania technologii.
Niedawno Oliver objął stanowisko przewodniczącego grupy roboczej ds. regulacji w NICOLE, wiodącej sieci na rzecz terenów zanieczyszczonych przez przemysł w Europie.

Sebastian Stachowski
Dyrektor zarządzający, Lion Environmental
Sebastian Stachowski jest konsultantem ds. środowiska. Obecnie pracuje jako Dyrektor Zarządzający
w Lion Environmental. W swojej karierze zajmował się oceną skażonych gruntów, pozwoleniami i audytem środowiskowym, dokonał szeregu ocen środowiskowych, analiz Due Diligence oraz audytów zgodności na terenie Polski i Belgii. Poadto uczestniczył w tworzeniu projektów remediacji ex-situ i wykonywaniu remediacji DNAPL prowadzonej we Włoszech. Sebastian przeprowadził wiele badań środowiskowych, studia wykonalności dotyczące wyboru lokalizacji inwestycji, zaopatrzenia w wodę i gospodarki ściekowej, a także raporty dotyczące oceny oddziaływania na środowisko. Sebastian jest absolwentem Uniwersytetu w Cambridge.

Craig Franzel
Senior Project Manager,CDM Smith
Pan Franzel jest starszym kierownikiem projektu w międzynarodowym oddziale CDM Smith w Niemczech i ma ponad dwudziestoletnie doświadczenie jako konsultant ds. środowiska. Jego doświadczenie obejmuje oceny środowiskowe, remediacje terenów zanieczyszczonych, audyty zgodności środowiskowej, wprowadzanie systemów zarządzania środowiskowego, uzyskiwanie pozwoleń, monitorowanie higieny miejsc pracy, zarządzanie kryzysowe, ocena alternatyw dot. ograniczania zanieczyszczeń i odpadów oraz monitorowanie geotechniczne. Jako starszy kierownik projektu w CDM Smith Pan Franzel jest kierownikiem projektu remediacyjnego w Japonii.

Guido Ebert
Senior Business Development Manager,CDM Smith
Pan Ebert jest starszym menadżerem ds. rozwoju z ponad dwudziestopięcioletnim doświadczeniem z międzynarodowymi klientami. Doświadczenie Pana Eberta obejmuje rozwój biznesowy, kierownictwo ds. kluczowych klientów, kierownictwo nad projektami, audyty Due Diligence, oceny środowiskowe (ang. Environmental Site Assessment) faz I – III, oceny ryzyka zdrowotnego, projektowanie, implementowanie i monitorowanie remediacji oraz zarządzanie jakością. W przedstawionym projekcie remediacyjnym w Japonii służy jako opiekun klienta oraz kierownik ds. jakości.

Martynas Paškevičius
Partner, ESSPO
Martynas Paškevičius jest menadżerem ds. rozwoju w JSC ESSPO wspierając ich starania w zapewnieniu bezpieczniejszych chemikaliów w miejscach pracy oraz w remediacji zanieczyszczeń środowiska za pomocą biotechnologii. JSC ESSPO projektuje, wytwarza oraz dostarcza innowacyjne produkty i technologie.

PARTNERZY


AGENDA


09:00-9:10

Powitanie uczestników

Sebastian Stachowski
Lion Environmental

Międzynarodowa

09:10-9:30

USA - parowanie zanieczyszczeń z gruntu

» pokaż

Przenikanie oparów (ang: vapor intrusion) to z punktu widzenia ochrony środowiska migracja oparów chemikaliów z warstw podpowierzchniowych do posadowionych powyżej budynków. Rozpoznanie przenikania oparów z gruntu do budynków nastąpiło po raz pierwszy w latach 80. XX wieku poprzez obawy dotyczące radonu. Świadomość, że antropogeniczne substancje chemiczne (np. węglowodory ropopochodne i rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne) w gruncie, wodach gruntowych i kanalizacji również mogą stanowić zagrożenie dla jakości powietrza w pomieszczeniach, wynikała ze świadomości zagrożeń, jakie te opary ze sobą niosą. Niniejsza prezentacja koncentruje się na czynnikach ryzyka, które należy uwzględnić w badaniach nad migracją oparów z gruntu. W pierwszej kolejności omówione zostanie ogólne podejście do sposobu obliczania ryzyka wynikającego z narażenia. Następnie przedstawiony zostanie ogólny przegląd, w jaki sposób uzyskuje się istotne dane do oceny migracji oparów z gruntu. Na koniec zaprezentowane zostanie studium przypadku z Phoenix w Arizonie.

» schowaj

André Chiaradia
Lion Environmental

09:30-9:50

Uwarunkowania gruntowe i hydrogeologiczne Japonii

» pokaż

Niniejsza prezentacja przedstawi zarys realizacji remediacji in situ zanieczyszczeń węglowodorami chlorowanymi (CHC) w wodach gruntowych. Projekt pociągał za sobą potrzebę zastosowania dynamicznej metodyki wymaganej do pomyślnego przeprowadzenia remediacji w czasie krótszym niż rok, wspierając nabycie i zagospodarowanie nieruchomości przy jednoczesnym spełnieniu rygorystycznych wymogów prawnych.

» schowaj

Guido Ebert
CDM Smith
Craig Franzel
CDM Smith

09:50-10:10

Trendy w zarządzaniu zanieczyszczonymi terenami w Europie

» pokaż

Czerpiąc z doświadczeń ERM w zakresie wspierania międzynarodowych klientów ze wszystkich sektorów przemysłowych i finansowych, w szerokim spektrum wyzwań i możliwości związanych ze środowiskiem i zrównoważonym rozwojem w Europie i na świecie, Oliver omówi kluczowe trendy w zarządzaniu terenami zanieczyszczonymi w Europie. Prezentacja poruszy tematy obejmujące zmiany regulacyjne, postępy w ocenie ryzyka i remediacji oraz wpływ „mega trendów” takich jak zmiany klimatyczne i przejście na gospodarkę niskoemisyjną.

» schowaj

Oliver Phipps
ERM

10:10-10:30

Panel dyskusyjny (międzynarodowy)

Laurie Chilcote
Cox - Colvin

10:30-10:40

Przerwa

Przepisy prawne

10:40-11:00

Nasypy antropogeniczne w kontekście przepisów dotyczących zanieczyszczenia powierzchni ziemi

» pokaż

Prezentacja ma celu omówienie problemowych kwestii związanych z nasypami antropogenicznymi, występującymi w profilach geologicznych wielu lokalizacji na terenie województwa śląskiego, w kontekście przepisów dotyczących zanieczyszczenia powierzchni ziemi. Na kilku przykładach z postępowań administracyjnych z zakresu historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi zostaną omówione zagadnienia dotyczące charakterystyki i składu nasypów, problemów z oceną zanieczyszczenia powierzchni ziemi, nieprecyzyjnych przepisów i trudności w ich interpretacji w odniesieniu do nasypów.

» schowaj

Sławomir Adamczyk
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach

11:00-11:20

Europejska Sieć Wdrażania i Egzekwowania Prawa Ochrony Środowiska

» pokaż

Prezentacja skupi się na jednym z projektów sieci IMPEL dotyczącym zastosowania technologii remediacyjnych w Europie, którego celem jest przygotowanie nieobowiązkowych wytycznych dotyczących możliwości zastosowania technologii oraz monitorowania ich skuteczności.

» schowaj

Marco Falconi
Italian National Institute for Environmental Protection and Research

11:20-11:40

Katalog dobrych praktyk

» pokaż

Katalog dobrych praktyk powstał w celu poprawnego wykonania badań środowiska gruntowo-wodnego oraz, jeśli okaże się to konieczne, remediacji, zgodnie z obecnym stanem wiedzy i aktualnym stanem prawnym. Katalog ten ma za zadanie pomóc osobom, które nie zajmują się na co dzień zagadnieniami remediacyjnymi w przejściu przez skomplikowany proces oczyszczania środowiska gruntowo-wodnego – od stwierdzenia czy działka mogła być narażona na zanieczyszczenia, poprzez badania mające na celu ustalenie charakteru i zakresu zanieczyszczenia, zaprojektowanie działań remediacyjnych, aż po usunięcie zanieczyszczenia i uzyskanie potwierdzających to dokumentów.

» schowaj

Rafał Hałabura
Stowarzyszenie Instytut Remediacji Terenów Zanieczyszczonych

11:40-12:00

Wytyczne w zakresie błędów analitycznych i rozbieżności

» pokaż

Prezentacja przedstawia powiązania między pobieraniem próbek gleby i gruntu do celów środowiskowych, wynikami badań tych próbek a decyzjami biznesowymi opartymi na tych wynikach. Często ważne decyzje oraz z nimi związane istotne koszty środowiskowe zależą od bardzo małych ilości pobranego gruntu w stosunku do terenów podlegających ocenie środowiskowej, od wysokiej niepewności analitycznej i od wysokiego rozkładu stężeń, oraz czasami od rozbieżności między formalnym a realnym sposobem użytkowania terenów. W niektórych przypadkach sztywne
zastosowanie norm oraz preferencyjny wybór rozwiązań radykalnych (wydobycie zanieczyszczenia i przewiezienie go w inne miejsce) prowadzą do remediacji drogich i nie do końca uzasadnionych pod kątem realnych zagrożeń dla środowiska i zdrowia ludzi.

» schowaj

Piotr Kociołek
PANATTONI EUROPE

12:00-12:20

Panel dyskusyjny (krajowy)

Sebastian Stachowski
Lion Environmental

12:20-12:50

Przerwa na obiad

Techniczna

12:50-13:10

Ekstrakcja wspomagana surfaktantami na terenach dotkniętych zanieczyszczeniami LNAPL i DNAPL. Od pilotażu do zastosowań na pełną skalę.

» pokaż

Prezentacja wyjaśni podstawowe właściwości hydrogeochemiczne hydrofobowych organicznych związków chemicznych, w tym węglowodorów ropopochodnych, rozpuszczalników chlorowcoorganicznych, PFAS i pestycydów, w reżimach nasyconych i nienasyconych, od ich ogólnej charakterystyki fizykochemicznej do szczegółowego podziału fazowego i sorpcji (tj. absorpcji i adsorpcji), oraz jak ich zachowanie kinetycznie ogranicza „dostępność” do remediacji, a także ich pierwotne przyczyny „odbijania się” stężeń zanieczyszczeń (dyfuzja zwrotna). Sorpcja zanieczyszczeń i zmniejszona dostępność mogą być znacznie zredukowane poprzez ekstrakcję wspomaganej surfaktantami, w celu wzmocnienia desorpcji fazowej zanieczyszczeń (tj. oparów, cieczy i ciał stałych) oraz znacznego zwiększenia ich "dostępności" w celu poprawy fizycznych, biologicznych i chemicznych metod remediacji in situ oraz ex-situ.

» schowaj

Ivey Bud
IVEY - SOL

13:10-13:30

Rola mikroorganizmów w walce z problemem zanieczyszczeń

» pokaż

Martynas będzie mówił o postępach w zakresie oczyszczania z substancji ropopochodnych, ekologicznych rozwiązaniach dotyczących remediacji gruntów, wody i drewna przy użyciu biotechnologii. W związku z dużymi obawami o zanieczyszczenie środowiska, istnieje coraz większe zapotrzebowanie na ekologiczne rozwiązania dotyczące zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi. W prezentacji zostaną przedstawione technologie, które pomagają rozkładać substancje ropopochodne w gruncie, wodzie i drewnie, które są zarówno przyjazne dla środowiska, jak i opłacalne. Omawiane rozwiązania to technologie bioremediacyjne nowej generacji, stosowane w przypadku zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi. Końcowe bioprodukty powstające przy stosowaniu tych metod są bezpieczne dla ludzi i środowiska, to H2O i CO2. Technologie te są odpowiednie do oczyszczania zarówno ciężkich jak i lekkich węglowodorów ropopochodnych oraz są stosowane do oczyszczania kreozotu, toksycznego i niebezpiecznego środka chemicznego stosowanego do konserwacji drewnianych podkładów kolejowych i drewnianych słupów energetycznych.

» schowaj

Martynas Paškevičius
ESSPO

13:30-13:50

Parowanie zanieczyszczeń z gruntu - ewolucja metod badawczych, kierunki rozwoju

» pokaż

Podczas prezentacji zostanie dokonany przegląd ewolucji procesu oceny migracji oparów chemikaliów oraz tego, jak zmienił się on w ciągu ostatnich 20 lat i w jakim kierunku, jak sądzimy, zmierza na następne dwadzieścia lat. Omówimy aktualny stan wiedzy, jak dane nas kierowały i dlaczego niektóre z nich mogły być mylące. Omówimy w jaki sposób wznowiono wysiłki mające na celu ocenę znaczenia ścieżek preferencyjnych takich jak kanalizacja. Omówimy także opracowanie odpowiednich wskaźników w celu przewidywania, kiedy należy pobrać najbardziej reprezentatywną próbkę. Przedstawimy również studium przypadku dotyczącego znaczącego projektu w Stanach Zjednoczonych, który ewoluował od klasycznego migrowania oparów w wyniku skażenia wód gruntowych do takiego, który był zdominowany przez wpływ ścieżek preferencyjnych.

» schowaj

Laurie Chilcote
Cox - Colvin

13:50-14:10

Panel dyskusyjny (techniczny - sesja I)

André Chiaradia
Lion Environmental

14:10-14:20

Przerwa

14:20-14:40

Ocena i remediacja dużego terenu zanieczyszczonego przez zmieszane LZO w zachodnim Ohio, studium przypadku

» pokaż

Wykrycie w 1998 roku chlorowanych lotnych związków organicznych (CVOCs) na obszarze publicznego ujęcia wody pitnej skłoniło Agencję Ochrony Środowiska z Ohio do rozpoczęcia poszukiwań potencjalnych źródeł. Do 2002 roku czterech różnych konsultantów reprezentujących lokalny przemysł, zidentyfikowało zmieszaną plamę zanieczyszczeń rozciągającą się na odległość czterech mil. Przez przypadek, większość obiektów przemysłowych leżała wzdłuż trasy przepływu wód gruntowych i miała tendencję do stosowania podobnych CVOCs, co skomplikowało kwestię identyfikacji źródła zanieczyszczeń. Wyniki badań w skali regionalnej z setek odwiertów monitoringowych, studni przydomowych, piezometrów oraz próbek wód powierzchniowych posłużyły do utworzenia bazy danych dotyczącej jakości wód gruntowych i powierzchniowych. Na podstawie analizy GIS stosunków zanieczyszczeń tetrachloroetenu, trichloroetenu, cis-1,2-dichloroetenu i 1,1,1-trichloroetanu w połączeniu z danymi o kierunku przepływu wód podziemnych stwierdzono, że wypadkowa plama zanieczyszczenia pochodzi z co najmniej sześciu odrębnych obszarów. Do chwili obecnej cztery źródła poddane remediacji, a jakość wód gruntowych uległa znacznej poprawie. W niniejszej prezentacji omówiony zostanie rozwój procesu oceny oraz technologie wykorzystane do remediacji obszarów źródłowych.

» schowaj

Craig Cox
Cox - Colvin

14:40-15:00

Rola Laboratorium Środowiska jako jednego z filarów wsparcia dla bezpiecznego planowania i realizacji procesu inwestycyjnego

» pokaż

Laboratoria środowiskowe posiadają odpowiednie zasoby merytoryczne i techniczne, pozwalające na kompleksowe wsparcie planowania i realizacji procesu inwestycyjnego Klientów. Nadrzędnym celem każdego laboratorium jest dostarczenie Klientowi wiarygodnych wyników, które umożliwią uzyskanie odpowiedzi na temat stanu środowiska. Prezentacja przygotowana przy współudziale Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

» schowaj

Aneta Chochorek
WESSLING

15:00-15:20

Rozwiązania pod klucz czyli remediacja terenu byłej koksowni Orzegów w ramach przedsięwzięcia stworzenia parku dla lokalnej społeczności

» pokaż

Projekt dotyczy uzyskania terenu oczyszczonego z odpadów i zanieczyszczeń, niezagrażającego zdrowiu użytkowników, przywrócenie równowagi środowiskowej z zagospodarowaniem w sposób umożliwiający prawidłowy rozwój i ochronę flory i fauny na tym terenie, oraz zapobieżenie dalszej degradacji.
Przedmiotem planowanego przedsięwzięcia jest przeprowadzenie remediacji tego obszaru i przewrócenie całemu terenowi byłej koksowni przy ul. Hlonda w Rudzie Śląskiej zdegradowanemu poprzez historyczną działalność przemysłową, funkcji kulturowej i przyrodniczej, co więcej cały teren objęty inwestycją stanie się atrakcją turystyczną regionu ze względu na wykorzystanie starych budynków pokoksowniczych objętych nadzorem konserwatora budynków. Niniejszy projekt dotyczy działań planowanych do realizacji w ramach międzynarodowego projektu pn. rekultywacji i remediacji terenów dawnej koksowni Orzegów”, współfinansowanego ze środków NFOŚiGW w ramach działania 2.5 – poprawa jakości środowiska miejskiego Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020”.

» schowaj

Piotr Bąbała
REMEA

15:20-15:40

PFAS – nowo identyfikowane, syntetyczne zanieczyszczenia

» pokaż

PFAS (substancje poli- i perfluoroalkilowe) to grupa ponad 4000 syntetycznych związków chemicznych oraz produktów degradacji tych związków. Zostały one zidentyfikowane jako „substancje stanowiące bardzo duże zagrożenie” i w związku z rozwojem technik analitycznych są coraz częściej wykrywane w glebie oraz wodach powierzchniowych i gruntowych.
Badana naukowe dotyczące toksyczności PFAS wskazują na wiele zagrożeń zdrowotnych związanych z tymi związkami - eksperci oraz prawodawcy coraz częściej skupiają na nich swoją uwagę. Właściwości zanieczyszczeń PFAS powodują szereg problemów związanych z odpowiednim pobieraniem próbek oraz technikami analitycznymi – wynikają one głównie z zastosowania nieodpowiedniego sprzętu, a także niedostateczną identyfikacją źródeł tych zanieczyszczeń w procesie analizy. Prezentacja ma na celu przedstawienie dostępnych metod badawczych i ich skuteczności w odniesieniu do różnych typów PFAS. Opisane zostaną również potencjalne komplikacje związane ze stosowaniem poszczególnych metod. W przypadku terenów zanieczyszczonych PFAS, kluczem do przeprowadzenia skutecznej oceny ryzyka jest identyfikacja specyficznych dla tych zanieczyszczeń czynników i problemów w odniesieniu do lokalnych warunków. Prezentacja będzie zawierać krótkie przykłady wyzwań związanych z diagnozą zanieczyszczenia PFAS w terenie oraz szereg dostępnych rozwiązań z zakresu remediacji obszarów zanieczyszczonych tymi związkami, wraz z wadami i zaletami każdego z nich.

» schowaj

Paweł Kot
i2 Analytical

15:40-16:00

Panel dyskusyjny (techniczny - sesja II)

Piotr Kociolek
PANATTONI EUROPE

16:00-16:10

Zakończenie konferencji

Sebastian Stachowski
Lion Environmental