Definicje

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

Spółka lub Administrator - Lion Environmental Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000830014, NIP: 1133011227, REGON: 385612236, kapitał zakładowy 50 000,00 zł. Dane kontaktowe: tel. 881 331 080, e-mail admin@lionenvironmental.com;

Dane osobowe - wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania żyjącej osoby fizycznej. Poszczególne informacje, które w połączeniu ze sobą mogą prowadzić do zidentyfikowania tożsamości danej osoby, także stanowią dane osobowe;

Podmiot - osoba fizyczna, której dotyczą dane osobowe przetwarzane przez Administratora, np. osoba odwiedzająca lokal Administratora lub podejmująca z nim kontakt

 

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Cele oraz podstawy przetwarzania danych

 1. Państwa dane przetwarzane są w celach związanych z realizacją konferencji REMEDy 2023, a w szczególności:
  1. W celu organizacji wydarzenia, czyli realizacji umowy pomiędzy osobą której dane dotyczą a Spółką, zgodnie z art. 6 pkt. 1 lit. b RODO;
  2. W celach archiwizacyjnych, w tym do dokumentacji fotograficznej wydarzenia, na podstawie prawnie uzasadnionych interesów administratora, zgodnie z art. 6 pkt. 1 lit. f RODO;
  3. W celach marketingowych Spółki, w tym do kontaktu bezpośredniego, za zgodą osoby, której dane dotyczą, zgodnie z art. 6 pkt. 1 lit. a RODO.

 

Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego dane osobowe zostały zebrane lub dla którego są przetwarzane, w zakresie niezbędnym do zapewnienia zgodności z obowiązującymi wymogami prawa, jednak nie dłużej niż przez okres 2 lat od dnia zakończenia konferencji. Wyjątkiem są materiały archiwalne na stronach konferencji, które mogą być przetwarzane przez okres do 10 lat od dnia zakończenia wydarzenia.

Dane osobowe przekazane Spółce w celach marketingowych będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na przetwarzanie.

 

Prawa podmiotu

Podmiot, którego dane osobowe są przetwarzane przez Spółkę ma prawo do:

 • żądania od Administratora:
  • dostępu do swoich danych osobowych;
  • sprostowania danych;
  • usunięcia danych;
  • ograniczenia przetwarzania danych.
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • przenoszenia danych;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Podanie danych jest całkowicie dobrowolne, jednak ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości wzięcia udziału w konferencji. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych jest całkowicie dobrowolne, a odmowa ich podania lub niewyrażenie zgody nie skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w wydarzeniu. Uczestnikom przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych Spółki.

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób wyłącznie zautomatyzowany mogący wywoływać wobec Państwa negatywne skutki prawne.