MATERIAŁY Z EDYCJI REMEDy 2018


09:00-09:30
Rejestracja. Powitalna kawa i herbata
09:30-09:40
Powitanie
Sebastian Stachowski
09:40-10:00
Ocena zanieczyszczenia terenów - regulacje prawne obowiązujące we Włoszech

» pokaż

Prezentacja przedstawia główne cechy włoskiego ustawodawstwa w zakresie zarządzania zanieczyszczonymi terenami: definicje, role, procedury administracyjne, standardy jakości dla gleby i wód podziemnych, obiekty o znaczeniu krajowym. Prezentacja porównuje podejście włoskie z podejściem polskim oraz identyfikuje aspekty, które okazały się skuteczne oraz te wymagające dalszej pracy.

» schowaj

Piotr Kociołek
10:00-10:20
Gdy każda kropla ma znaczenie - ochrona wód gruntowych w Stanach Zjednoczonych

» pokaż

Świat stoi w obliczu kryzysu niedoboru wody, jej zasoby przewyższają popyt. Ochrona kluczowego źródła, wody gruntowej, ma decydujące znaczenie dla starań o spełnienie wymagań. W regionie, który otrzymuje tylko 20,5 cm opadu rocznie, ochrona zasobów wód podziemnych jest najważniejsza. Ta dyskusja koncentruje się na podejściu stanowym Arizony w kontekście amerykańskiego prawa ochrony środowiska.

» schowaj

Andre Chiaradia
10:20-10:40
Ramowa Dyrektywa Wodna w Wielkiej Brytanii w odniesieniu do substancji priorytetowych i programu badań chemicznych
Robin MacDonald
10:40-11:05
Panel Dyskusyjny / Sesja Q&A
Jakub Kraczkiewicz
11:05-11:20
Przerwa kawowa i networking
11:20-11:45
Zanieczyszczenia gleby - regulacje prawne obowiązujące w Polsce
Agnieszka Skorupińska
11:45-12:10
Ocena ryzyka - początek czy koniec procesu remediacji?

» pokaż

Ocena występowania znaczącego zagrożenia dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska stanowi obligatoryjny komponent projektu planu remediacji. W prezentacji zostaną omówione elementy procedury ocenowej, wątpliwości i nieścisłości wynikające z obecnego systemu prawnego, a także konsekwencje, które pociąga za sobą wynik oceny zagrożenia.

» schowaj

Katarzyna Klukowska
12:10-12:35
Aspekty techniczne oceny zanieczyszczonych terenów w obliczu polskich uwarunkowań prawnych

» pokaż

Omówienie najczęściej napotykanych problemów z interpretacją zapisów regulacji prawnych dotyczących terenów zanieczyszczonych w Polsce i wynikających z nich problemów technicznych. Jak zapisy regulacji prawnych wpływają na losy inwestycji? Co dzieje się z terenem zanieczyszczonym przez podmiot, który już nie istnieje?

» schowaj

Monika Rzeźniczak
12:35-13:05
Panel Dyskusyjny / Sesja Q&A
Sebastian Stachowski
13:05-14:05
Lunch
14:05-14:25
Od laboratorium do miejsca prowadzenia badań - Innowacyjne zastosowanie płynnego węgla aktywnego do podczyszczania wód gruntowych - doświadczenia w różnych warunkach geologicznych

» pokaż

Obawy i pytania związane ze skutecznym stosowaniem w praktyce dyspersyjnego koloidalnego węgla aktywnego, w tym: zdolność do zapewnienia odpowiedniej dystrybucji podpowierzchniowej w terenie, stosowalność w niskiej przepuszczalności lub heterogenicznych formacjach, skuteczność przy różnych stężeniach zanieczyszczeń i granice nadającej się do obróbki masy zanieczyszczeń. Kolejne ważne pytania obejmują długoterminową skuteczność i związane z tym walidacje degradacji obszaru po sorpcji. Dane będą pobierane z dokumentacji sporządzenej dla ponad 20 badań terenowych prowadzonych na terenie Europy i USA, w różny sposób odnoszących się do miejsc z chlorowanym rozpuszczalnikiem i węglowodorami oraz obejmujących wiele warunków geologicznych.

» schowaj

Gareth Leonard
14:25-14:45
Ilościowa i jakościowa analiza azbestu w glebie

» pokaż

Krótkie przedstawienie zagrożeń jakie niesie zanieczyszczenie gleby włóknami azbestowymi w aspekcie wpływu na zdrowie ludzkie. Omówienie rodzajów azbestu oraz najpowszechniejszych materiałów, w których występuje azbest, a następnie procesów jakim poddawane są próbki gleby oraz materiałów budowlanych w akredytowanym laboratorium ochrony środowiska zaczynając od przygotowanie próbek poprzez analizę jakościową (screening) oraz wybór odpowiedniej techniki analizy ilościowej. Dodatkowo zaprezentowanie badania zawartości włókien azbestowych w glebie techniką wzbudzania pyłu opartej na BSEN 15051-2:2013 oraz przedstawienie możliwości i2 analytical analizy próbek do badań geotechnicznych zanieczyszczonych azbestem w dedykowanym laboratorium (Red Lab).

» schowaj

Dariusz Piotrowski
14:45-15:05
Innowacyjne metody remediacji wód gruntowych In Situ z wykorzystaniem materiałów wstrzykiwanych - techniki i doświadczenia z Europy

» pokaż

Prezentacja ta omawia teorię i praktykę kilku technik remediacji in situ, w tym: łączną adsorpcję i zwiększoną degradację biologiczną, utlenianie chemiczne, przyspieszoną aerobową naturalną atenuację i zwiększoną redukcyjną dechlorację. Dyskusja dotyczy doboru właściwego czasu i miejsca do zastosowania każdej z omawianych technik oraz tego w jaki sposób je integrować aby zapewnić najbardziej skuteczny program zaradczy dla zanieczyszczonych miejsc. Omówienie będzie miało miejsce w oparciu o studia przypadku dla każdej z technik. Zadaniem tego jest przedstawienie gdzie remediacja in situ ma zastosowanie w sytuacjach trudnych, takich jak np. ograniczony dostęp do nieruchomości. Przykładami mogą tu być: zanieczyszczenie węglowodorami ropopochodnymi na stacji benzynowej i zastosowanie rozpuszczalnika na bazie chloru przy obsłudze przemysłowego urządzenia czyszczącego.

» schowaj

Gareth Leonard
15:05-15:30
Panel Dyskusyjny / Sesja Q&A
Piotr Kociołek
15:30-15:45
Przerwa kawowa i networking
15:45-16:15
Otwarte dyskusje przy stolikach eksperckich gdzie na każdym z trzech stolików jeden z następujących tematów konferencji dyskutowany - doświadczenia międzynarodowe, doświadczenia polskie, technologie rekultywacji
Jakub Kraczkiewicz
Sebastian Stachowski
Piotr Kociołek
16:15-16:25
Podsumowanie i zakończenie

PRELEGENCI


Piotr Kociołek

Dyrektor europejski ds. środowiska, Panattoni Europe
Piotr Kociołek, urodzony w Polsce, zamieszkały we Włoszech. Absolwent wydziału chemii Uniwersytetu w Turynie. Przez całą swoją zawodową karierę pracował w zakresie ochrony środowiska, m.in. przez 24 lata jako konsultant środowiskowy, a od 2016 r. jako Dyrektor europejski ds. ochrony środowiska w Panattoni Europe. Pełnoprawny członek (Full Member) brytyjskiego IEMA (Institute of Environmental Management and Assessment). Podstawowy zakres doświadczenia zawodowego: ocena stanu jakości środowiska gruntowo-wodnego dla zakładów przemysłowych i obiektów handlowych (tzw. Phase I ESA (Environmental Site Assessment), Phase II ESA, EDD (environmental due diligence), projektowanie i przeprowadzanie projektów remediacyjnych a także szacowanie kosztów środowiskowych / remediacyjnych związanych z transakcjami.

Andre Chiaradia

Niezależny ekspert
Koordynator do spraw dotacji - Odpowiadał za sektor dotacji dla terenów typu Brownfields, przyznawanych gminom, organizacjom non-profit i innym podmiotom w zakresie nabywania, sprzedaży oraz ponownego zagospodarowywania nieruchomości noszących ślady zanieczyszczeń.
Regulator/Menedżer remediacji - Administrator projektów środowiskowych prowadzonych w ramach programów: US Federal Superfund, CERCLA (Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability Act), Arizona State Superfund
i WQARF. Przedstawiciel kontrahentów Departamentu Obrony USA w transakcjach dotyczących gruntów wchodzących uprzednio do zasobu wojskowego.
Dyrektor ds. Środowiska i BHP - Odpowiedzialny za opracowywanie i prowadzenie programów bezpieczeństwa i ochrony środowiska i zapewnianie ich zgodności z regulacjami dotyczącymi projektów i personelu.
Konsultant - Prowadził szkolenia z ochrony środowiska i BHP na gruncie obowiązujących przepisów dla przemysłu, energetyki, organów federalnych, Departamentu Obrony, oraz podmiotów
z sektorów ochrony zdrowia, farmaceutyki, szkolnictwa wyższego i life science.

Robin MacDonald

Przewodniczący, Environmental Industries Commission
Od przeszło 25 lat działa w sektorze testów środowiskowych. Założyciel Mountainheath, specjalistycznego laboratorium, które specjalizuje się w analizie wód i gruntów pod kątem obecności śladowych poziomów materiału organicznego, z naciskiem na badania poziomu obecności pestycydów o niskim poziomie występowania. Obecnie przewodzi Environmental Industries Commission (EIC) Environmental Laboratories Working Group.

Jakub Kraczkiewicz
Główny Specjalista
Jakub Kraczkiewicz jest hydrogeologiem posiadającym kwalifikacje MŚ i Głównym Specjalistą ERM Polska Sp. z o.o., gdzie od 2007 r. pracuje w zespole Badań, Ocen Ryzyka i Remediacji. Wcześniej przez 8 lat zajmował się badaniami i remediacją gruntów i wód podziemnych w firmie Hydrogeotechnika Sp. z o.o. Jego doświadczenie zawodowe obejmuje planowanie, projektowanie techniczne i prowadzenie remediacji, ocenę ryzyka, modelowanie migracji zanieczyszczeń, a także badania ziemi i wód podziemnych dla potrzeb remediacji, badań wstępnych/ końcowych, jak również procesów transakcyjnych. Brał udział w ponad 50 projektach związanych z badaniami i remediacją zanieczyszczeń w Polsce i innych krajach Europy.

Agnieszka Skorupińska
Adwokat, Lider Praktyki Ochrony Środowiska, CMS
Agnieszka Skorupińska, adwokat, Kancelaria CMS. Jest liderem Praktyki Prawa Ochrony Środowiska w Polsce i CEE. Doradza przedsiębiorstwom w aspektach regulacyjnych, projektach inwestycyjnych oraz w aspektach środowiskowych transakcji. Reprezentuje klientów
w postępowaniach administracyjnych i sądowych dotyczących prawa ochrony środowiska. Prowadziła projekty dotyczące m.in.: historycznego zanieczyszczenia gruntów i wód gruntowych, szkód w środowisku, raportów początkowych, uzyskiwania i zmiany pozwoleń środowiskowych, ochrony powietrza (w tym EU ETS), gospodarowania odpadami i wodami, hałasu oraz REACH. Skutecznie reprezentowała spółki z sektora energetycznego, chemicznego, hutniczego, cementowego, budowlanego, odpadowego, FMCG, wodociągowego i kanalizacyjnego, odnawialnych źródeł energii i innych. W 2014 roku wyróżniona w Rankingu Dziennika Gazeta Prawna „Rising Stars Prawnicy – liderzy jutra”. W rankingu Chambers Europe rekomendowana jako prawnik specjalizujący się w prawie ochrony środowiska nieprzerwanie od 2013 roku.

Agata Godlewska-Hejduk
Starszy Konsultant, ERM Polska
Agata Godlewska-Hejduk pracuje, jako Starszy Konsultant w zespole zajmującym się zagadnieniami terenów zanieczyszczonych w ERM Polska Sp. z o.o. Posiada 10 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie projektowania, nadzorowania i dokumentowania prac hydrogeologicznych (nr upr. V-1710). Agata jest absolwentką Wydziału Geologii Uniwersytetu Wrocławskiego (2005) oraz Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego (2010). W roku 2013 ukończyła studia podyplomowe „GIS i Modelowanie Przepływu Wód Podziemnych” na Uniwersytecie Wrocławskim. Specjalizuje się w wykonywaniu rozpoznania stanu środowiska gruntowo-wodnego (włączając audyty Due Diligence, Phase II Environmental Site Assessment ), monitoringu wód podziemnych oraz nadzorze prac remediacyjnych i geologicznych. Swoje doświadczenie zdobyła pracując w międzynarodowych firmach zajmujących się konsultingiem środowiskowym, włączając pracę za granicami Polski (Wielka Brytania).

Katarzyna Klukowska
specjalista ds. geologii i środowiska, CDM Smith
Katarzyna Klukowska ma blisko 14-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie geologii i hydrogeologii. Wielokrotnie brała udział w projektowaniu robót geologicznych oraz remediacyjnych, a także opracowywaniu ocen środowiskowych, dokumentacji geologiczno - inżynierskich, hydrogeologicznych oraz badań podłoża gruntowego. Posiada kompetencje w zakresie terenowych i laboratoryjnych badań gruntu i wody gruntowej. Jej doświadczenie geologiczne jest potwierdzone uprawnieniami geologicznymi kategorii: V (hydrogeologiczne), VII (geologiczno-inżynierskie) i XI (dozór geologiczny nad pracami geologicznymi). Wykonywała projekty dla dużych firm z sektora drogowego, paliwowego, gazowego oraz w zakresie budownictwa mieszkaniowego i hydrotechnicznego.

Monika Rzeźniczak
Dyrektor Techniczny, Lion Environmental
Monika Rzeźniczak jest Konsultantem ds. Środowiska i Dyrektorem Technicznym w Lion Environmental. Posiada doświadczenie w ocenach środowiskowych (ESA), audytach zgodności i ocenach oddziaływania na środowisko (OOŚ). Monika koncentruje się na ocenach zanieczyszczenia gruntów i odpowiedzialności za szkody w środowisku. Jej doświadczenie obejmuje udział w licznych projektach Fazy I i Fazy II audytów środowiskowych oraz opracowywanie dokumentacji dotyczącej zaopatrzenia w wodę i zarządzania nią. Jako konsultant środowiskowy zarządzała Oceną Oddziaływania na Środowisko (OOŚ) i OOŚ dla projektów Natura 2000 dla przemysłu naftowego i gazowego. Brała również udział w szeroko zakrojonych badaniach nad środowiskiem i gospodarką wodną. Zdobyła doświadczenie w planowaniu i uzgadnianiu inwestycji offshore w Polsce.

Gareth Leonard
Dyrektor Zarządzający, Regenesis w Europie
Dyrektor Zarządzający Regenesis na terenie Europy, gdzie zarządza zespołem specjalistów ds. remediacji in situ dedykowanych opracowywaniu i wdrażaniu rozwiązań zaradczych dla zanieczyszczonych wód podziemnych na potrzeby konsultantów środowiskowych, firm remediacyjnych i właścicieli nieruchomości. Gareth pracuje w branży remediacyjne od 17 lat. Dołączył do Regenesis Europe w 2006 roku jako Menedżer Regionalny na Wielką Brytanię i Skandynawię, gdzie z powodzeniem zarządzał sprzedażą produktów, usług i obsługą klienta. Wcześniej zdobywał doświadczenie jako starszy kierownik projektu w firmie pośredniczącej w remediacjach oraz jako inżynier wiertniczy specjalizujący się w wydobyciu ropy naftowej. Gareth posiada Certyfikat Kompetencji Technicznej (4TMHCL), tytuł magistra chemii środowiska z University of Northumbria w Newcastle oraz licencjat (z wyróżnieniem) Uniwersytetu w Leeds z geologii.

Dariusz Piotrowski
Dyrektor ds. Technicznych oraz Kierownik Laboratorium Geotechnicznego, i2 Analytical
10 lat doświadczenia w laboratorium Ochrony Środowiska; obecnie V-ce Dyrektor ds. Technicznych oraz Kierownik Laboratorium Geotechnicznego w i2 Analytical; posiada wieloletnie doświadczenie w analizach laboratoryjnych w obszarze Nieorganiki oraz analiz Azbestu (2012 zdobył certyfikat P401); współtwórca i pomysłodawca kilku sekcji oraz wielu projektów w dziedzinie usprawniania pracy laboratorium.

Sebastian Stachowski
Dyrektor Zarządzający, Lion Environmental
Sebastian Stachowski jest konsultantem ds. środowiska. Obecnie pracuje jako Dyrektor Zarządzający
w Lion Environmental. W swojej karierze zajmował się oceną skażonych gruntów, pozwoleniami i audytem środowiskowym, dokonał szeregu ocen środowiskowych, analiz Due Diligence oraz audytów zgodności na terenie Polski i Belgii. Poadto uczestniczył w tworzeniu projektów remediacji ex-situ i wykonywaniu remediacji DNAPL prowadzonej we Włoszech. Sebastian przeprowadził wiele badań środowiskowych, studia wykonalności dotyczące wyboru lokalizacji inwestycji, zaopatrzenia w wodę i gospodarki ściekowej, a także raporty dotyczące oceny oddziaływania na środowisko. Sebastian jest absolwentem Uniwersytetu w Cambridge.

LION ENVIRONMENTAL


Lion Environmental jest niezależną firmą konsultingową działającą w dziedzinie inżynierii środowiska i BHP, stworzoną przez osoby, które chcą pozytywnie zmieniać rzeczywistość. Nasi założyciele odnosili sukcesy jako dyrektorzy, kierownicy projektów, czy konsultanci w najbardziej prestiżowych firmach konsultingowych z branży. Z biegiem czasu aspiracje naszych założycieli wzrastały ponad firmy, w których pracowali, więc podjęli niezwykle ważną decyzję, aby wykorzystać swoją wiedzę i doświadczenie i stworzyć własną firmę. Zaangażowanie zespołu jest naszym podstawowym fundamentem.

ORGANIZATORZY